Pienyritystä ja keskisuurta yritystä koskevien määritelmien keskinäisestä suhteesta

Julkaisuajankohta 18.6.2024 16.26
Tiedote 2070

Numero

2070

Asiasanat

Pienyritys. Keskisuuri yritys.

1. Hakemus

Hakija (- -) pyytää lausuntoa yrityskokorajojen määritelmien tulkinnasta tilanteissa, joissa yritys on samaan aikaan kirjanpitolain (1336/1997, KPL) 1:4a § mukainen pienyritys sekä KPL 1:4c § mukainen keskisuuri yritys. 

Esimerkiksi jos yrityksen tase on 30 miljoonaa euroa, mutta liikevaihto ja henkilöstölukumäärä jäävät pienyritysten rajojen alle, yritys täyttää molemmat kokomääritelmät. Hakija kysyy, kumpaan kokoluokkaan yritys tällöin kuuluu.

Kokoluokalla on merkitystä mm. ratkaistaessa, voidaanko tilinpäätös laatia pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (1753/2015) mukaisesti, ja voidaanko hyödyntää suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007 annetun yleisohjeen mahdollisuutta mukauttaa poistosuunnitelma elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968) säädettyä vastaavaksi.

2. Säännökset ja aikaisemmat kannanotot

Määritelmä keskisuuresta yrityksestä sisällytettiin KPL 1:4c §:ään 2 momentiksi lainmuutoksella 1249/2023, joka tuli voimaan 31.12.2023. Samassa yhteydessä ei kuitenkaan säädetty määritelmän suhteesta aiempaan pienyrityksen määritelmään KPL 1:4a §:ssä. Toisaalta tilinpäätösdirektiivin 20213/34/EU artikla 3.3 ottaa tähän selväsanaisesti kantaa: ”Keskisuuret yritykset ovat yrityksiä, jotka eivät ole mikroyrityksiä tai pieniä yrityksiä ja joilla vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta ei ylity tilinpäätöspäivänä: a) taseen loppusumma: 20 000 000 euroa; b) liikevaihto: 40 000 000 euroa; c) työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin: 250.”

3. Lausunto

Kirjanpitolautakunta pitää selvänä, että pienyrityksen ja keskisuuren yrityksen määritelmien keskinäinen soveltamisala määräytyy tilinpäätösdirektiivin tarkoittamalla tavalla. Tilinpäätösdirektiivi on 4.5 artiklan mukaisesi tarkoitettu pienyritysten (ml. mikroyritykset) osalta maksimidirektiiviksi, eikä Suomessa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa voida sallia pienyrityksille tarkoitettuja helpotuksia laajemmin sovellettaviksi kuin mitä tilinpäätösdirektiivi edellyttää. Näin ollen yritys, joka täyttää keskisuuren yrityksen määritelmän, ei voi soveltaa pienyrityshelpotuksia huolimatta siitä, että saman yrityksen kohdalla täyttyvät myös pienyritysmääritelmän kriteerit.