Lausunto työvoimapalvelu-uudistuksessa kuntiin ja kuntayhtymiin siirtyvien omaisuus- ja pääomaerien käsittelystä kunnan ja kuntayhtymän kirjanpidossa

Julkaisuajankohta 16.5.2023 13.09
Tiedote

Numero

138

Asiasanat

työvoimapalvelut, siirtyvä omaisuus, pääomaerät

Työvoimapalvelujen järjestämisestä annetun lain (380/2023) 3 §:n mukaan työvoimaviranomaisella tarkoitetaan sitä kunnan tai kuntayhtymän viranomaista, joka vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä sekä viranomaista, jolle 13 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla on siirretty tämän lain mukaisia viranomaistehtäviä. 

Työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain (383/2023, jatkossa voimaanpanolaki) 6 § sisältää säännökset henkilöstön siirtymisestä ja 9 § säännökset uudistuksen omaisuusjärjestelyistä. Voimaanpanolain mukaan kunnille ja kuntayhtymille siirtyy 1.1.2025 siirtyvään henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka, jonka valtio korvaa. Lisäksi työvoimaviranomaisille siirtyvät korvauksetta työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. 

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja muun muassa kuntalain tilinpäätöstä koskevan 113 §:n sekä kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (525/2020) soveltamisesta. Jaosto antaa oma-aloitteisen lausunnon työvoimaviranomaisina toimiviin kuntiin ja kuntayhtymiin siirtyvän lomapalkkavelan ja omaisuuden käsittelystä. 

Säännökset ja ohjeet

Voimaanpanolaki

Voimaanpanolain 6.3 §:n mukaan kuntiin ja kuntayhtymiin siirtyy 1.1.2025 työ- ja elinkeinotoimistoista, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista ja kehittämis- ja hallintokeskuksesta siirtyvään henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka. Valtio korvaa kuntien ja kuntayhtymien vastuulle siirtyvän lomapalkkavelan.

Voimaanpanolain 9 §:n mukaan työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat siirtyvät korvauksetta työvoima-viranomaisille työ- ja elinkeinotoimistoilta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta sekä kehittämis- ja hallintokeskukselta 1.1.2025. Jos työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa tarkoitetut tehtävät siirtyvät useammalle kuin yhdelle työvoimaviranomaiselle, omaisuus siirtyy tehtävien siirtymistä vastaavassa suhteessa, elleivät valtio ja työvoimaviranomaiset toisin sovi.

Asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (525/2020)

Kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen
(525/2020) 6.1 §:n 3 kohdan mukaan liitetiedoissa tulee antaa selvitys,
jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimista koskeva yleisohje 

Taseen laatimista koskevan yleisohjeen mukaan lahjoituksena tai testamenttina saatu omaisuus, johon ei liity käyttörajoituksia, kirjataan luonteensa mukaisiin tase-eriin ja tuloksi tuloslaskelmaan. Valtiolta vastaavan toiminnan jatkamista varten tai toisilta kunnilta taikka yhteis-työsopimuksen tms. perusteella yhteistyössä järjestettävää toimintaa varten vastikkeetta siirtynyttä omaisuutta ei kuitenkaan käsitellä lahjoituksena, vaan saanto katsotaan täydeksi rahoitusosuudeksi. Yleisohjeessa on viitattu myös kirjanpitolautakunnan lausuntoon (KILA 1574/1999), jonka mukaan hakijan valtiolta vastikkeetta saamaa hakemuksessa tarkoitettua omaisuutta käsitellään hankintamenon kattamiseksi saatuna avustuksena. Omaisuuden hakemuksessa tarkoitet-tua luovutusarvoa ei merkitä taseeseen eikä siitä tehdä poistoja.

Lausunto

Lomapalkkavelka

Kunnat ja kuntayhtymät kirjaavat työ- ja elinkeinotoimistoilta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta sekä kehittämis- ja hallintokeskukselta siirtyvän lomapalkkavelan tilikauden 2025 aloittavassa taseessa muuksi saamisiksi valtiolta ja siirtovelaksi henkilöstölle (lomapalkka-jaksotus). Lomapalkkavelan siirto ei vaikuta kunnan tai kuntayhtymän tuloslaskelmaan. 

Kirjanpitolain mukaan (3:3.1 § kohta 5) tilinavauksen tulee perustua edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen. Kirjanpitovelvollisen tulee huolehtia alkusaldoihin kirjattavien muutosten riittävästä dokumentoinnista, jotta voidaan varmistaa aukoton kirjausketju edellisen vuoden päättävästä taseesta lopullisiin alkusaldoihin.

Siirtyvä omaisuus

Työ- ja elinkeinotoimistoilta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta sekä kehittämis- ja hallintokeskukselta kuntiin ja kuntayhtymiin korvauksetta siirtyvä omaisuus katsotaan täydeksi rahoitusosuudeksi, jolloin siitä ei synny poistettavaa hankintamenoa. Siirtyvän omaisuuden luovutusarvoa ja siihen liittyvää rahoitusosuutta ei esitetä tilikauden 2025 tapahtumana, eikä omaisuuden luovutusarvoa merkitä taseeseen. Korvauksetta saatuja arvoltaan merkittäviä omaisuuseriä on perusteltua kuitenkin seurata nimikkeenä pysyvien vastaavien erilliskirjanpidossa.

Vertailuvuoden tase

Voimaanpanolain perusteella tehtävät omaisuuden ja lomapalkkavelan siirtoja koskevat kirjaukset eivät ole luonteeltaan kirjanpitoperiaatteiden muutoksia tai aikaisempien vuosien virheiden oikaisuja, joten kuntien tilinpäätöksessä 2025 vertailuvuotena olevan edellisen tilikauden päättävään taseeseen 2024 ei tehdä oikaisuja vaan tarvittavat tiedot annetaan
liitetiedoissa.

Liitetiedot

Kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (525/2020) 6.1 §:n 3 kohdan mukaan liitetiedoissa tulee antaa selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa. Vertailukelvottomuutta edelliseen tili-kauteen nähden voivat aiheuttaa vuoden 2025 tilinpäätöksessä ainakin työvoimapalvelujen järjestämisen siirtyminen kunnille ja kuntayhtymille. Liitetietona annetaan ainakin selvitys työvoimapalvelujen siirron vaikutuksesta tuottojen ja kulujen määriin sekä aloittavaan taseeseen kirjattujen lomapalkkavelan ja siihen liittyvän saamisen määrästä.

Toimintakertomus

Ottaen huomioon tilinpäätökseltä ja toimintakertomukselta edellytettävä kirjanpitolain 3:2.1 §:n mukainen oikean ja riittävän kuvan vaatimus tulee kunnan antaa selostus työvoimapalvelujen järjestämisen vaikutuksesta tilikauden tuottojen ja kulujen muodostumiseen sekä järjestämisvastuun siirtoon liittyvän lomapalkkavelan ja sitä vastaavan saamisen vaikutuksesta taloudelliseen asemaan liitetietojen lisäksi vuoden 2025 toimintakertomuksessa. 
 

Kuntien lausunnot