Hyppää sisältöön

Lausunto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista

Työ- ja elinkeinoministeriö 28.11.2017 0.00
Tiedote 1975
Numero
1975

1. Hakemus

Finanssivalvonta on pyytänyt lausuntoa viraston rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista. 

2. Lausunto

2.1. Yleiset huomiot

2.1.1. Kirjanpitolautakunta kiinnittää huomiota uusien määräysten antamiseen valtuuttaviin säännöksiin. Voidaan kysyä, osoittaako luottolaitoslain (610/2014) 12:1.1 § yleisvaltuutus toimivallan määrätä joiltakin osin IFRS-sääntelystä poikkeavasti, kun toisaalta saman lain 12:6.1 §:n erityissäännös edellyttää rahoitusvälineiden käsittelemistä IFRS-standardien mukaisesti. Tästä esimerkki on luonnoksen 5.1.(6) kohta samoin kuin vakuutusyhtiöiden käsittelyä koskeva sääntely.

2.1.2. Jos tilinpäätöskäsittely eriytyy luottolaitosten osalta yleisestä käsittelytavasta, tarkoittaa se käytännössä, että muun toimialan yritys soveltaa samoja IFRS -standardeja rahoitusvälineisiinsä luottolaitoksesta poikkeavalla tavalla. Finanssivalvonnan luonnos esimerkiksi supistaa rahoitustoimialan yrityksen liitetietovaatimuksia rahoitusvälineistä verrattuna siihen, mitä vaatimukset ovat muulle yritykselle asianomaisten standardien perusteella. Kirjanpitolautakunta katsoo, että liitetietovaatimusten supistaminen juuri rahoitustoimialalla edellyttää erityisen perusteen esittämistä. On otettava huomioon, että kyse on nimenomaan standardin vaatimuksista, jotka ovat tarpeen standardin tarkoituksen toteuttamiseksi. Riittävää poikkeamiselle ei voine olla se, että vaatimukset sinänsä saattavat laajentaa liitetietojen määrän huomattavaksi. 

2.1.3. Lausuntopyynnön kohteena oleva asiakirja on laaja kokonaisuus, kun määräysten lisäksi ei-sitova ohjeistus on esitetty samassa asiakohdassa. Se saattaa aiheuttaa tulkintaongelmia. Lautakunta esittää harkittavaksi ohjeistuksen liittämistä asiakirjaan omana erillisenä kokonaisuutenaan.

2.1.4. Luonnoksessa on aiemmasta poiketen otettu käyttöön menettely, jossa viitataan IFRS-sääntelyyn, kuitenkaan sisällyttämättä näiden säännösten sisältöä itse määräys- ja ohjekokoelmaan. Lautakunta pitää pienten valvottavien kannalta tarpeellisena, että viitatut säännökset sisällytettäisiin liitteenä asiakirjaan.

2.2. Yksityiskohtaisempia huomioita

2.2.1. Liitteinä 3 ja 4 olevissa tuloslaskelmakaavoissa on uusi rivi: ”käypään arvoon muiden laajan tuloksen eriin kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot”. Lautakunnan käsityksen mukaan nimike on harhaanjohtava, kun siitä voi saada käsityksen, että ns. laaja tulos esitetään keskellä tuloslaskelmaa. Siten olisi tarpeen, että Finanssivalvonta esittäisi valtiovarainministeriön asetuksen tarkistamista tältä osin ja vastaavasti muuttaisi kaavanimikkeen vastaamaan paremmin sen sisältöä.

2.2.2. Finanssivalvonta viittaa luonnoksen sivulla 53 luottolaitoslain 12:5 §:ään, jossa edellytetään oikean kuvan antavaa selostusta toimintakertomuksessa. Tämä vaatimus on uusi ja kun se sisällöltään poikkeaa kirjanpitolain (1336/1997) yleissäännöksestä, lautakunta pitää tarpeellisena, että Finanssivalvonta ohjeistaa, mitä säännös edellyttää valvottavilta käytännössä.