Perustajaurakointiin liittyvän yhtiövelan käsittelystä

Julkaisuajankohta 9.2.2021 0.00
Tiedote 2013

Numero

2013

Asiasanat

Perustajaurakointi. Yhtiövelan käsittely.

1. Hakemus

Hakija (jäljempänä ”hakijayritys”) tiedustelee perustajaurakointiin liittyvistä kirjanpitomenettelyistä:

1. Milloin viimeistään hakijayrityksen on alettava soveltaa nykyisin voimassa olevaa 5.6.2017 annettua yleisohjetta tilinpäätöksessään?

2. Millainen on hyvän kirjanpitotavan mukainen kirjausmenettely, kun hakijayritys alkaa soveltaa nykyisin voimassa olevaa yleisohjetta edellä kuvatun, aiemman yleisohjeen mukaan käsitellyn kohteen osalta?

3. Kuinka suurena hakijayrityksen tulee esittää omistamiinsa osakkeisiin kohdistuva velkaosuus taseessaan tilinpäätöksessään vuodelta 2020?

4. Jos taseessa esitettävä velkaosuus on erisuuruinen kuin edellisessä 2019 tilinpäätöksessä esitetty 636 tuhatta euroa, miten velkaosuuden muutos kirjataan yhtiön kirjanpitoon?

Hakemuksessa on taustoitettu asiaa seuraavasti.

Hakijayritys on toiminut perustajaurakoitsijana asuinrakennuskohteessa, joka on toteutettu RS-kohteena. Kohteeseen valmistui 64 kpl asuinhuoneistoja vuonna 2016. Hakijayritys myi rakentamisvaiheen aikana asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita asunnonostajille. Lisäksi hakijayritys myi valmiita uusia asuntoja vielä vuonna 2017. Vuoden 2017 jälkeen myymättä jäi 5 kpl asuntoja, joiden hallintaan oikeuttavat osakkeet hakijayritys omistaa edelleen.

Hakijayritys on soveltanut luovutukseen perustuvaa tuloutustapaa ja noudattanut 17.1.2006 julkaistua KILA:n yleisohjetta perustajaurakoinnin käsittelystä (jäljempänä ”vuoden 2006 yleisohje”) tilinpäätöksissään 2019 vuoteen asti. Hakijayrityksellä on vaihto-omaisuudessa myymättömien osakkeiden hankintameno 830 tuhatta euroa. Taseessa on velkana myymättömien osakkeiden velkaosuudet 636 tuhatta euroa eli osuus taloyhtiökohteen lainoista.

Hakijayritys on maksanut rahoitusvastiketta taloyhtiökohteelle. Taloyhtiökohteen lainaosuuslaskelman mukaan hakijayrityksen omistamiin huoneistoihin kohdistuu 597 tuhannen euron yhtiölainaosuudet 31.12.2020. Lainaosuuden pienentyminen johtuu siitä, että taloyhtiö on lyhentänyt yhtiölainaansa. Taloyhtiö on kirjannut osakkaiden maksamat rahoitusvastikkeet tuotoksi tuloslaskelmalleen ja hakijayritys on kirjannut maksamansa rahoitusvastikkeet kuluksi tuloslaskelmalleen.

Nyttemmin 5.6.2017 julkaistun voimassa olevan perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittelyä koskevan KILA:n yleisohjeen mukaan aiempaa 17.1.2006 annettua yleisohjetta voidaan soveltaa 1.7.2017 jälkeen seuraavan kolmen vuoden aikana päättyviltä tilikausilta.

Ilmoituksensa mukaan hakijayritys tulee todennäköisimmin omistamaan kyseiset 5 kpl huoneistoja vielä useamman vuoden ajan.

2. Lausunto - vastaukset hakijan kysymyksiin

2.1. Hakijayritys on noudattanut vuoden 2006 yleisohjeen mukaista luovutukseen perustuvaa tuloutustapaa. Sen perusteella taloyhtiökohteen yhtiölaina-osuudet ovat tulleet kirjatuiksi rakennuttajan taseeseen velaksi siihen saakka, kunnes rakennuttaja on myynyt osakkeet, jolloin osakkeita vastaava velka-osuus on tullut rakennuttajan taseesta poistaa. Asiakirjoista ilmenee, että hakijayrityksen omistuksessa on ainoastaan yhteen taloyhtiökohteeseen kohdistuvia osakeomistuksia ja velkoja. 

2.2. Ottaen huomioon kirjanpitolain (1336/1997, ”KPL”) edellyttämän vaatimuksen noudattaa johdonmukaisuutta tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa ja -menetelmissä tilikaudesta toiseen (KPL 3:3.1 § 2-kohta) kirjanpitolautakunta katsoo, ettei hakemuksen tarkoittamassa tapauksessa ole estettä noudattaa vuoden 2006 yleisohjetta vastakin huolimatta vuoden 2017 yleisohjeeseen sisältyvästä kolmen vuoden siirtymäajasta.  Näin toimittaessa laatimisperiaatteet pysyvät johdonmukaisesti yhtäläisinä ja tilinpäätökset näin ollen vertailukelpoisina. Tämä on sopusoinnussa sen kanssa, että vuoden 2017 yleisohjeen siirtymäajan tarkoituksena on ollut mahdollistaa vanhojen kohteiden tilinpäätöskäsittely yhtäläisellä tavalla.  

2.3. Yhdenmukaisesti aiemmassa lausunnossa KILA 1985/2018 (kohta 2.2.3) esitetyn kanssa kirjanpitolautakunta toteaa, että sovelsipa hakijayritys osatuloutusmenettelyä tai luovutukseen perustuvaa tuloutustapaa, kuten hakemusasiassa, sen on kaikilta osin noudatettava yhtäläistä kirjanpitotapaa. Kun otetaan huomioon, että kohdeyhtiön osakeomistukset ovat hakijayrityksen ainoa varallisuuserä, toteutuu tämäkin vaatimus toimimalla 2.1 kohdassa kuvatulla tavalla. Tilanne olisi toinen, jos hakijayrityksellä olisi ollut myös sellainen taloyhtiökohde, jossa noudatetaan vuoden 2017 yleisohjetta. Tällöin ei voitaisi soveltaa vuoden 2006 yleisohjetta aiempaankaan taloyhtiökohteeseen.

2.4. Selvää on, että hakijayrityksen tilinpäätökseen 31.12.2020 merkittävän yhtiövelan määrän tulee vastata todellista velkamäärää. Velkamäärä oikaistaan vähentämällä tehdyt lyhennykset velkasaldosta kirjauksella: per Yhtiövelat an Aikaisempien vuosien voittovarat. Menettelystä annetaan tilinpäätöksessä liitetieto.