Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriyttämisestä Helsingin kaupungin kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä

Julkaisuajankohta 28.6.2022 10.49
Tiedote 130

Numero

130

Asiasanat

Helsinki. Sosiaali- ja terveyspalvelut. Eriyttäminen. Sote-uudistus.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvästä talouden eriyttämisestä säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla. Eriytettäviin tehtäviin kohdistetaan niistä aiheutuvat tuotot ja kulut sekä omaisuus- ja pääomaerät. Toimitiloista aiheutuvat kulut kohdistetaan eriytettäville tehtäville Helsingin kaupungin sisäisinä vuokrina. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostolla on oikeus antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpidon eriyttämisestä.

Laissa säädetään myös Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Helsingin kaupungin on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta erillistilinpäätös, joka yhdistetään Helsingin kaupungin tilinpäätökseen. Erillistilinpäätökseen tulee sisällyttää lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien konsernitilinpäätös.

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto antaa oma-aloitteisen lausunnon Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriyttämisestä kaupungin kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä.

Säännökset ja ohjeet

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen talouteen sovelletaan mitä kuntalaissa (410/2015) säädetään, jollei sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetussa laissa toisin säädetä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain mukaan Helsingin kaupungin järjestäessä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä sovelletaan, mitä säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 120 §:ssä hyvinvointialueen toiminnan, talouden ja palvelutuotannon seurannasta ja tietojen tuottamisesta.

Helsingin kaupungin on eriytettävä hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain nojalla maksettavalla rahoituksella, lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen järjestämisestä kertyvillä tuotoilla rahoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen (eriytettävät tehtävät) kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa.

Eriytettäviin tehtäviin kohdistetaan niistä aiheutuvat tuotot ja kulut sekä omaisuus- ja pääomaerät. Toimitiloista aiheutuvat kulut kohdistetaan eriytettäville tehtäville Helsingin kaupungin sisäisinä vuokrina. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaostolla on oikeus antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpidon eriyttämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 22 §:n mukaan Helsingin kaupungin on laadittava sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta tilikaudelta erillistilinpäätös, joka yhdistetään Helsingin kaupungin tilinpäätökseen. Erillistilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä vertailu talousarvion toteutumisesta ja toimintakertomus. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäville asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Erillistilinpäätökseen tulee sisällyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien osalta Helsingin kaupungin konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys Helsingin kaupungin konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Hyvinvointiyhtymän tilinpäätös sekä Helsingin kaupungin ja hyvinvointialueiden tai Helsingin kaupungin, hyvinvointialueiden ja valtion yhteisessä määräysvallassa olevan yhtiön tilinpäätös yhdistellään Helsingin kaupungin konsernitilinpäätökseen. Mitä edellä tässä momentissa säädetään tilinpäätöksen yhdistelemisestä Helsingin kaupungin konsernitilinpäätökseen, koskee myös Helsingin kaupungin, hyvinvointialueiden, hyvinvointiyhtymien ja muiden kuntien yhteisessä määräysvallassa olevaa yhtiötä. Jos kaupungilla ei ole tytäryhteisöä mutta se on jäsen hyvinvointiyhtymässä tai on tässä pykälässä tarkoitetun yhtiön osakas, tulee sen sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Laki hyvinvointialueesta

Hyvinvointialueen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, kirjanpitolakia. Hyvinvointialueen tilinpäätöksen laadinnassa ei kuitenkaan sovelleta kirjanpitolain 4 luvun 5 §:n 2 eikä 3 momenttia, 5 luvun 2 a, 2 b, 4, 5 b eikä 17 §:ää eikä 7 a lukua.
Hyvinvointialueesta annetun lain 120 §:n mukaan hyvinvointialueen on tuotettava tietoja hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten. Hyvinvointialueen on toimitettava lain 116 §:ssä tarkoitetut tilinpäätös-, osavuosikatsaus- ja kustannustiedot sekä muualla laissa tai lain nojalla säännöllisesti toimitettavaksi edellytetyt taloustiedot Valtiokonttorille yhteentoimivuuden edellyttämässä muodossa.

Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta

Hyvinvointialueiden rahoituksesta annettua lakia sovelletaan valtion rahoituksen myöntämiseen hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitettujen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien kustannusten kattamiseen. Lakia ei kuitenkaan sovelleta hyvinvointialueiden kustannusten kattamiseen sellaisissa tehtävissä, joiden rahoituksesta on erikseen muualla säädetty tai muualla laissa säädetyn nojalla valtion talousarviossa erikseen määrätty. Lakia sovelletaan myös Helsingin kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvien hyvinvointialueiden tehtävien rahoitukseen.

