Liiketoiminnan tuottojen ja kulujen esittämisestä sekä avustusten siirtämisen merkitsemisestä säätiöiden ja yhdistysten tilinpäätöksiin

Arbets- och näringsministeriet 20.6.2017 0.00
Tiedote 1971
Numero
1971
Asiasanat
Avustusten siirto, Liikevaihtoon rinnastettava erä, Säätiö, Varsinainen toiminta tuloslaskelmassa, Yhdistys, Yleisavustus

1.      Lausuntopyyntö

Hakija (- - -) pyytää kirjanpitolautakunnan lausuntoa seuraavista seikoista:

1. Miten yhdistyksen tai säätiön tulisi kirjata tuloslaskelmaan sääntöjensä mukainen varsinainen toiminta, jonka verottaja on kuitenkin katsonut elinkeinotulon verottamisen alaiseksi liiketoiminnaksi ”EVL-toiminta”?

2. Miten yhdistyksen tai säätiön tulisi kirjata avustuksen palautus sekä siihen mahdollisesti liittyvä korko ja viivästyskorko, jos viranomainen tekee kuittauksen vasta vuoden tai vuosien päästä ajankohdasta, jolloin avustus on ollut käytössä?

3. Onko perusteltua esittää yleisavustus erillisenä eränä erillään varsinaisen toiminnan tuotoista, kun sillä nimenomaisesti katetaan yleishyödyllisen yhteisön ja säätiön sääntöjen mukaista yleishyödyllistä toimintaa ja jos on, onko perusteltua jättää yleisavustus huomioimatta liikevaihdon määrää laskettaessa?

4. Onko hyvän kirjanpitotavan mukaista esittää eteenpäin siirretyt avustukset yhdistyksen tilinpäätöksessä jäljempänä kuvattavalla tavalla esimerkkitilanteessa, jossa yhdistys on saanut avustusta 100.000 euroa.  Avustuspäätöksen mukaan avustusta voidaan siirtää 80.000 euroa järjestöille x1, x2,…..x8 - korkeintaan 10.000 euroa kullekin;

Yhdistys A kirjaa i)-avustuksen tuotoksi kokonaisuudessaan. Kulut yhdistys A esittää kulujen ryhmässä nimikkeellä ”eteenpäin siirretyt i)-avustukset”. Tällä tavoin nähdään yhdistyksen A vastuulla olevan avustuksen kokonaismäärä, siirrettyä avustusta ei käsitellä tulon oikaisuna.?


2. Lausunto

2.1. Vastaus hakijan kysymykseen 1.  Kirjanpitolautakunta on ratkaisussaan KILA 1884/2012 käsitellyt laajasti säätiön toimintaan liittyviä kirjanpitokysymyksiä. Eri toimintojen erillisseurannan toteuttamiseksi lausunnossa viitataan mahdollisuuteen käyttää projektiseuranta- taikka kustannuslaskentatoimintoa. Tällöin EVL-toiminnan tuottoja ja kuluja seurattaisiin erillisinä, jolloin toiminnan kokonaisuudesta saataisiin tarvittavat erillistiedot tilinpäätöstä varten. Vastauksena hakijan kysymykseen lautakunta toteaa, että varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut – riippumatta siitä, ovatko ne EVL-toimintaa – tulee ilmetä tuloslaskelmasta tai liitetiedoista. Jos EVL-toiminta on laajuudeltaan vähäistä merkityksellisempää, suositeltavaa on tämän toiminnan tuottojen ja kulujen eritteleminen tuloslaskelmassa tai liitetietona. Toisaalta siinä tapauksessa, että se on kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1:3.3 §:n toisen virkkeen samoin kuin pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (1753/2015) 2:3.3 §:n toisen virkkeen tarkoittamalla tavalla tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi, tulee EVL-toiminnan tuotot ja kulut esittää erikseen tilinpäätöksessä. 

2.2. Vastaus hakijan kysymykseen 2. Lautakunta toteaa, että tilanteessa, jossa avustuksen oikaisu on tiedossa tilinpäätöksen laatimishetkellä, oikaistaan muuttunut avustusmäärä alkuperäisen kirjauksen vastakirjauksena.  Silloin, kun oikaisu ei ole tilinpäätöshetkellä tiedossa, vaan se tulee myöhemmin tietoon, oikaisu, mukaan lukien korot ja viivästyskorot, tehdään – lausunnon KILA 1750/2005 mukaisesti – edellisten tilikausien voittovarojen vähennyksenä; jos raportointitilikaudelle kohdistuva osuus koroista tai viivästyskoroista on olennainen, jaksotetaan se tilikaudelle.

2.3. Vastaus hakijan kysymykseen 3. Kirjanpitolautakunta toteaa, että kirjanpitovelvollisen yhdistyksen tai säätiön on syytä harkita, mikä tuloslaskelmakaava sopii parhaiten kuvaamaan sen toimintaa. Mikäli esimerkiksi yleisavustusten merkittävä osuus kirjanpitovelvollisen toiminnan rahoittamisessa puoltaisi liikekaavan käyttämistä (KPA 1:3.3 §), on sen käyttäminen suositeltavaa. Käytettäessä KPA 1:3 §:n tilinpäätöskaavaa, merkitään yleisavustukset kaavan nimikkeistön mukaiseen erään. Yleisavustukset on joka tapauksessa, tuloslaskelmakaavasta riippumatta, perusteltua lukea sellaiseksi eräksi, joka sisältyy käsitteisiin liikevaihto/ tuotot yhteensä, kun arvioidaan toiminnan laajuuskriteerejä, kuten pienyritys-määritelmän (KPL 1:4a §) täyttymistä. 

2.4. Vastaus hakijan kysymykseen 4. Kirjanpitolautakunnalla ei ole huomauttamista kysymyksessä kuvattuun menettelytapaan, jossa edelleen siirretyt avustukset on käsitelty bruttoperiaatteella; vastaus kysymykseen on myönteinen.