Omien osakkeiden hankinnan yhteydessä maksettavan varainsiirtoveron kirjanpitokäsittelystä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2022 0.00 | Julkaistu suomeksi 8.2.2022 klo 13.38
Tiedote 2021

Numero

2021

Asiasanat

Hankintameno. Omat osakkeet. Hankintameno. Omat osakkeet. 

1. Hakemus

Hakija pyytää ottamaan kantaa omien osakkeiden hankinnan taikka lunastuksen yhteydessä maksettavan varainsiirtoveron kirjanpidolliseen käsittelyyn.

Hakija esittää seuraavan:

  • Osakeyhtiölain mukaan omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen on varojenjakoa ja sen vuoksi omista osakkeista maksettu määrä eli vastike kirjataan omaa pääomaa vähentämään. Yleensä omista osakkeista maksettu määrä vähentää voittovaroja tai SVOP-rahastoa.
  • Jos yhtiö hankkii muun yhtiön osakkeita, osakkeiden hankintameno aktivoidaan taseeseen  ja osana hankintamenoa sinne aktivoidaan myös varainsiirtoveron määrä. Tämä puoltaisi sitä, että sama hankintameno kirjattaisiin omasta pääomasta, kun aktivointia ei voida tehdä taseen vastaavaa puolelle. Toisaalta kun tapahtuu osakkeiden hankkiminen, osakkeenomistaja saa varojenjakona vain sen määrän mikä on osakkeesta rahana tai muuna omaisuutena maksettu määrä. Tämä puoltaisi sitä, ettei varainsiirtoveroakaan kirjata omaan pääomaan.
  • Hakija kysyy, kirjataanko varainsiirtovero omaa pääomaa vähentämään osana osakkeiden hankintamenoa vai liiketoiminnan muihin kuluihin tuloslaskelmaan?

2. Lausunnon perustelut

2.1. Lausunnon rajaus. Lautakunta rajoittuu toimivaltansa mukaisesti ottamaan kantaa ainoastaan kirjanpito-oikeudellisesti. Esimerkiksi mahdolliset yhtiöoikeudelliset kysymykset eivät kuulu lautakunnan toimivaltaan.

2.2. Kirjanpitolaki. Kirjanpitolain (1336/1997. ”KPL”) 4:5.1 §:n mukaan hankintamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet välittömät menot.

2.3. Kirjanpitolautakunnan kannanotto

2.3.1. Omien osakkeiden hankinnan varainsiirtovero. Omien osakkeiden hankkiminen on eräs varojenjakotapa (osakeyhtiölaki 624/2004, ”OYL” 13:1.1 § 1 kohta). OYL 15:7 §:n mukaan omien osakkeiden hankkimispäätöksessä on muun ohella oltava mainittava:

  • osakkeista maksettava vastike ja perustelut sen määrittämiselle sekä, jos vastike on muuta omaisuutta kuin rahaa, selvitys tällaisen omaisuuden arvosta (5 kohta); sekä
  • miten menettely vaikuttaa yhtiön omaan pääomaan (7 kohta).

Esitetystä ilmenee, että omien osakkeiden hankintapäätöksessä yhtiössä otetaan kantaa niistä maksettavaan vastikkeeseen sekä hankintamenettelyn vaikutukseen omaan pääomaan.

Kirjanpitolautakunnan käsityksenä on, että kirjanpitokäytännössä vakiintuneesti pidetään suoritettua varainsiirtoveroa osana osakkeiden hankinnasta aiheutuneita välittömiä menoja. Lautakunta katsoo tämän vastaavan edellä mainittua KPL 4:5.1 §:ää, jonka mukaisesti hyödykkeen hankintamenoon kuuluvat kaikki hankinnasta aiheutuneet välittömät menot.

Siten se, että meno liittyy yhtiön omien osakkeiden hankintaan, ei vaikuta KPL 4:5.1 §:n soveltamiseen. Koska omien osakkeiden hankinnassa on kyse varojenjakotapahtumasta, ei hankintaan mahdollisesti liittyvä varainsiirtovero ole lautakunnan käsityksen mukaan jakajayhtiön liiketoiminnallinen meno. Siten sitä ei tule merkitä tulolaskelmaan vaan kyse on välittömästi taseen oman pääoman määrään vaikuttavasta erästä.

Tällaisessa hankintatilanteessa jakajayhtiön voittovarat (vapaa oma pääoma) pienentyvät sillä rahamäärällä, joka omien osakkeiden hankintaan on käytetty. Tilanne on vastaava kuin jos yhtiö jakaisi muuta omaisuuttaan, esimerkiksi kiinteistöjä. Tällöinkään ei aiemmin yhtiölle hankitun kiinteistön kirjanpidollisesta poistamattomasta hankintamenosta vähennetä varainsiirtoveron osuutta varojenjaossa, vaan voittovarat pienenevät kiinteistön kirjanpitoarvon täydellä määrällä.

Tarkasteltavana on nimenomaan varoja jakavan yhtiön (jäljempänä ”jakajayhtiö”) kirjanpitomenettely. Siten se, että jakajayhtiön vastapuoli – osakkeita jakajayhtiölle myyvä tai muu luovuttava taho – ei saa luovutuksesta vastaavaa rahamäärää kuin jolla jakajayhtiön oma pääoma vähenee, on epärelevantti seikka jakajayhtiön kirjanpidolle.

Edellä esitetyllä tavalla hankittavien omien osakkeiden varainsiirtoverolla on välitön vaikutus siihen voittovarojen määrän, joka on käytettävissä varojenjakoon. Tämä on syytä huomioida, kun jakajayhtiössä tehdään kirjanpitoon perustuvia laskelmia ennen varojenjakoa koskevan yhtiöoikeudellisen päätöksen tekemistä.

2.3.2. Osakkeiden luovutuksen yhteydessä luovutuksen saajan puolesta mahdollisesti suoritettava varainsiirtovero

Mikäli jakajayhtiö sitoutuu omien osakkeiden luovutuksen yhteydessä suorittamaan luovutuksen saajan puolesta mahdollisen varainsiirtoveron, on kyse jakajayhtiön menosta, joka kohdistuu kuluna sille tilikaudelle, jona varainsiirtoveron suorittamisvelvollisuus on syntynyt.