Hyppää sisältöön

Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö
9.5.2018 0.00
Tiedote 1983
Numero
1983

1. Hakemus

Hakija (- - -) on suomalainen osakeyhtiö, joka hakee lisäaikaa 31.5.2018 asti tilinpäätöksen laatimiselle koskien 31.12.2017 päättynyttä tilikautta.

Yhtiö hakee lisäaikaa päärahoittajan toimeksiannosta laadittavan yhtiön elinkelpoisuutta tarkastelevan selvityksen huomioonottamisesi tilinpäätöksessä.  Hakijan mukaan lisäaika on tarpeen, jotta hakija voi tilinpäätöksessään ottaa asianmukaisesti huomion selvityksen vaikutukset. Selvityksen odotetaan valmistuvan toukokuun 2018 puolivälissä.

2. Päätöksen perustelut

2.1.            Säännökset

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 3:6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksia laatimisajasta erityisestä syystä määräajaksi yksittäistapauksessa. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 §).

Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamat säännökset eivät koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan poikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.

Osakeyhtiölain (624/2006, jäljempänä myös OYL) säännökset tilinpäätöksen julkaisemisesta rajoittavat poikkeusluvan enimmäisaikaa. OYL 5:3.1 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja niiden jäljennökset on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta (OYL 5:21.1 §). Lisäksi tilintarkastuslain (1141/2015) 3:6.1§ edellyttää, että tilintarkastajan on luovutettava osakeyhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

Edellä kuvattujen säännösten ohella on myös otettava huomioon hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset erityismääräykset.

2.2.            Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Hakemus on saapunut kirjanpitolautakunnalle 25.4.2018, joten sitä voidaan pitää kirjanpitolautakunnasta annetussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla ajoissa toimitettuna.

Kirjanpitolautakunta katsoo hakijan esittämän perusteen – yhtiöstä laadittavan selvityksen vaikutusten huomioimisen tilinpäätöksessä, erityisesti toiminnan KPL 3:3.1 §:n 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan jatkuvuuden kannalta – sellaiseksi KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitetuksi erityiseksi syyksi, jonka nojalla poikkeuslupa voidaan myöntää.

3. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Edellyttäen että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät, hakijayhtiö saa laatia tilinpäätöksensä 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 31.5.2018 mennessä.

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).