Upprättande av koncernbokslut

Arbets- och näringsministeriet 21.2.2000 0.00
Pressmeddelande 8b97a3bde6c4fee9a9a58101d445d2e92cc8649a_951084000000
Nyckelord
dotterföretag, förvärvsmetod, intresseföretag, koncernbokslut, moderföretag, pooling
Denna allmänna anvisning ersatte den allmänna anvisningen som bokföringsnämnden publicerat 1.11.1993 och har ersatts av den nyare motsvarande anvisningen från 7.11.2000.
Aikaisemmat Yleisohjeet