Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa edellytettävien tietojen suhteesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2019 0.01
Tiedote 1992

Numero

1992

Asiasanat

Asunto-osakeyhtiö. Tilinpäätöksen liitetiedot. Toimintakertomuksessa edellytettävät tiedot.

1. Hakemus

Hakija (- - -) pyytää lausuntoa asunto-osakeyhtiöiden tietojen esittämisestä toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa silloin, kun samoihin asiayhteyksiin liittyen on säädetty tietojen esittämisestä sekä toimintakertomuksessa että tilinpäätöksessä. Hakijan mukaan käytännössä tietojen esittämisessä on kirjavuutta. Osa esittää kaikki vaaditut tiedot sekä toimintakertomuksessa että liitetietona. Osa esittää eri kohdissa edellytetyt tiedot siten, että ne esitetään yhdessä paikassa, esimerkiksi liitetiedoissa ja toisessa paikassa - toimintakertomuksessa - viitataan tietojen osalta esittämiseen liitetiedoissa.

Kun on kyse asiakokonaisuuksista, joiden osalta on tiedon esittämisvaatimuksia sekä liitetietojen että toimintakertomuksen osalta, hakija kysyy, onko mikrokokoisessa asunto-osakeyhtiössä sallittua viitata tietojen antamiseen toisaalla (tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa) ja jos on niin missä tapauksissa? Onko tietoja, joiden osalta ei viittauskäytäntö ei sovellu - siis tilanteita, jolloin sama tieto tulee esittää sekä toimintakertomuksessa että liitetietona?

2. Lausunto

2.1. Kirjanpitolautakunnan asunto-osakeyhtiöyleisohje 1.2.2017.  Mikrokokoisen  asunto-osakeyhtiön ei edellytetä tilinpäätöksessään esittävän muita tietoja kuin pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (1753/2015, ”PMA”) annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 luvussa edellytetyt tiedot (PMA 1:3.2 §; mikroyrityksen tilinpäätös täyttää tällöin oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen kirjanpitolain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla). Yleisohjeen jakson 5.4.2 ensimmäinen ja neljäs kappale ovat asiassa merkityksellisiä mikrokokoiselle asunto-osakeyhtiölle:

[ensimmäinen kappale:] Lähtökohtaisesti niin liitetietojen kuin toimintakertomuksen tulee kummankin täyttää itsenäisesti – omina kokonaisuuksinaan – niiltä laissa ja muissa säännöksissä edellytetyt tietovaatimukset. Siltä osin kuin tietovaatimukset toimintakertomukselle ja liitetiedoille eivät ole täysin yhdenmukaiset, tulee toimintakertomustietojen ohella ilmoittaa liitetietona asiaa koskevat muut seikat, joita edellytetään kirjanpitolainsäädännössä.

[neljäs kappale:] Toisaalta kirjanpitolautakunta korostaa, ettei kirjanpitosäädäntö salli liitetietona pakollisesti esitettävän seikan siirtämistä toimintakertomuksessa kerrottavaksi. Tämä seuraa edellä todetusta lähtökohdasta, että niin tilinpäätöksen kuin toimintakertomuksen tulee kummankin erikseen täyttää niiltä säädösperusteisesti edellytetyt tietovaatimukset.

2.2. Kirjanpitolautakunta toistaa edellä kohdassa 2.1. todetun: kirjanpitolainsäädäntö ei salli liitetietona pakollisesti esitettävän seikan siirtämistä toimintakertomuksessa kerrottavaksi. Kirjanpitolautakunnan käsityksen mukaan oikean ja riittävän kuvan vaatimus (KPL 3:2.1 §) edellyttää tilinpäätöksen ja siihen sisältyvien liitetietojen muodostumista sellaiseksi itsenäiseksi kokonaisuudeksi, että yksinomaan sen sisällön perusteella voidaan arvioida tämän vaatimuksen täyttymistä.

2.3. Kun otetaan huomioon asunto-osakeyhtiön vuositilinpäätösasiakirjojen käyttäjän näkökulma, lautakunta pitää suositeltavana, että hakijan tarkoittamat tiedot esitetään erikseen kussakin asiakirjassa, jossa ne edellytetään. Tällöin niin toimintakertomuksen kuin tilinpäätöksen tietosisältö kattaa sellaisenaan lakisääteiset vaatimukset. Näin saavutettava selväpiirteisyys – yksittäistä tietoa ei tarvitse erikseen toisaalta etsiä – on käyttäjille merkityksellistä.

2.4. Lautakunnan käsityksen mukaan toimintakertomuksessa on kuitenkin mahdollista myös viitata siinä esitettävän seikan sisältöä yksityiskohtaisemmin käsittelevään kohtaan tilinpäätöksen liitetiedoissa, mutta ei toisinpäin.