Poikkeuslupahakemus konsernitilinpäätöksen laatimisajan pidentämiselle

Julkaisuajankohta 23.4.2024 0.00
Tiedote 2064

Numero

2064

1. Hakemus

- - (Yhtiö) pyytää lisäaikaa 31.12.2023 päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiselle siten, että ne voidaan saattaa valmiiksi 30.6.2024 mennessä.

Hakemuksessa esitetään seuraava: 

”Vuoden 2024 vaihteessa Yhdysvalloissa sijaitsevan tytäryrityksemme taloushallintohenkilöstössä oli olennaisia muutoksia ja henkilöstövaihdoksia. Muutokset osuivat juuri pahimpaan tilinpäätöskiireeseen ja aiheuttivat katkoksen kuukausittaisessa raportoinnissa. Haasteet ovat saatu hallintaan, mutta lisäaika tilinpäätöksen laatimiselle on tarpeen, jotta saamme Yhdysvalloissa suoritettavan tilintarkastuksen valmiiksi ja sitä kautta varmistettua tytäryhtiön lukujen oikeellisuuden tilikaudelta 2023 laadittavaan konsernitilinpäätökseen.”

2. Säännökset

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 8:2.2 §:n ensimmäinen virke valtuuttaa kirjanpitolautakunnan myöntämään ”erityisestä syystä” yksittäistapauksissa myöntää määräajaksi poikkeuksia KPL 3:6 §:stä (”Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä”) ja KPL 6:5.1 §:stä (”Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävällä suomalaisella tytäryrityksellä tulee olla sama tilikausi kuin emoyrityksellä”).

Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan unionin tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 § toinen virke). Säännökset tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä tilinpäätösdirektiivissä 2013/34/EU eivät kuitenkaan koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan ”[p]oikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.” 

Osakeyhtiölain (624/2006, jäljempänä myös OYL) säännökset tilinpäätöksen julkaisemisesta rajoittavat poikkeusluvan enimmäisaikaa. OYL 5:3.1 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja niiden jäljennökset on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta (OYL 5:21.1 §). Lisäksi tilintarkastuslain (1141/2015) 3:6.1§ edellyttää, että tilintarkastajan on luovutettava osakeyhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

3. Perustelut

Yhtiö on toimittanut poikkeuslupahakemuksensa kirjanpitolautakunnalle 19.4.2024 eli KPL 3.6 §:n edellyttämässä neljän kuukauden määräajassa tilikauden päättymisestä (31.12.2023). Poikkeuslupahakemus voidaan siten tutkia lautakunnassa.

Kirjanpitolautakunta katsoo, että on pidettävä KPL 8:2.2 §:n tarkoittamana erityisenä syynä hakemuksessa (kohta 1 edellä) kuvattua tilannetta. 

4. Kirjanpitolautakunnan poikkeuslupa

Edellyttäen, että osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännökset sekä hakijan yhtiöjärjestyksen mahdolliset määräykset tilintarkastuksesta ja yhtiökokouksesta täyttyvät, hakija saa laatia konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta viimeistään 30.6.2024. 

Tähän päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta (KPL 8:2.8 §).