Hyppää sisältöön

Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö 19.9.2017 0.00
Tiedote 1974
Numero
1974
Asiasanat
Konserniyhtiöt, Poikkeuslupa, Samatilikautisuuden vaatimus


 
1. Hakemus

Hakija (- - -) on suomalainen yhdistys, joka hakee kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 6:5.1 §:ään sisältyvästä samatilikautisuuden vaatimuksesta. Hakija omistaa julkisen osakeyhtiö A Oyj:n osakkeista noin 30 % ja sen osuus A Oyj:n kokonaisäänimäärästä on 61,7 %. A Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena pörssissä. Hakijan konsernitilinpäätökseen ei ole aiemmin yhdistelty A Oyj:tä, sillä hakijan näkemyksen mukaan sen konsernitilinpäätös on näin antanut oikeamman kuvan liittokonsernin toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Uuden kirjanpitolain ja konsernitilinpäätöksestä 28.3.2017 annetun kirjanpitolautakunnan yleisohjeen perusteella hakijan tulee yhdistellä tytäryrityksensä A Oyj:n vuoden 2017 konsernitilinpäätökseen.

Tytäryritys A Oyj laatii ns. alakonsernitilinpäätöksen 31.10. päättyvältä tilikaudelta, joka on määritetty sen liiketoimintaan parhaiten soveltuvaksi.  Hakijan mukaan kalenterivuosi tilikautena vaikeuttaisi A Oyj:n toimintaa ja sen taloudellista raportointia.

Hakija toteaa, että käytännössä ei ole mahdollista muuttaa A Oyj:n tilikautta kalenterivuodeksi. Hakijan itsensä tilikausi on kalenterivuosi, joka sen oman toiminnan näkökulmasta palvelee sen toimintaa ja taloudellista raportointia parhaiten. Hakija voi muuttaa tilikauttaan sääntöjensä mukaisesti kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa tehdyillä päätöksillä. Käytännössä näitä kokouksia ja päätöksiä ei ole aikataulullisesti mahdollista tehdä vuonna 20I7 ennen nykyistä tilikauden päättymistä. Hakija hakee poikkeuslupaa toistaiseksi voimassa olevaksi, mutta vähintään tilikautta 2017 koskevaksi. Hakija yhdistelisi A Oyj:n 31.10.2017 päättyvän tilikauden tilinpäätöksen konsernitilinpäätökseensä 31.12.2017 ja antaisi tästä menettelystä kirjanpitoasetuksen (1339/1997) edellyttämät tiedot konsernitilinpäätöksensä liitetiedoissa.

2. Päätöksen perusteena olevat säännökset

KPL 6:5 §:n samatilikautisuuden vaatimus konsernin emo- ja tytäryritysten välillä koskee ainoastaan konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviä suomalaisia tytäryrityksiä. Jos tytäryrityksen tilikausi poikkeaa emoyrityksen tilikaudesta enemmän kuin kolme kuukautta, tulee tytäryrityksen laatia yhdistelyä varten välitilinpäätös. Jos tilikausien poikkeama on enintään kolme kuukautta, riittävät poikkeavien tilinpäätöspäivien ajalta KPL 6:5.2—3 §:ssä tarkemmin määritellyt lisätiedot.

Kirjanpitolautakunta voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää KPL 8:2.2 §:n nojalla yksittäistapauksissa poikkeuksia KPL 6:5.1 §:stä. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan unionin tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annettujen säädösten vastainen.

3. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Kirjanpitolautakunta katsoo, että konsernitilinpäätöksen muuttunut laatimisvelvoite ja tilikausien tilapäinen eriaikaisuus on sellainen erityinen syy, jota tarkoitetaan KPL 6:5.1 §:ssä. Poikkeamiselle ei myöskään aseta estettä KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitettu Euroopan unionin tilinpäätösdirektiivi (2013/34/EU). Näin ollen lautakunta myöntää hakijalle oikeuden poiketa KPL 6:5.1 §:n konserniyhtiöitä koskevasta samatilikautisuuden vaatimuksesta vuoden 2019 loppuun. Siten vuotta 2019 koskevalta tilikaudelta saadaan laatia konsernitilinpäätös tämän poikkeusluvan mukaisesti. Lautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää pysyvää poikkeusta KPL 6:5 §:stä.

 Tämän poikkeusluvan estämättä emoyritys ja tytäryritys ovat velvollisia noudattamaan KPL 6:5 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä välitilinpäätöksen laatimisesta sekä lisätietojen antamisesta tilinpäätöksessä sellaisista tapahtumista, jotka ovat tärkeitä arvioitaessa tytäryrityksen rahoitusasemaa ja tulosta ja jotka ovat tapahtuneet tytäryrityksen ja emoyrityksen tilinpäätöspäivien välisenä aikana.

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).