Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö
16.1.2018 0.00
Tiedote 1978
Numero
1978
Asiasanat
Korkotuotot, Osakkuusyritys, Tilinpäätöstietojen yhdisteleminen konsernitilinpäätöksessä

 

1. Hakemus

Hakija (---) pyytää lausuntoa osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä ja kysyy, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista käsitellä konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiölaskennassa sijoitusta osakkuusyhtiöön sekä pääomaosuuslaskentaa ja lainoista saatuja korkotuottoja yhtenä tapahtumana? Perusteluina hakija esittää seuraavan.

Tilinpäätöksen tehtävänä on antaa merkittävää informaatiota päätöksenteon tueksi. Tilinpäätöksen osakkuusyhtiöosakkeen tuloksen käsittelyn ollessa osa konsernin liiketulokseen sisältyvää osakkuusyhtiölaskentaa ja toisaalta osakkuusyhtiölle annetun lainan koron ollessa osa rahoituksen tuottoja, samaan taloudelliseen kokonaisuuteen liittyvät tapahtumat eriytyvät konsernitilinpäätöksessä ja vaikeuttavat tämän takia järjestelyn tosiasiallisen taloudellisen tuloksen arviointi.

Kun osakkuusyhtiön tulososuus pääomaosuusmenetelmällä laskettuna ja saadut korkotuotot esitetään samalla rivillä, tulee sijoituksen todellinen luonne esille johdon seuraamalla tavalla. Tämä lisää tilinpäätöksen luotettavuutta ja antaa tilinpäätöksen käyttäjälle tietoa samalla tavalla, jolla johto seuraa sijoitusta. Hakijan omistama Sijoitus Oy on tehnyt sijoituksen kohdeyhtiöön, josta se omistaa 40 %. Sijoituksen oman pääoman ehtoinen osuus oli n. 20,3 milj. euroa ja osakaslainan osuus n. 30,4 milj. euroa. Kohdeyhtiö on holdingyhtiö, joka omistaa useita kiinteistöjä. Yhtiön tulos muodostuu käytännössä vuokratuotoista ja kiinteistön hoitokuluista ja rahoituskuluista. Yhtiössä ei ole kyse keskinäisestä yhtiöstä, joten "kuoriyhtiö", johon kirjanpitolautakunnan lausunnossa 1949/2016 viitataan, ei suoraan ole sovellettavissa.

Jotta Sijoitus Oy on pystynyt varmistamaan tietyn vakiomuotoisen kassavirran kohdeyhtiöstä, on kohdeyhtiöön annettu laina. Lainasta peritään velkakirjassa määritelty korko. Yhtiö esittää osakkuusyhtiön tulososuuden konsernitilinpäätöksessä osana varsinaista liiketoimintaa eli osuus osakkuusyhtiön tuloksesta esitetään liikevoiton yläpuolella. Vastaavasti lainasta saadut korkotuotot kirjautuvat yleisesti rahoituseriin.

Taseessa sijoitusta osakkuusyhtiöön sekä lainasaamisia käsitellään sijoitusten ryhmässä ja tämän perusteella on luontevaa, että samassa taseryhmässä olevista omaisuuseristä saatuja tuottoja käsitellään samalla tavalla tuloslaskelmassa.

Jos omistaminen ja kohdeyhtiön rahoittaminen erotetaan toisistaan, järjestelyn taloudellinen luonne jakautuu liikevoiton yläpuolelle osakkuusyhtiön tuloksen kautta ja vastaavasti omistajan kohdeyhtiölle antaman lainan korkoa käsitellään rahoitustuottona. Sijoitus Oy:n osakkuusyhtiölle antaman lainan korkokulut sisältyvät osakkuusyhtiön tulokseen, ja tämä koroilla vähennetty tulos käsitellään hakijan konsernitilinpäätöksessä liikevoiton yläpuolella. Vastaavasti omistajan osakkuusyhtiölle antaman lainan korkoa käsitellään konsernitilinpäätöksessä rahoitustuottona. Näin yksittäisen transaktion tapahtumia (korkoja) käsitellään samassa tilinpäätöksessä kahdella eri tavalla ja eri tuloslaskelmariveillä. Tämä on omiaan vaarantamaan tilinpäätöksen tuloksen luotettavuutta. Hakijan mukaan sijoitusta osakkuusyhtiöön tulisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena ja siitä saatavaa tuloa yhtenä eränä. Hakijan näkökulmasta ei ole merkitystä sillä, tuleeko tuotto osakkuusyhtiön korkotuottojen vai tulososuuden kautta. Tilinpäätöksen lukija saa paremman kuvan järjestelyn tosiasiallisesta luonteesta, kun sijoitusta käsitellään yhtenä eränä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaate huomioiden. Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta, konserniaktiivan poistot huomioiden, on kuluvan tilikauden yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta 315 tuhatta euroa ja yhtiöstä saadut korkotuotot 908 tuhatta euroa. Ilman rahoitusjärjestelyä osakkuusyhtiön tulos olisi huomattavasti parempi. Huomioiden tuoton ja koron epätasapaino, voidaan todeta lukujen muodostavan olennaisuuden kannalta merkittävän eroavaisuuden tuloslaskelman katetasolla. Konsernin liiketulosennuste ilman osakkuusyhtiön korkotuottoja olisi tilikaudelta - 3 900 tuhatta euroa. Näin ollen kyse on konsernin kannalta olennaisesta asiasta.

