Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi

Julkaisuajankohta 15.3.2022 0.00 | Julkaistu suomeksi 21.3.2022 klo 15.17
Tiedote 2023

Numero

2023

Asiasanat

Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi

1. Hakemus

Hakija (- - -) on suomalainen osakeyhtiö, joka hakee lisäaikaa 15.6.2022 asti tilinpäätöksen laatimiselle koskien 31.12.2021 päättynyttä tilikautta. 

Yhtiö hakee lisäaikaa, koska Ukrainan tilanne sekä siihen liittyvät pakotetoimet vaikuttavat yhtiön toimintaan merkittävällä tavalla ja tällä hetkellä mahdollisten vaikutusten sekä riskien arvioiminen tilinpäätöksessä on mahdotonta; erityisesti KPL 3:2 §:n (tilinpäätöksen edellyttämä oikea ja riittävä kuva) ja KPL 3:1a §:n (toimintakertomusta koskevat säännökset; tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen sekä riskit ja epävarmuustekijät ja arvio tulevasta kehityksestä) kannalta.  Hakija arvioi suuren epävarmuuden ja epäselvän tilanteen jatkuvan huhtikuun lopun jälkeenkin. Tästä johtuen yhtiö hakee poikkeuslupaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisajan pidentämiselle 15.6.2022 asti. 

2. Päätöksen perustelut

2.1.    Säännökset

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 3:6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksia laatimisajasta erityisestä syystä määräajaksi yksittäistapauksessa. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 §).

Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamat säännökset eivät koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan poikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.

Osakeyhtiölain (624/2006, jäljempänä myös OYL) säännökset tilinpäätöksen julkaisemisesta rajoittavat poikkeusluvan enimmäisaikaa. OYL 5:3.1 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja niiden jäljennökset on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta (OYL 5:21.1 §). Lisäksi tilintarkastuslain (1141/2015) 3:6.1 § edellyttää, että tilintarkastajan on luovutettava osakeyhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

Edellä kuvattujen säännösten ohella on myös otettava huomioon hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset erityismääräykset.

2.2.    Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Hakemus on saapunut kirjanpitolautakunnalle 8.3.2022, joten sitä voidaan pitää kirjanpitolautakunnasta annetussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla ajoissa toimitettuna.

Kirjanpitolautakunta katsoo hakijan esittämän perusteen – Ukrainan tilanteen vaikutusten, jotka ovat yhtiön toiminnan kannalta suurimerkityksisiä, huomioiminen tilinpäätöksessä, erityisesti KPL 3:2 §:n tilinpäätökseltä edellyttämän oikean ja riittävän kuvan kannalta – sellaiseksi KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitetuksi erityiseksi syyksi, jonka nojalla poikkeuslupa voidaan myöntää.

3. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Edellyttäen, että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät, hakijayhtiö saa laatia tilinpäätöksensä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 15.6.2022 mennessä.

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).