Hyppää sisältöön

Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö 28.11.2018 0.01 | Julkaistu suomeksi 11.12.2018 klo 10.12
Tiedote 1989

Numero

1989

Asiasanat

Poikkeuslupa. Konserniyhtiöt. Samatilikautisuuden vaatimus

1. Hakemus

Hakija (---) on suomalainen osakeyhtiö, joka hakee kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa kirjanpitolain (1336/1997), jäljempänä KPL) 6:5.1 §:ään sisältyvästä samatilikautisuuden vaatimuksesta, joka koskee konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviä suomalaisia tytäryrityksiä. Emoyhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. ja huhtikuussa 2018 hankitun tytäryrityksen B tilikausi 1.7. – 30.6.

Hakijan mukaan tytäryritys B:n integraatioprosessin suunnittelu ja valmistelu on aloitettu heti kaupanteon jälkeen. Tällöin on todettu, että integraatio vaatii tilaus-toimitusketjun integraation, mitä ei voida toteuttaa ilman integraatiota emoyrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, mikä vaatii vähintään vuoden. Samassa yhteydessä tulee käyttöönotettavaksi myös sama kirjanpitojärjestelmä. Hakijan mukaan tilikauden muuttaminen samassa rytmissä ja aikataulussa integraation kanssa olisi luontevin vaihtoehto.

Hakija pyytää lupaa poiketa emoyrityksen tilikaudesta korkeintaan vuoden 2020 vuoden loppuun. Siihen saakka Tytäryritys B laatii konserniyhdistelyä varten välitilinpäätöksen 31.12. tilanteesta ja emoyritys antaa tästä menettelystä edellytetyt tiedot konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

2. Päätöksen perusteena olevat säännökset

KPL 6:5 §:n samatilikautisuuden vaatimus konsernin emo- ja tytäryritysten välillä koskee ainoastaan konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviä suomalaisia tytäryrityksiä. Jos tytäryrityksen tilikausi poikkeaa emoyrityksen tilikaudesta enemmän kuin kolme kuukautta, tulee tytäryrityksen laatia yhdistelyä varten välitilinpäätös. Jos tilikausien poikkeama on enintään kolme kuukautta, riittävät poikkeavien tilinpäätöspäivien ajalta KPL 6:5.2-3 §:ssä tarkemmin määritellyt lisätiedot.

Kirjanpitolautakunta voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää KPL 8:2.2 §:n nojalla yksittäistapauksissa poikkeuksia KPL 6:5.1 §:stä. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan unionin tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annettujen säädösten vastainen. 

3. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Kirjanpitolautakunta katsoo, että tilikausien tilapäinen eriaikaisuus on sellainen erityinen syy, jota tarkoitetaan KPL 6:5.1 §:ssä. Poikkeamiselle ei myöskään aseta estettä KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitettu Euroopan unionin tilinpäätösdirektiivi (2013/34/EU). Näin ollen lautakunta myöntää hakijalle oikeuden poiketa KPL 6:5.1 §:n konserniyhtiöitä koskevasta samatilikautisuuden vaatimuksesta vuoden 2020 loppuun. Siten vuosia 2018 - 2020 koskevilta tilikausilta saadaan laatia konsernitilinpäätös tämän poikkeusluvan mukaisesti. Lautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää pysyvää poikkeusta KPL 6:5 §:stä.

Tämän poikkeusluvan estämättä emoyritys ja tytäryritys ovat velvollisia noudattamaan KPL 6:5 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä välitilinpäätöksen laatimisesta sekä lisätietojen antamisesta tilinpäätöksessä sellaisista tapahtumista, jotka ovat tärkeitä arvioitaessa tytäryrityksen rahoitusasemaa ja tulosta ja jotka ovat tapahtuneet tytäryrityksen ja emoyrityksen tilinpäätöspäivien välisenä aikana.

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).