2. Lausunto

2.1 Säännökset. KPL 6:12 ja 13 § kuuluvat:

KPL 6:12 §, Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisvelvollisuus:

Konsernitilinpäätökseen tulee yhdistellä konserniyritysten omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyrityksen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta siten kuin 13 §:ssä säädetään.

Osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, jos:

1) yhdistelemättä jättäminen ei vaaranna olennaisella tavalla oikean ja riittävän kuvan antamista konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta; tai

2) yhdistelemistä rajoittaa muu 3 §:ssä tarkoitettu seikka.

KPL 6:13 §, osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen:

Osakkuusyritysten tilinpäätökset muutetaan, mikäli mahdollista, ennen yhdistelyä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Ulkomaisen osakkuusyrityksen tilinpäätöserien muuntamisessa Suomen rahaksi sovelletaan, mitä 6 §:ssä säädetään.

Kun osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot yhdistellään ensimmäisen kerran konsernitilinpäätökseen, konsernitaseessa esitetään osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintameno. Konsernitaseen liitetietona ilmoitetaan erotus, joka saadaan vähentämällä osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintamenosta omistusta vastaava osuus osakkuusyrityksen viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukaisesta omasta pääomasta. Poiketen siitä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, saadaan osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintamenosta merkitä omaksi eräkseen konsernitaseeseen osuus osakkuusyritysten omasta pääomasta samoin kuin edellä mainitussa liitetiedossa tarkoitettu konserniaktiivaa tai konsernipassiivaa vastaava erotus.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu erotus saadaan laskea myös osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankinta-ajankohdan oman pääoman perusteella tai, jos niitä on hankittu konsernin omistukseen ennen kuin kirjanpitovelvollisesta tuli osakkuusyritys, sen ajankohdan oman pääoman perusteella, jolloin siitä tuli osakkuusyritys.

Kun osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot yhdistellään ensimmäisen kerran jälkeen konsernitilinpäätökseen, lisätään konsernitaseeseen osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintamenoon konsernin omistusta vastaava osuus osakkuusyrityksen ensimmäisen sisällyttämisen jälkeisistä voitoista tai tappioista. Hankintamenosta vähennetään konserniyritysten osakkuusyritykseltä sanottuna aikana saamat osingot tai muut vastaavat voitto-osuudet. Konserniyritysten omistusosuuden mukainen määrä osakkuusyrityksen tilikauden voitosta merkitään konsernituloslaskelmaan tuotoksi ja vastaava määrä tappiosta kuluksi.

Edellä 2–4 momentissa tarkoitettuun osakkuusyrityksen omaan pääomaan luetaan myös kertyneen poistoeron ja verotusperusteisten varausten yhteismäärä vähennettynä laskennallisella verovelalla. Edellä 4 momentissa tarkoitettua osakkuusyrityksen voittoa tai tappiota laskettaessa otetaan huomioon poistoeron ja verotusperusteisten varausten muutos vähennettynä laskennallisen verovelan muutoksella.

Edellä 2 momentin mukaisesti laskettu oman pääoman osuuden ylittävä osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintamenon osa, jota ei voida kohdentaa osakkuusyrityksen omaisuus- tai velkaeriin, on poistettava siten kuin 8 §:n 5 momentissa säädetään. Oman pääoman osuuden alittava hankintamenon osa, jota ei voida kohdentaa sanotulla tavalla, merkitään tuotoksi konsernituloslaskelmaan siten kuin 8 §:n 6 momentissa säädetään.

Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelyssä otetaan 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla huomioon konsernin omistusosuutta vastaava määrä hyödykkeiden luovutuksessa osakkuusyrityksen ja konserniyritysten kesken syntyneistä taseeseen aktivoiduista katteista ja näiden katteiden muutoksesta tilikauden aikana, jos tätä varten tarpeelliset tiedot on saatavissa. Nämä sisäiset katteet ja niiden muutokset saadaan jättää vähentämättä, jos se ei vaaranna olennaisella tavalla oikean ja riittävän kuvan antamista konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

2.2. Kirjanpitolautakunnan lausunto.

Kirjanpitolautakunta toteaa käsityksenään, että hakemuksessa kuvatussa tilanteessa ei ole mahdollista poiketa kirjanpitolain edellyttämästä menettelystä. Koska asiassa on kyse tilinpäätökseltä edellytettävän oikean ja riittävän kuvan kannalta merkittävästä seikasta, on konsernitilinpäätöksen liitetietona syytä kuvata osakkuusyhtiöön tehdyn sijoituksen kassavirta- ja kannattavuusvaikutukset konsernin taloudelliseen asemaan.