Poikkeuslupa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisajan pidentämiselle

Julkaisuajankohta 7.5.2024 0.00
Tiedote 2066

Numero

2066

1. Hakemus

- - (Yhtiö) pyytää lisäaikaa 31.1.2024 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiselle siten, että tilinpäätös voidaan saattaa valmiiksi 30.11.2024 mennessä.

Hakemuksessa esitetään asian taustana seuraavaa: 

  • ”Yhtiö on jättänyt saneerausmenettelyhakemuksen - - käräjäoikeuteen [*].[*].2023 ja menettely on aloitettu [*].[*].2023. Ehdotus saneerausohjelmaksi tullaan jättämään arvion mukaan - - käräjäoikeudelle [*].[*].2024 ja saneerausohjelma valmistuu noin kahden kuukauden kuluttua ohjelman jättämisestä käräjäoikeudelle. Kesälomakausi huomioon ottaen arvioimme saneerausohjelman vahvistettavan [*]kuun 2024 aikana.”
  • ”Yhtiön tytäryhtiöt [*] Oy, [*] Oy, Oy [*] Ab, Oy [*] Ab ja Oy [*] Ab ovat myös hakeutuneet saneerausmenettelyyn 6.10.2023 ja yhtiöiden menettelyt ovat alkaneet [*].[*].2023 ja [*].[*].2023. Kyseiset tytäryhtiöt ovat jättäneet samanaikaisesti tämän hakemuksen kanssa poikkeuslupahakemukset tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiselle.” 
  • ”Poikkeuslupaa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi hakevat myös samaan konserniin kuuluvat tytäryhtiöt [*] Oy ja [*] Oy.”

Hakemuksen perusteluista ilmenee mm. seuraavaa:

  • ”[*]-konserniin kuuluvat yhtiöt, jotka hakevat poikkeuslupaa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiselle, ovat antaneet merkittäviä vakuuksia ja yleistakauksia emoyhtiön ja muiden samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta.” 
  • ”Velkojat ovat hakeneet kaikilta takauksia ja vakuuksia antaneilta yhtiöiltä ehdollisina ja enimmäismääräisinä saatavina merkittäviä velkoja saneerausmenettelyssä.”
  • ”Lisäksi yhtiöillä on merkittäviä omaisuus-, saamis- ja velkaeriä, joiden arvostaminen kirjanpitolain edellyttämällä tavalla oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tilinpäätöksessä ei ole mahdollista ennen saneerausohjelmien vahvistamista.”

2. Säännökset

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 8:2.2 §:n ensimmäinen virke valtuuttaa kirjanpitolautakunnan myöntämään ”erityisestä syystä” yksittäistapauksissa myöntää määräajaksi poikkeuksia KPL 3:6 §:stä (”Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä”) ja KPL 6:5.1 §:stä (”Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä suomalaisella tytäryrityksellä tulee olla sama tilikausi kuin emoyrityksellä”).

Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan unionin tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 § toinen virke). Säännökset tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä tilinpäätösdirektiivissä 2013/34/EU eivät kuitenkaan koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan ”[p]oikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.” 

Osakeyhtiölain (624/2006, jäljempänä OYL) säännökset tilinpäätöksen julkaisemisesta rajoittavat poikkeusluvan enimmäisaikaa. OYL 5:3.1 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja niiden jäljennökset on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta (OYL 5:21.1 §). Lisäksi tilintarkastuslain (1141/2015) 3:6.1§ edellyttää, että tilintarkastajan on luovutettava osakeyhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

3. Perustelut

Yhtiö ja sen edellä 1. kohdassa mainitut tytäryritykset ovat toimittaneet poikkeuslupahakemuksensa kirjanpitolautakunnalle 29.4.2024 eli KPL 3.6 §:n edellyttämässä neljän kuukauden määräajassa tilikauden päättymisestä (31.1.2024). Hakemukset voidaan siten tutkia lautakunnassa.

Kirjanpitolautakunta katsoo, että on pidettävä KPL 8:2.2 §:n tarkoittamana erityisenä syynä hakemuksessa kuvattua tilannetta kaikkien edellä 1. kohdassa mainittujen yritysten osalta.

4. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Kirjanpitolautakunta myöntää asiassa poikkeusluvan edellyttäen, että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijan yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät. Kohdassa 2 mainitusta OYL 5:3.1 §:n määräajasta johtuen lautakunta ei voi myöntää poikkeuslupaa pidemmälle ajalle kuin 31.7.2024 saakka. 

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).