Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta

22.9.2020 0.00 | Julkaistu suomeksi 29.9.2020 klo 12.01
Tiedote 2004

Numero

2004

Asiasanat

Poikkeuslupa. Konserniyhtiöt. Samatilikautisuuden vaatimus.

1. Hakemus

Hakija (- - -) on suomalainen osakeyhtiö, joka hakee kirjanpitolautakunnalta poikkeuslupaa kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä KPL) 6:5.1 §:ään sisältyvästä samatilikautisuuden vaatimuksesta, joka koskee konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviä suomalaisia tytäryrityksiä. Emoyhtiön tilikausi päättyy 31.12.2020. Jakautumisessa syntyneen tytäryrityksen tilikausi päättyi 30.4.2020.

Hakijan mukaan jakautumisen yhteydessä tapahtuneet tilikausien muutokset perustuvat liiketaloudellisiin syihin. Emoyhtiön tilikausi on tarkoitus tilinpäätöksen 31.12.2020 jälkeen muuttaa tytäryhtiön tilikautta 1.5. – 30.4. vastaavaksi. Tarkoituksena on myös konserniavustuksen suorittaminen, mikä edellyttää konserniavustuksesta annetun lain (825/1986) 7 §:n 2 kohdan mukaan osapuolten tilikausien päättymistä samanaikaisesti, jollei lautakunta ole myöntänyt tästä poikkeusta.    

2. Päätöksen perusteena olevat säännökset

KPL 6:5 §:n samatilikautisuuden vaatimus konsernin emo- ja tytäryritysten välillä koskee ainoastaan konsernitilinpäätökseen yhdisteltäviä suomalaisia tytäryrityksiä. Jos tytäryrityksen tilikausi poikkeaa emoyrityksen tilikaudesta enemmän kuin kolme kuukautta, tulee tytäryrityksen laatia yhdistelyä varten välitilinpäätös. Jos tilikausien poikkeama on enintään kolme kuukautta, riittävät poikkeavien tilinpäätöspäivien ajalta KPL 6:5.2-3 §:ssä tarkemmin määritellyt lisätiedot.

Kirjanpitolautakunta voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää KPL 8:2.2 §:n nojalla yksittäistapauksissa poikkeuksia KPL 6:5.1 §:stä. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan unionin tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annettujen säädösten vastainen. 

3. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Kirjanpitolautakunta katsoo, että tilikausien tilapäinen eriaikaisuus sekä konserniavustuksen antaminen ovat sellaisia erityisiä syitä, joita tarkoitetaan KPL 6:5.1 §:ssä.

Poikkeamiselle ei myöskään aseta estettä KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitettu Euroopan unionin tilinpäätösdirektiivi (2013/34/EU). Näin ollen lautakunta myöntää hakijalle oikeuden poiketa KPL 6:5.1 §:n konserniyhtiöitä koskevasta samatilikautisuuden vaatimuksesta vuoden 2020 loppuun. Siten vuotta 2020 koskevalta tilikaudelta saadaan laatia konsernitilinpäätös tämän poikkeusluvan mukaisesti. Lautakunnalla ei ole toimivaltaa myöntää pysyvää poikkeusta KPL 6:5 §:stä.

Tämän poikkeusluvan estämättä emoyritys ja tytäryritys ovat velvollisia noudattamaan KPL 6:5 §:n 2 ja 3 momentin säännöksiä välitilinpäätöksen laatimisesta sekä lisätietojen antamisesta tilinpäätöksessä sellaisista tapahtumista, jotka ovat tärkeitä arvioitaessa tytäryrityksen rahoitusasemaa ja tulosta ja jotka ovat tapahtuneet tytäryrityksen ja emoyrityksen tilinpäätöspäivien välisenä aikana.

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).