Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvien velkojen esittämisestä liitetietona

Julkaisuajankohta 16.1.2024 0.00
Tiedote 2055

Numero

2055

Asiasanat

Asunto-osakeyhtiö. Liitetieto. Pitkäaikainen velka. Viittä vuotta myöhemmin erääntyvä velka.

1. Hakemus

Hakija (- -) pyytää lausuntoa pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1753/22015, PMA) 3:6 §:n tulkinnasta. Mainittu säännös kuuluu: ”Liitetietona on esitettävä yhteenlaskettu määrä sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.”

Hakijan mukaan säännöksen tulkinta on epäselvä. 

PMA 3:6 §:n sanamuodon mukaisen tulkinnan perusteella annetaan tieto tilinpäätöshetken mukaisesta velkasaldosta. Toisaalta asunto-osakeyhtiöiden vieraan pääoman lainat ovat tyypillisesti sellaisia, joita osakkaat lyhentävät oman lainaosuutensa osalta kokonaan pois, minkä takia nykyisen käytännön mukainen laskenta velkasaldon ennusteesta 5 vuoden kuluttua ei anna oikeaa kuvaa yhtiön taloudellisesta asemasta. 

Yhtiön kirjanpidossa ei seurata, eikä velkojapankilta saada valmista laskelmaa ennusteesta velkasaldon määrästä 5 vuoden kuluttua. Velkasaldo tilinpäätöshetkellä saadaan kirjanpidosta ja velkojapankin saldotodistukselta.

2. Lausunto

Kirjanpitolautakunta pitää perusteluna pitäytyä säännöksen sanamuodon mukaisessa tulkinnassa. Tulojen ja menojen ohella kirjanpidollisen seurannan kohteena ovat rahoituserät, niin oman kuin vieraan pääoman ehtoiset. Taseen vastattavaa-puolen nimikkeistä ei kuitenkaan ilmene välittömästi, millaisin ehdoin vierasta pääomaa on sijoitettu. Tässä suhteessa tilinpäätöksen lukijalle on tarpeen PMA 3:6 §:ssä edellytetty liitetieto siitä, mikä osa vieraasta pääomasta on pitkäaikaista, erääntyen myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Säännös määrittää näin pitkäaikaisesta velkarahoituksesta annettavan vähimmäisinformaation.

Asunto-osakeyhtiössä tilinpäätöksen lukijan kannalta voi toisaalta olla hyödyllinen myös kirjanpitovelvollisen arvio siitä, missä määrin osakkaat lyhentävät lainaosuuttaan nopeammin kuin lainaehdot edellytetään. Tämä ei kuitenkaan itsessään täytä PMA 3:6 §:n tarkoitusta.