Om ett bostadsaktiebolag i mikroföretagsklassen kan välja mellan bokslutsbestämmelserna för mikroföretag och småföretag

Arbets- och näringsministeriet 28.2.2017 0.00
Pressmeddelande 1966
Nummer
1966
Nyckelord
Bokslutslagstiftning, Bostads Ab, Mikroföretag

1.      Begäran om utlåtande

Sökande (- - - ) ber om svar på frågan om det är tillåtet för ett bostadsaktiebolag i mikrostorleksklass att vid upprättande av bokslut välja om det följer bestämmelserna om mikroföretag eller bestämmelserna om småföretag.

2. Svar

Svaret på sökandes fråga är jakande. Ett mikroföretag som definierats enligt bokföringslagen (1336/1997; BokfL) 1 kap. 4 b § uppfyller alltid också definitionen på ett småföretag (BokfL 1:4 a §). Därmed är det också ett småföretag. En bokföringsskyldig som tillhör mikroföretagsklassen kan alltså välja om den upprättar sitt bokslut enligt bestämmelserna om småföretag eller mikroföretag. Av bokslutet bör dock alltid framgå uppgifter om den använda lagstiftningen, dvs. om man vid upprättandet har följt statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut (1753/2015; PMA) 4 kap. mikroföretagsbestämmelserna eller 2 och 3 kap. småföretagsbestämmelserna (PMA 1:1.5 § 1 punkten).

Lausunnot ja poikkeusluvat