Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö
10.4.2019 0.00 | Julkaistu suomeksi 9.5.2019 klo 12.40
Tiedote 1993

Numero

1993

1. Hakemus

Hakija (- - -) on suomalainen osakeyhtiö, joka hakee lisäaikaa 31.5.2019 asti tilinpäätöksen laatimiselle koskien 31.12.2018 päättynyttä tilikautta.

Yhtiö hakee lisäaikaa raskaan rahoitusrakenteensa uudelleen järjestelemiseksi käytävien neuvotteluiden huomioon ottamiseksi tilinpäätöksessä. Rahoitusneuvottelujen lopputulos on keskeisessä asemassa yhtiön tulevan rahoituksen järjestelyjen osalta. Niiden perusteella ratkeaa muun muassa yhtiön vuoden 2019 lainalyhennysten mahdollinen uudelleenjärjestely. Neuvottelut odotetaan saatavan päätökseen toukokuun 2019 aikana.

2. Päätöksen perustelut

2.1. Säännökset

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 3:6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksia laatimisajasta erityisestä syystä määräajaksi yksittäistapauksessa. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 §).

Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamat säännökset eivät koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan poikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.

Osakeyhtiölain (624/2006, jäljempänä myös OYL) säännökset tilinpäätöksen julkaisemisesta rajoittavat poikkeusluvan enimmäisaikaa. OYL 5:3.1 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja niiden jäljennökset on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta (OYL 5:21.1 §). Lisäksi tilintarkastuslain (1141/2015) 3:6.1§ edellyttää, että tilintarkastajan on luovutettava osakeyhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

Edellä kuvattujen säännösten ohella on myös otettava huomioon hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset erityismääräykset.

2.2. Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Hakemus on saapunut kirjanpitolautakunnalle 18.3.2019, joten sitä voidaan pitää kirjanpitolautakunnasta annetussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla ajoissa toimitettuna.

Kirjanpitolautakunta katsoo hakijan esittämän perusteen – yhtiön rahoitusneuvotteluiden  vaikutusten huomioimisen tilinpäätöksessä, erityisesti KPL 3:2 §:n tilinpäätökseltä edellyttämän oikean ja riittävän kuvan kannalta – sellaiseksi KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitetuksi erityiseksi syyksi, jonka nojalla poikkeuslupa voidaan myöntää.

 

3. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Edellyttäen että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät, hakijayhtiö saa laatia tilinpäätöksensä 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 31.5.2019 mennessä.

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).