Eräistä konsernitilinpäätökseen liittyvistä kysymyksistä, kun emoyritys on mikro- tai pienyritys

Julkaisuajankohta 6.10.2020 0.00 | Julkaistu suomeksi 6.10.2020 klo 13.51
Tiedote 2006

Numero

2006

Asiasanat

Konsernitilinpäätös. Emoyrityksen liitetiedot. Pienyritys emona. Toimintakertomus.   

1. Hakemus

Hakija (- - -) kysyy:

  1. Minkä asetuksen mukaan ja missä laajuudessa emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot on laadittava silloin, kun konserni on suurempi kuin pienkonserni, mutta emoyhtiö ei kuitenkaan ylitä pienyrityksen kokorajoja?
  2. Voiko toimintakertomuksen jättää laatimatta silloin, kun konsernin emoyhtiö on mikro- tai pienyritys -kokoluokkaan kuuluva yksityinen osakeyhtiö, joka ei ole yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, vaikka konserni olisikin pienkonsernia suurempi?

Taustaksi hakija esittää seuraavan.

Yksityisen osakeyhtiön osalta tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimista koskeva säännöstö jättää tulkinnanvaraa liitetietojen laajuuden osalta tilanteessa, jossa emoyritys on mikro- tai pienyrityskokoinen, mutta konserni on suurempi kuin pienkonserni.

Konsernitilinpäätökset esitetään yleensä joko siten, että konsernin ja emoyhtiön osuudet esitetään peräkkäin omina kokonaisuuksinaan (konsernin tuloslaskelma, tase, mahdollinen rahoituslaskelma ja liitetiedot ja sen jälkeen vastaavat tiedot emoyhtiöstä) tai siten, että konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen luvut esitetään rinnakkain ainakin liitetietojen osalta.

Osakeyhtiömuotoinen emoyritys on velvollinen laatimaan ja sisällyttämään tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen silloin, kun se muodostaa suuremman kuin pienkonsernin.

Mikro- ja pienyritysten tilinpäätösten liitetietovaatimuksista säädetään pien- ja mikroyritysasetuksessa (1753/2015; ”PMA”) ja pienyritystä suurempien yritysten liitetietovaatimuksista säädetään kirjanpitoasetuksessa (1339/1997; ”KPA”). Konsernitilinpäätöksen sisällöstä säädetään KPA 3 ja 4 luvuissa.

Kirjanpitolain (1336/1997; ”KPL”) 3:1.3 § velvoittaa pienyritystä suuremman yksityisen osakeyhtiön toimintakertomuksen laatimiseen. KPL 6:2.3 §:n mukaan emoyrityksen toimintakertomuksessa esitetään KPL:n edellyttämät toimintakertomustiedot myös konsernista.

2. Lausunto
 

2.1. Kysymyksen 1 osalta kirjanpitolautakunta toteaa, ettei ole estettä laatia emoyrityksenä olevan mikro- tai pienyrityksen tilinpäätös kokonaisuudessaan, mukaan lukien liitetiedot, kyseistä oikeushenkilöä koskevan säännöstön eli PMA:n mukaisesti. Tilinpäätösdirektiivissä omaksuttu maksimiharmonisointiperiaate (2013/34/EU; artikla 16.3) kieltää jäsenvaltiota vaatimasta pienyritykseltä direktiivissä säädetyn ylittäviä tietoja. Suomessa direktiivivaatimukset sisältyvät tältä osin PMA:een. Kuitenkin mikro- tai pienyritys voi aina omaehtoisesti soveltaa KPA:ta harkintansa mukaan kokonaisuudessaan tai ainoastaan osin, jos se katsoo tarkoituksenmukaiseksi antaa tilinpäätösinformaatiota kattavammin kuin mitä PMA edellyttää.

2.2. Kysymyksen 2 osalta lautakunta kiinnittää huomiota KPL 6:2.3 §:iin, jonka ensimmäisen virkkeen mukaan ”[e]moyrityksen toimintakertomuksessa esitetään 3 luvun 1 a §:ssä tarkoitetut tiedot myös konsernista”. Lautakunta katsoo lainkohdan tarkoittavan, että KPL:n edellyttämällä tavalla pienkonsernia suuremmasta kokonaisuudesta laadittavaan konsernitilinpäätökseen on aina liitettävä toimintakertomus. Muutoin tällaisesta taloudellisesta kokonaisuudesta annettavien tietojen kattavuutta voitaisiin niukentaa keinotekoisilla konsernirakenteen järjestelyillä. Konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen muodostamien asiakirjojen kokonaisuus ja siten myös sisältö ei välttämättä kuvastaisi konsernia taloudellisena kokonaisuutena sen täydessä laajuudessa siten kuin se olisi yksi yritys.  Tämä olisi vaarantamaan oikean ja riittävän kuvan antamisen tavoitteen toteutumisen.