Kirjanpitolautakunta

Kirjanpitolautakunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä.

Tehtävät

Kirjanpitolautakunta antaa hakemuksen perusteella ohjeita ja lausuntoja  kirjanpitolain soveltamisesta.

Hakijana voivat olla

  • viranomaiset
  • elinkeinonharjoittajien tai kuntien järjestö
  • kirjanpitovelvollinen

Lautakunta antaa myös yleisiä neuvoja ja ohjeita kirjanpitolain soveltamisesta ja kirjanpidon pitämisestä, tarkoituksena hyvän kirjanpitotavan edistäminen. 

Lisäksi lautakunta

  • myöntää poikkeuksia yksittäistapauksissa tai toimialoittain erikseen mainituista kirjanpitolain säännöksistä. Edellytyksenä poikkeuksen myöntämiseen on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädöksien vastainen.
  • tekee tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä työ- ja elinkeinoministeriölle
  • antaa pyynnöstä lausuntoja työ- ja elinkeinoministeriölle.

Hakemukset ja yleisohjeet

Hakemus lausuntoa tai poikkeuslupaa varten tulee tehdä kirjallisesti. Hakemus on vapaamuotoinen ja sisältää asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot. Hakemus toimitetaan kirjanpitolautakunnalle osoitteella: Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjanpitolautakunta, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lautakunta kokoontuu n. 2 viikon välein. Lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä. Poikkeuslupahakemuksia käsiteltäessä läsnä olevista vähintään yhdellä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

Yleisohjeet valmistellaan työryhmissä, jotka koostuvat kirjanpitolautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä ja tarvittaessa ulkopuolisista asiantuntijoista.

Lautakunnasta säädetään kirjanpitolain (30.12.1997/1336, KPL) 8 luvun 2 ja 3 §:ssä ja asetuksessa kirjanpitolautakunnasta (19.10.1973/784).'

Kirjanpitolautakunnan kokoonpano