Sidotun rahaston esittämisestä säätiön tilinpäätöksessä

Työ- ja elinkeinoministeriö 9.5.2017 0.00
Tiedote 1969
Numero
1969
Asiasanat
Omakatteinen/sidottu rahasto, Säätiö

1. Lausuntopyyntö

Hakijana oleva julkisoikeudellinen säätiö (- - -) pyytää vastausta kysymykseen, tuleeko sen muodostaa jäljempänä tarkoitetuista lahjoitusvaroista omakatteinen taikka sidottu rahasto sen osoittamiseksi, että niiden käyttöä on rajattu sitoumuksella lahjoittajaa kohtaan, kun varainhankintakampanjassa tiettyjen lahjoitustuottojen osalta hakija on sitoutunut siihen, että saatuja varoja sinänsä ei käytetä - ainoastaan niiden tuotto käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

2. Vastaus

Kirjanpitolautakunta vastaa hakijan kysymykseen myönteisesti. Kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 6 §:n 4 momentin mukaan ”Aatteellisen yhteisön ja säätiön taseessa on ilmoitettava erikseen sellainen pääoma, jonka käyttöä on rajoitettu erityismääräyksin (sidottu rahasto). Liitetietona tulee esittää sidotun rahaston pääoman katteena olevien varojen käyttö sekä rahaston tuotot, kulut, varat ja velat samoin kuin tiedot rahaston pääomasta ja sen muutoksista, jolleivät ne käy ilmi tuloslaskelmasta tai taseesta. Vastaavat tiedot on annettava myös säätiön ja sen konserniin kuuluvien yritysten ja sidotun rahaston välisten liiketoimista. Jos sidottuja rahastoja on lukuisia, saadaan edellä tässä momentissa tarkoitetut tiedot, rahastojen pääomamääriä lukuunottamatta, esittää koostettuina tavalla, jossa olennaiset seikat käyvät ilmi koostamisesta huolimatta. ”

Lausunnot ja poikkeusluvat