Valtion rahoituksen perusteena käytetään hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käyttökustannuksia, rahoituskustannuksia sekä suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalentumisia. Käyttökustannuksina ei pidetä hankintoihin sisältyvää arvonlisäveroa lukuun ottamatta sellaisten hankintojen arvonlisäveroa, joista ei saa tehdä vähennystä arvonlisäverolain 114 §:n mukaisesti. Huomioitavista käyttökustannuksista vähennetään vuosikohtaisesti hyvinvointialueiden asiakas- ja käyttömaksut sekä muut toiminta- ja rahoitustuotot.

Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista

Valtioneuvoston asetuksella hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 116 §:n nojalla hyvinvointialueen tilinpäätökseen kuuluvasta taseesta, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä olevista tiedoista sekä talousarvion toteutumisvertailusta ja toimintakertomuksesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista sekä osavuosikatsauksista.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä

Eriytetyn liiketoiminnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä annetun yleisohjeen mukaan eriyttämisellä tarkoitetaan liiketoiminnan tulojen ja menojen sekä varojen ja pääomien pitämistä erillään kunnan kirjanpidossa siten, että liiketoiminnalle voidaan laatia tuloslaskelma ja tase. Yleisohjeessa liiketoiminnalla tarkoitetaan myös liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää sekä muuta toimintaa, joka on eriytetty kirjanpidossa.

Lausunto

Tilinpäätöksen laadinnan lähtökohdat

Helsingin kaupungin tilinpäätös koostuu useasta eri kokonaisuutta eli entiteettiä kuvaavasta tilinpäätöksestä. Tilinpäätöksissä kuvataan kokonaisuuden ja siihen nähden ulkopuolisten talousyksiköiden välisiä liiketapahtumia. Eri kokonaisuuksia kuvaavat tilinpäätökset ovat seuraavat:

  • kaikki kaupungin tehtävät sisältävä tilinpäätös
  • kaikki kaupungin tehtävät sisältävä konsernitilinpäätös
  • muiden tehtävien tilinpäätös
  • muiden tehtävien konsernitilinpäätös 
  • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien tilinpäätös
  • sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien konsernitilinpäätös.

Muilla tehtävillä tarkoitetaan muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä eli kunnan tehtäviä. Jäljempänä on annettu tarkemmat ohjeet sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien eriyttämisestä ja tilinpäätöskokonaisuuksien sisällöstä.

Jokainen tilinpäätöskokonaisuus sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot. Toimintakertomuksen sisällössä voidaan painottaa niitä seikkoja, jotka liittyvät kyseiseen tilinpäätöskokonaisuuteen. Luettelot kirjanpidoista ja aineistoista voidaan esittää tilinpäätöksessä vain kertaalleen.

Tehtäväkohtaista käyttötalousosan talousarvion toteutumisvertailua tai investointiosan hanke- tai hankeryhmäkohtaista toteutumisvertailua ei tarvitse esittää koko kaupungin tasolla, jos toteutumisvertailut on riittävästi eritelty kaupungin muiden tehtävien ja eriytettyjen tehtävien erillistilinpäätöksissä. Tuloslaskelma- ja rahoitusosan toteutumisvertailut tulee kuitenkin aina esittää myös koko kaupungin tasolla. Lisäksi talousarvion kaikista sitovista määrärahoista ja tuloarvioista esitetään yhteenvetotaulukko, johon on koottu käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan valtuuston sitoviksi hyväksymien erien talousarvio, toteutuma, poikkeama, talousarvion muutos ja poikkeama talousarviomuutoksen jälkeen.

Eriytettävien tehtävien tilinpäätös sisältää myös sellaiset kaupungin sisäiset tuotot ja kulut sekä omaisuus- ja pääomaerät, joiden vastapuolena ovat muut kaupungin tehtävät.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriytettävien tehtävien tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston hyvinvointialueille antamia yleisohjeita.

Tuloslaskelman eriyttäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriytettäviin tehtäviin kohdistetaan sellaiset näistä tehtävistä aiheutuvat tuotot ja kulut, jotka oikeuttavat hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain mukaiseen valtion rahoitukseen. Sellaiset kaupungin tuotot ja kulut, jotka eivät ole valtion rahoitukseen vaikuttavia tai rahoitukseen oikeuttavia, esitetään kaupungin muiden tehtävien tuottoina ja kuluina.

