Liikevaihto-kriteerin soveltamisesta asunto-osakeyhtiössä

Työ- ja elinkeinoministeriö
31.1.2018 0.01 | Julkaistu suomeksi 6.11.2018 klo 13.31
Tiedote 1980
Numero
1980
Asiasanat
Asunto-osakeyhtiö, Liikevaihto-kriteeri, Mikroyritys

1. Hakemus

Hakija (- - -) on pyytänyt lausuntoa kirjanpitolain (1336/1997, ”KPL”) 1 luvun 4 a-c §:ien liikevaihtokokokriteerin soveltamisesta asunto-osakeyhtiöön. Kysymyksenasettelut ovat: 

1) Kun määritellään liikevaihtoa asunto-osakeyhtiön toiminnan laajuuskriteerinä, voiko arvioinnissa lukea pääomavastikkeet/rahoitusvastikkeet osaksi liikevaihtoa?

2) Asunto-osakeyhtiöissä esitetään rahoitustuottojen ryhmässä myös vastaanotetut lainaosuussuoritukset - mikäli vastaus kysymykseen 1) on myönteinen, voidaanko myös vastaanotetut lainaosuussuoritukset huomioida liikevaihtoon kuuluvana eränä?

3) Kun arvioidaan liikevaihtoa toiminnan laajuuskriteerinä,  muodostuuko liikevaihto suoraan tuloslaskelman  Tuotot yhteensä - summan perusteella?

4) Voiko toiminnan laajuutta arvioitaessa jättää hankeosuussuoritusten rahastoinnin huomiotta ja laskea rahastoidutkin hankeosuussuoritukset mukaan toiminnan laajuutta kuvaavaan liikevaihtoon?

2. Lausunto

2.1. Asunto-osakeyhtiöyleisohje 1.2.2017. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen kohta 1.2.2.1. (Vastike kiinteistön tuottona/liikevaihtona) kuuluu:

”Yleisohjeessa ohjeistetaan muita kuin liikekaavaa käyttäviä toimijoita. Liikekaavan mukaisella liikevaihdolla on merkitystä mm. kirjanpitovelvollisen kokoluokkaa määriteltäessä. Jäljempänä olevia raja-arvoja tarkasteltaessa liikevaihto -käsitteenä voidaan käyttää kiinteistökaavan Kiinteistön tuotot –erää. ”

2.2. Vastaukset hakijan kysymyksiin. Kirjanpitolautakunta viittaa kohdassa 2.1 sanottuun ja toteaa, että KPL 1:4 a-c §:ien liikevaihtokriteerin määrittelyssä käytetään kirjanpitovelvollisen asunto-osakeyhtiön tuloslaskelman osoittamaa Kiinteistön tuotot –erää. Edellä olevan perusteella lautakunta vastaa hakijan kysymykseen 3. myönteisesti ja kysymyksiin 1, 2. ja 4. kielteisesti.