Ansökan om undantagstillstånd till förlängning av tiden för upprättande av bokslut

Julkaisuajankohta 27.4.2022 0.01 | Julkaistu suomeksi 27.4.2022 klo 12.26
Tiedote 2026

Nummer

2026 

Ansökan om undantagstillstånd till förlängning av tiden för upprättande av bokslut

1. Ansökan

Sökanden (- - -) är ett finskt aktiebolag som ansöker om förlängning av tiden för upprättande av bokslut fram till den 15 juni 2022 angående den räkenskapsperiod som gick ut den 31 december 2021. 

Bolaget är ett förvaltnings- och holdingbolag som äger 7,6 % av ett finskt aktiebolag vars egna och dess dotterbolags verksamhet påverkas väsentligt av läget i Ukraina och av de sanktioner som påförts med anledning av läget. Detta bolag och dess dotterbolag har fått undantagstillstånd till förlängning av tiden för upprättande av bokslut och verk-samhetsberättelse.  Enligt sökanden är det i nuläget omöjligt att bedöma eventuella effekter och risker i bokslutet, särskilt med avseende på 3 kap. 2 § i BFL (en rättvisande bild i bokslutet) och 3 kap. 1 a § i BFL (bestämmelser om verksamhetsberättelse, uppgifter om väsentliga händelser som inträffat under och efter räkenskapsperioden, risker och osäkerhetsfaktorer samt en uppskattning av den framtida utvecklingen).  Enligt sökandens bedömning fortsätter den stora osäkerheten och det oklara läget även efter slutet av april. Med anledning av detta ansöker bolaget om undantagstillstånd till förlängning av tiden för upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen till den 15 juni 2022. 

2. Motivering till beslutet

2.1.    Bestämmelser

Enligt 3 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997, nedan även BokfL) ska bokslutet och verksamhetsberättelsen upprättas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång. Bokföringsnämnden kan av särskilda skäl för viss tid och i enskilda fall bevilja undantag från tiden för upprättande. En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att undantaget inte strider mot Europeiska gemenskapernas bestämmelser om bokslut och koncernbokslut (8 kap. 2 § 2 mom. i BokfL).

Europeiska gemenskapernas bestämmelser om bokslut och koncernbokslut gäller inte tidpunkten för upprättande av bokslut.

I den andra meningen i 3 § 1 mom. i förordningen om bokföringsnämnden (784/1973) finns en bestämmelse om tidsfristen för ansökan om undantag. Enligt bestämmelsen skall ansökan om undantag från bestämmelserna om bokslut göras i så god tid att beslutet kan fattas innan bokslutet enligt bokföringslagen skall göras.

Bestämmelserna om offentliggörande av bokslut i aktiebolagslagen (624/2006, nedan även ABL) begränsar maximitiden för undantagstillstånd. Enligt 5 kap. 3 § 1 mom. i ABL skall ordinarie bolagsstämma hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Handlingar som gäller bokslutet och kopior av dem skall hållas tillgängliga i minst en veckas tid före stämman (5 kap. 21 § 1 mom. i ABL). Dessutom förutsätter 3 kap. 6 § 1 mom. i revisionslagen (1141/2015) att revisorn ska lämna revisionsberättelsen till aktiebolagets styrelse senast två veckor före det sammanträde där bokslutet ska läggas fram för fastställelse.

Utöver de ovan beskrivna bestämmelserna ska även eventuella särskilda bestämmelser i det ansökande bolagets bolagsordning beaktas.

2.2.    Förutsättningar för beviljande av tillstånd till undantag

Ansökan kom in till bokföringsnämnden den 14 april 2022. Därför kan den anses ha lämnats in i tid på det sätt som avses i förordningen om bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden anser att den grund som sökanden har lagt fram, det vill säga beaktandet av den effekt av läget i Ukraina som har stor indirekt betydelse för bokslutet, särskilt med tanke på en sådan rättvisande bild som 3 kap. 2 § i BokfL kräver för bokslut, är ett sådant särskilt skäl som avses i 8 kap. 2 § 2 mom. i BokfL och som gör att tillstånd till undantag kan beviljas.

3. Bokföringsnämndens undantagslov

Under förutsättning att bestämmelserna i aktiebolagslagen och revisionslagen samt eventuella bestämmelser om revision och bolagsstämma i det ansökande bolagets bolagsordning uppfylls, får det ansökande bolaget före den 15 juni 2022 upprätta sitt bokslut för den räkenskapsperiod som gick ut den 31 december 2021.

I detta beslut får ändring inte sökas genom besvär (8 kap. 2 § 8 mom. i BokfL).