Om eliminering av interna bidrag på bestående aktiva i koncernbokslutet då ett dotterföretag blir intresseföretag

Arbets- och näringsministeriet 17.1.2017 0.00
Pressmeddelande 1965
Nummer
1965
Nyckelord
Dotterbolag blir intressebolag, Eliminering, Förändring av koncernstruktur, Internt bidrag, Koncernbokslut

1.      Begäran om utlåtande

Sökande ber om utlåtande (- - -) gällande följande fråga om koncernbokslut.

Bolag A har ägt 100 % av aktiestocken i dotterbolag X, som utövar entreprenadverksamhet. Dotterbolag X har sålt elnätsbyggnadstjänster till ett annat koncernbolag. Då koncernbokslutet upprättats för tidigare räkenskapsperioder har koncernens interna bidrag eliminerats på de tillgångar som hör till bestående aktiva och avskrivningarna enligt plan i det koncernbolag som köper byggnadstjänsterna.

Bolag A har 31.3.2016 gjort en omfördelning av sitt företagsinnehav och till följd av detta har A:s ägarandel i bolag X sjunkit till 49,5 % och bolag X är numera A:s intressebolag. Avsikten är att hantera företagsarrangemanget som en förändring av koncernstrukturen i det koncernbokslut som bolag A upprättar för 2016. Detta betyder att 50,5 % av de interna bidrag och förändringarna i dem som uppstått före företagsarrangemanget realiseras och påverkar vinsten på försäljning av dotterbolaget och ackumulerade vinstmedel från tidigare räkenskapsperioder i koncernbokslutet.

Till följd av arrangemanget kommer koncernbolag A att ha en betydande mängd anläggningstillgångar köpta av bolag X ingående i bestående aktiva i sin balansräkning. Dessa avskrivs enligt plan. Till följd av arrangemanget har dotterbolag X blivit ett intressebolag. Bolag A har för avsikt att upprätta ett koncernbokslut så att det intäktsför den andel av det interna bidraget som överlåtits utanför koncernen på det tidigare nämnda sättet. Därtill elimineras ett belopp som motsvarar ägarandelen, det vill säga 49,5 % i det koncernbolag som bolag A upprättar för interna bidrag mellan bolag A och bolag X efter 1.4.2016 och förändringarna i interna bidrag presenteras i koncernbokslutet på raden andel av intressebolagets resultat i resultaträkningen i koncernbokslutet samt på raden andelar i intressebolag i koncernens balansräkning. Vid upprättande av koncernbokslutet har man inte längre för avsikt att eliminera sådana interna bidrag som uppstått före 31.3.2016 medan bolag X var dotterbolag.


Sökande frågar:

1.  Är det förfarande som har beskrivits här ovanför förenligt med god bokföringssed eller borde andelen interna bidrag som ingår i koncernbolagets balansräkning (49,5 %) och som inte har realiserats i den riktade aktieemissionen och avskrivningarna i anknytning till de interna bidrag som har uppstått innan det aktuella intressebolagsförhållandet uppstod elimineras då koncernbokslutet upprättas?

2.  Om det är förenligt med god bokföringssed att eliminera de interna bidrag som uppstått innan intressebolaget bildades vid upprättande av koncernbokslutet, ska dessa i så fall presenteras i resultaträkningen i koncernbokslutet som andel av intressebolagens resultat och i balansräkningen på raden andelar i intressebolag?

3. Är det förenligt med god bokföringssed att avdra beloppet på de interna bidrag som elimineras i koncernbokslutet från avskrivningsdifferensen innan den fördelas på eget kapital och latent skatteskuld då koncernens interna bidrag ingår i redovisningsprincipen för avskrivningsdifferensen i bolag A?

2. Utlåtande

2.1. Bokföringsnämnden grundar sitt utlåtande här nedan på att bestämmanderätten för bolag X del har överförts på ett sådant sätt att bolaget är A:s intressebolag och inte längre dotterbolag.

2.2. Som svar på sökandes fråga 1) konstaterar bokföringsnämnden att det interna bidraget för bestående aktiva ska elimineras till fullt belopp för den period då X fortfarande var dotterbolag till A. För den senare perioden, då X hade blivit intressebolag, ska en eliminering av det interna bidraget göras enligt ägarförhållandet vid bokslutstidpunkten. Då det bland bestående aktiva i A finns en betydande mängd tillgångar förvärvade av X bör det interna bidraget elimineras i koncernbokslutet för att detta ska lämna en rättvisande bild. Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av koncernbokslut (7.11.2006), punkt 9.6, eliminering av internvinster, första och andra stycket lyder:

Vid sammanställning av ett intresseföretags bokslut avdras ett mot koncernens ägarandel svarande belopp av internvinst som har aktiverats i balansräkningen och som uppkommit vid överlåtelse av tillgångar mellan intresseföretaget och koncernföretaget och av förändringar i dessa vinster under räkenskapsperioden, om nödvändiga uppgifter finns att tillgå. Dessa internvinster och förändringar i dem behöver inte dras av, om avdraget inte är nödvändigt för att ge en rättvisande bild av koncernens resultat och ekonomiska ställning (BokfL 6:13.7 §).

De internvinster som finns upptagna i koncern- eller intresseföretagets balansräkning dras av från intresseföretagens aktiers eller andelars bokföringsvärde i koncernbalansräkningen. Om bokföringsvärdet efter gjort avdrag skulle vara negativt, upptas det belopp som borde dras av som passiv resultatregleringspost. Den förändring i internvinsten, som ingår i koncern- eller intresseföretagets resultat elimineras i koncernresultaträkningen från intresseföretagets resultatandel

2.3. Svaret på fråga 2) är jakande.

2.4. Som svar på fråga 3) konstaterar bokföringsnämnden att avskrivningsdifferensen alltid elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernbokslut. Avskrivningsdifferensen är en skatteredovisning, som upplöses i koncernbokslutet så att det interna bidraget och avskrivningsdifferensen inte är kopplade till varandra vid upprättande av koncernbokslutet.

Lausunnot ja poikkeusluvat