Eriytettävien tehtävien tuloslaskelman tulee olla johdettavissa kirjanpidosta. Meno ja tulo kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaan sille laskentakohteelle kuten tehtävälle, palvelulle, hankkeelle tai tuotteelle, joka on sen aiheuttanut. Menoerä voi olla myös yhteinen kaupungin muiden tehtävien kanssa. Näiden menojen jakamisessa voidaan käyttää laskennallista jakoperustetta aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Sovellettavat jakoperusteet tulee määritellä yksityiskohtaisesti ja niistä esitetään kuvaus tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhteiset menot voidaan kirjata joko suoraan jakaen ne eri aiheuttamisperiaatteen mukaisesti laskentakohteille tai käyttämällä kaupungin sisäistä laskutusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriytettävien tehtävien tuloslaskelma esitetään hyvinvointialueen tilinpäätöstiedoista annetun asetuksen kaavaa noudattaen. 

Tase-erien eriyttäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriytettävien tehtävien omaisuus- ja pääomaerinä esitetään näihin tehtäviin kohdistuvat tase-erät. Toimitiloista aiheutuvat kulut kohdistetaan eriytettäville tehtäville Helsingin kaupungin sisäisinä vuokrina, minkä vuoksi toimitiloihin liittyvää omaisuutta kuten maa- ja vesialueita tai rakennuksia ei kohdisteta eriytettäville tehtäville. Kaupunki voi käyttää eriytettävien tehtävien ja muiden tehtävien välisten rahoitustapahtumien kirjaamiseen niin sanottua yhdystiliä.

Eriytettävien tehtävien taseen tulee olla johdettavissa kirjanpidosta. Omaisuus- ja pääomaerien kohdistamisessa taseessa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriytettävien tehtävien tase esitetään hyvinvointialueen tilinpäätöstiedoista annetun asetuksen kaavaa noudattaen.

Rahoituslaskelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriytettävien tehtävien rahoituslaskelma laaditaan eriytettävien tehtävien tuloslaskelman, tase-erien muutosten sekä niitä täydentävien tietojen perusteella, ja se esitetään hyvinvointialueen tilinpäätöstiedoista annetun asetuksen kaavaa noudattaen.

Liitetiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriytettävien tehtävien liitetiedot laaditaan hyvinvointialueen tilinpäätöstiedoista annetun asetuksen mukaisesti. 

Toimintakertomus ja talousarvion toteutumisvertailu

Eriytettävistä tehtävistä laaditaan erillinen toimintakertomus sekä talousarvion toteutumisvertailu. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäville asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Talousarvion toteutumisvertailun tarkoituksena on kuvata valtuuston asettamien, eriytettävien tehtävien sitovien tuloarvioiden, määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista.

Konsernitilinpäätös

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen erillistilinpäätökseen tulee sisällyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien konsernitilinpäätös (eriytettävä konsernitilinpäätös). Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Eriytettävään konsernitilinpäätökseen yhdistellään osuudet hyvinvointiyhtymän tilinpäätöksestä sekä Helsingin kaupungin ja hyvinvointialueiden yhteisessä määräysvallassa olevien, Helsingin kaupungin, hyvinvointialueiden ja valtion yhteisessä määräysvallassa olevien sekä Helsingin kaupungin, hyvinvointialueiden, hyvinvointiyhtymien ja muiden kuntien yhteisessä määräysvallassa olevien yhtiöiden tilinpäätökset.

Eriytettävä konsernitilinpäätös voidaan yhdistellä alakonsernista laaditun konsernitilinpäätöksen tavoin kaikki kaupungin tehtävät sisältävään konsernitilinpäätökseen. Tällöin kaikki kaupungin tehtävät sisältävään konsernitilinpäätökseen tehdään tarvittavat yhdistely- ja eliminointikirjaukset kuten muiden tehtävien ja eriytettävien tehtävien välisten liiketapahtumien eliminoinnit. Olennaiset erot eriytettävän konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa kaupungin konsernitilinpäätökseen verrattuna sekä erojen vaikutus kaikki kaupungin tehtävät sisältävän konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan kuvataan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Konsernitilinpäätöstä vastaavien tietojen laadinnassa noudatetaan konsernitilinpäätöksen laadinnasta annettuja ohjeita.

Kuntien lausunnot