Lausunto tilinpäätöksen laatimisajan pidentämistä koskevasta poikkeuslupahakemuksesta

Julkaisuajankohta 12.3.2024 0.00
Tiedote 2060

Numero

2060

1. Hakemus

Hakija (- - sivuliike Suomessa) pyytää lisäaikaa 31.7.2024 asti tilinpäätöksen laatimiselle koskien 31.12.2023 päättynyttä tilikautta.

Hakija on maailmanlaajuinen yhtiö ja tällä hetkellä on jo selvää, että yhtiö tarvitsee lisäaikaa sivuliikkeen tilinpäätöksen laatimista varten, sillä yhtiö on hiljattain ottanut käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän tilikaudella 1.1.-31.12.2023. Yhtiö hakee kolme (3) kuukautta lisäaikaa tilinpäätöksen laatimiseen. 

2. Säännökset

Kaupparekisterilain (564/2023) 11.2 §:ssä säädetään sivuliikkeen perustaneen ulkomaisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätöksen rekisteröinnistä seuraavaa:

- [2 mom.] ”Sivuliikkeen perustaneen ulkomaisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätösasiakirjat on ilmoitettava rekisteröitäviksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä sellaisina kuin ne on laadittu, tarkastettu ja julkistettu noudattaen sen valtion lainsäädäntöä, jonka alainen elinkeinonharjoittaja on. Jos ulkomaista elinkeinonharjoittajaa koskevan, Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukainen määräaika tilinpäätösasiakirjojen julkistamiselle on kuutta kuukautta pitempi, tilinpäätösasiakirjat on ilmoitettava rekisteröitäviksi kyseisen valtion lainsäädännön mukaisessa määräajassa.

- [3 mom.] ”Jos ulkomaisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätösasiakirjoja ei ole laadittu, tarkastettu ja julkistettu Euroopan unionin säädösten mukaisesti tai vastaavalla tavalla, kirjanpitolain mukaisesti laadittu ja tilintarkastuslain (1141/2015) mukaisesti tarkastettu sivuliikkeen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Velvollisuus rekisteröimiseen kohdistuu näin ulkomailla sijaitsevan yrityksen tilinpäätökseen. Jos ulkomaisesta yrityksestä laaditaan tilinpäätös sikäläisen lainsäädännön mukaisesti, ei Suomen lainsäädäntö velvoita laatimaan tilinpäätöstä täällä sijaitsevasta sivuliikkeestä itsestään. Tämä ilmenee kirjanpitolain (1336/1997) 1:1b §:stä:

- [4 mom.] ”Ellei Euroopan talousalueen ulkopuolelta oleva oikeushenkilö ole laatinut tilinpäätöstä tai sen tilinpäätös ei täytä 3 momentissa säädettyjä edellytyksiä [so. tilinpäätösdirektiivin mukaisesti tai muutoin vastaa sitä oikean ja riittävän kuvan saamisen kannalta], sen tulee laatia Suomessa harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta erillinen tilinpäätös noudattaen soveltuvin osin, mitä [KPL] 3 luvussa säädetään. Tällainen tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos ulkomainen oikeushenkilö ei muutoin laadi tilinpäätöstä, sen tilikautena pidetään kalenterivuotta.

- [5 mom.] ”Jollei Euroopan talousalueen ulkopuolelta olevan oikeushenkilön, jonka tosiasiallinen johtopaikka on Suomessa, tilinpäätöstä ei ole laadittu tai se ei käsitä oikeushenkilön liike- tai ammattitoimintaa kokonaisuudessaan, oikeushenkilön tulee laatia siitä erillinen tilinpäätös noudattaen, mitä 4 momentissa säädetään.”

3. Lausunto

3.1. Hakija kuuluu suomalaisena sivuliikkeenä yhdysvaltalaiseen yritykseen, jonka tilinpäätös laaditaan US GAAP -standardien mukaisesti. Koska mainittuja standardeja pidetään EU:ssa tilinpäätösdirektiiviä vastaavana oikean ja riittävän kuvan saamisen kannalta, kirjanpitolautakunta katsoo, ettei KPL 1:1b § eikä muukaan Suomen lain säännös velvoita tilinpäätöksen laatimiseen sivuliikkeestä kirjanpitolain mukaisesti. 

3.2. Jos hakemuksessa tarkoitettu sivuliike kuitenkin laatii tällaisen omaa toimintaansa koskevan erillistilinpäätöksen vapaaehtoisesti, sitä ei koske KPL 3:6 § laatimisajasta eikä myöskään KPL 8:2.2 § lautakunnan poikkeusluvasta.  

3.3. Mitä tulee ulkomaisen yrityksen tilinpäätöksen rekisteröimiselle kaupparekisterilain 11.2 §:n säätämästä 6 kuukauden määräajasta, kirjanpitolautakuntaa ei ole kaupparekisterilaissa eikä muualla laissa valtuutettu myöntämään siitä poikkeusta. 

3.4. Kaupparekisterilain 25 §:ssä säädetään erikseen myöhästymismaksusta siinä tapauksessa, että tilinpäätöstä ei ole toimitettu rekisteröitäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.