Osamaksuvelkojen merkitsemisestä taseeseen

Julkaisuajankohta 16.11.2021 0.01
Tiedote 2020

Numero

2020

Asiasanat

Pysyvät vastaavat, hankinta. Osamaksu. Pitkäaikainen velka. Ostovelat. Lainat rahoituslaitoksilta.

1. Hakemus

 

Hakija (- - - ) kysyy, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista lukea osamaksuvelat taseen vieraan pääoman ostovelkoihin taikka toisaalta taseen vieraan pääoman lainoihin rahoituslaitoksilta.

Hakija on taustoittanut asiaa seuraavasti.

  • Toimimme tilintarkastajina useassa yhtiössä, joissa koneita ja kalustoa, kuten autoja, on hankittu osamaksurahoituksella. Osamaksusopimuksen toisena osapuolena toimii rahoitusyhtiö. Sopimuksen perusteella yhtiö saa yleensä määräysvallan hyödykkeeseen heti osamaksusopimuksen solmimishetkellä, jolloin hyödykkeen hankintameno aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin, ja tulevat osamaksusuoritukset kirjataan velaksi. Tällaisesta osamaksuvelasta maksetaan yleensä korkoa rahoitusyhtiölle.
  • Asiakasyritystemme tavat luokitella osamaksuvelat eroavat toisistaan ja osa yrityksistä luokittelee  osamaksuvelat tilinpäätöksessä ostovelkoihin, kun taas osa lainoihin rahoituslaitoksilta.
  • Olemme suosineet tapaa, jossa osamaksuvelat luokitellaan lainoihin rahoituslaitoksilta, sillä osamaksuvelan ehdot ovat yleensä hyvin samankaltaiset kuin muissa rahalaitoslainoissa, jotka tyypillisesti luokitellaan taseen lainoihin rahoituslaitoksilta ja joiden vakuutena on yrityksen omaisuutta tai kiinnityksiä. Lisäksi osamaksuvelat ovat yleensä korollisia velkoja, joten ne sopivat tämänkin vuoksi ryhmään lainat rahoituslaitoksilta.
  • Toisaalta taas asiakkaamme, jotka luokittelevat yllä kuvatut osamaksuvelat ostovelkoihin perustelevat kirjaustapaa kirjanpitolautakunnan jo vanhalla lausunnolla KILA 1219/1993, jossa ohjeistetaan, että investointeihin liittyvät osamaksuvelat ovat ostovelkoja kuitenkaan tarkemmin erittelemättä, että millaisia  osamaksuvelkoja tässä yhteydessä tarkoitetaan.
  • Yhdenmukainen kirjaustapa yllä kuvattujen osamaksuvelkojen osalta olisi tärkeää muun muassa yritysten rahoittajien kannalta korollisten ja korottomien velkojen tunnistamiseksi.

2. Lausunto

2.1. Kirjanpitolautakunnan aikaisemmat lausunnot.

Lausunnossa KILA 1219/1993 on käsitelty muun ohella lyhytaikaisten velkojen ryhmittelyä tilinpäätöksessä. Lausunnossa todetaan:

  • Ostoveloissa esitetään sellaiset velat, jotka johtuvat tuotannontekijähankintojen kirjaamisesta suoriteperusteella. Ostovelkoihin kuuluvat täten sekä varsinaiset tilivelat että ne vekselivelat, jotka ovat syntyneet ostojen yhteydessä hankkijoille annetuista vekseleistä eli niin sanotuista tavaravekseleistä. Ostoveloiksi merkitään muun muassa raaka-aineiden, tarvikkeiden, ulkopuolisten palvelusten, tavaroiden ynnä muiden sellaisten jo-vastaanotettujen hyödykkeiden aiheuttamat velat. Jos kirjanpitovelvollinen pitää velkojareskontraa, eräänä perusteena ostovelkojen erottamiselle siirtoveloista voi olla velkojen suhde reskontraan. Ostovelkoina on tapana käsitellä ainakin ne velat, joita varten avataan oma reskontratili.

2.2. Kirjanpitolautakunnan kannanotto

Kirjanpitovelvollisten keskinäistä vertailua on omiaan edesauttamaan, että taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien tuotannontekijöiden hankinnasta johtuvat velat merkitään taseeseen mahdollisimman yhdenmukaisesti riippumatta hankinnassa käytetystä rahoitusjärjestelystä. Merkityksellistä yrityksen ulkopuoliselle tilinpäätöksen käyttäjälle on muun muassa sillä, että korollisten velkojen kokonaismäärä on tilinpäätöksestä helposti todennettavissa tunnuslukulaskentaa varten. Samaten merkitystä on sillä, että velat – nimikkeistään riippumatta – on jaoteltu juoksuajaltaan pitkä- ja lyhytaikaisiksi eriksi.

Kun pitkäaikaiseksi tarkoitettua tuotannontekijää hankitaan osamaksujärjestelyllä, järjestelyn rahoittajana toimii tavanomaisesti rahoituslaitos eikä asianomaisen tuotannontekijän valmistaja tai myyjä. Tällaisessa tilanteessa lautakunta pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena, että pysyviin vastaaviin aktivoitavasta hankinnasta aiheutunut korollinen osamaksuvelka merkitään lainat rahoituslaitoksilta -nimikkeeseen taseen vieraassa pääomassa. Silloin, kun tällaisten osamaksuvelkojen määrä ei ole vähäinen, on lisäksi suositeltavaa, että liitetietona ilmoitetaan niiden osuus rahoituslaitoslainoista.

Siinäkin tapauksessa, että kirjanpitovelvollinen pitää hyväksi kirjanpitotavaksi vakiintuneena sellaista menettelyä, jossa edellä tarkoitetutkin osamaksuvelat merkitään ostovelkoihin, on kuitenkin huolehdittava pitkäaikaisten ostovelkojen sisällyttämisestä taseessa esitettävään pitkäaikaisten velkojen määrään.