Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2020 0.00 | Julkaistu suomeksi 25.3.2020 klo 15.58
Tiedote 2000

Numero

2000

Asiasanat

Poikkeuslupa. Tilinpäätöksen laatimisajan pidentäminen.

1. Johdanto

Tämä kirjanpitolautakunnan omaehtoinen poikkeuslupa koskee kirjanpitolain (jäljempänä KPL) 3:6 §:n soveltamista. Lainkohdan mukaan ”[t]ilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.” Tästä säännöksestä lautakunta ”- - voi erityisestä syystä yksittäistapauksissa myöntää määräajaksi poikkeuksia - -” (KPL 8:2.2 §).

Kirjanpitolautakunta katsoo, että koronavirusepidemiaa koskevien valmiuslakitoimien vaikutuksia yrityksille ja muille kirjanpitovelvollisille on pidettävä KPL 8:2.2 §:n tarkoittamana erityisenä syynä.

Lautakunnan poikkeusvaltaa rajoittaa ajallisesti KPL 3:9.4 §:n 1 virke, joka kuuluu: ”Kirjanpitovelvollisen on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lautakunnalla ei siten ole toimivaltaa pidentää rekisteröintiaikaa kuutta kuukautta pidemmäksi.

Mainittu ensimmäinen virke ei kuitenkaan koske osakeyhtiöitä eikä osuuskuntia, sillä saman lainkohdan toisen virkkeen mukaan ”[o]sakeyhtiötä ja osuuskuntaa koskevista määräajoista säädetään erikseen.”

Viitatut osakeyhtiölain ja osuuskuntalain säännökset kuuluvat:

  • Osakeyhtiölaki 8:10.1 §: ”Yhtiön on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäviksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta ja konsernitilintarkastuskertomuksesta sekä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yhtiön voittoa koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä.”

  • Osuuskuntalaki 8:10.1 §: ”Osuuskunnan on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta ja konsernitilintarkastuskertomuksesta sekä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja osuuskunnan ylijäämää koskevasta osuuskunnan kokouksen päätöksestä.”

Lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena olevissa kirjanpitovelvollisissa ovat merkityksellisiä myös seuraavat lainkohdat:  

  • Tilintarkastuslaki 2:4 §: ”Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään yhteisön tai säätiön toimielimen kokouksessa, tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta.”
  • Tilintarkastuslaki 3:6 §: ”Tilintarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomus yhteisön tai säätiön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.”

2. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Yksittäinen kirjanpitovelvollinen saa laatia tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa KPL 3:6 §:n säätämästä määräajasta poiketen edellyttäen, että

  1. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti on mahdollista laissa asetetun määräajan puitteissa;
  2. kirjanpitovelvollisen hallitus tai sitä vastaava toimielin tekee asiasta päätöksen ennen KPL 3:6 §:n mukaisen määräajan päättymistä; ja
  3. kohdan 2 tarkoittamasta päätöksestä ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetietona.

Selvyyden vuoksi lautakunta toteaa, että erityisenä syynä pidettävän koronavirusepidemian vuoksi poikkeuslupa olisi voitu myöntää erikseen kullekin sitä pyytäneelle kirjanpitovelvolliselle edellä mainituilla edellytyksillä. Tämän poikkeusluvan myötä yksittäisen kirjanpitovelvollisen ei siten ole tarpeen tehdä itse hakemusta lautakunnalle.

Kirjanpitolautakunnan toimivalta ei ulotu osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja tilintarkastuslain määräaikojen pidentämiseen eikä myöskään poikkeamiseen kirjanpitovelvollisen omien sääntöjen, kuten osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, mahdollisista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä. Niiden mukaisten määräaikojen noudattaminen on asianomaisen kirjanpitovelvollisen vastuulla tästä poikkeusluvasta huolimatta.

Sama toimivallan rajoitus koskee myös verolainsäädäntöä.

Tämä poikkeuslupa koskee ennen 25.3.2020 päättyneitä tilikausia.

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).