Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi

Julkaisuajankohta 27.4.2022 0.02 | Julkaistu suomeksi 27.4.2022 klo 12.42
Tiedote 2027

Numero

2027

Asiasanat

Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi

1. Hakemus

Hakija (- - -) on suomalainen osakeyhtiö, joka hakee lisäaikaa 31.7.2022 asti tilinpäätöksen laatimiselle koskien 31.12.2021 päättynyttä tilikautta. 

Yhtiö hakee lisäaikaa, koska hakija toimialaan liittyvien autoverotuspäätösten saaminen viranomaisilta on viivästynyt. Tilivuodelle 2021 kohdistuvat verotuspäätökset ovat tilinpäätöksen laatimisen kannalta tärkeitä, koska ne vaikuttavat tilikauden tulokseen. Niitä ei ole vielä saatavilla. 

2. Päätöksen perustelut

2.1.    Säännökset

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 3:6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksia laatimisajasta erityisestä syystä määräajaksi yksittäistapauksessa. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastai-nen (KPL 8:2.2 §).

Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamat säännökset eivät koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan poikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.

Osakeyhtiölain (624/2006, jäljempänä myös OYL) säännökset tilinpäätöksen julkaisemisesta rajoittavat poikkeusluvan enimmäisaikaa. OYL 5:3.1 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilin-päätöstä koskevat asiakirjat ja niiden jäljennökset on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta (OYL 5:21.1 §). Lisäksi tilintarkastuslain (1141/2015) 3:6.1§ edellyttää, että tilintarkastajan on luovutettava osakeyhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

Edellä kuvattujen säännösten ohella on myös otettava huomioon hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset erityismääräykset.

2.2.    Poikkeusluvan myöntämisen edellytykset

Hakemus on saapunut kirjanpitolautakunnalle 20.4.2022, joten sitä voidaan pitää kirjanpitolautakunnasta annetussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla ajoissa toimitettuna.

Kirjanpitolautakunta katsoo hakijan esittämän perusteen – tilinpäätöksen laatimisen kannalta tärkeiden autoverotuspäätösten viivästymisen hakijasta riippumattomista syistä – sellaiseksi KPL 8:2.2 §:ssä tarkoitetuksi erityiseksi syyksi, jonka nojalla poikkeus-lupa voidaan myöntää.

3. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Edellyttäen, että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät, hakijayhtiö saa laatia tilinpäätöksensä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 30.6.2022 mennessä.

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).