Tulon jaksottamisesta

Julkaisuajankohta 12.3.2024 0.01
Tiedote 2061

Numero

2061

Asiasanat

Suoriteperuste. Tulon jaksottaminen. Saatu ennakkomaksu.

1. Hakemus

Hakija (- -) pyytää lausuntoa tulon kohdentamisesta.

Kirjanpitolautakunta on 9.4.2024 oma-aloitteisesti oikaissut lausunnon 2. kohdassa (Lautakunnan kannanotto) toisen kappaleen ensimmäisen virkkeen kuulumaan jäljempänä esitetyllä tavalla (muutos alleviivattu). Tämä versio korvaa asiassa aiemmin 12.3.2024 annetun lausunnon.

Hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella kirjanpitolautakunta jäsentää lausuntopyynnön taustan seuraavasti:

i)    Hakija, joka on suomalainen urheilujärjestö, on solminut kymmenvuotisen sopimuksen (jäljempänä Mediasopimus), jolla toinen osapuoli (Vastapuoli) on ostanut yksinomaiset mediaoikeudet Hakijan tuottamista Suomessa järjestettävistä tapahtumista niihin, jotka asianomaisen urheilulajin kansainvälinen kattojärjestö määrittelee kullekin kaudelle etukäteen (Mediasuorite).
ii)    Mediasopimukselle ei ole sovittu kokonaishintaa vaan arvio kausikohtaisesta arvosta määräytyy sen mukaan, kuinka monen Mediasuoritteen järjestämisestä kattojärjestö on päättänyt ennen asianomaisen kauden alkamista. 
iii)    Kunkin yksittäisen Mediasuoritteen hinta johdetaan erikseen sen merkittävyyden perustavista tekijöistä.
iv)    Vastapuoli maksaa Hakijalle asianomaisesta kaudesta korvauksen ositettuna kolmena etukäteen määrättynä ajankohtana tuon kauden aikana: 15.10. (40 %); 15.2. (30 %); ja 31.3. (30 %).
v)    Mediasopimus ei nimeä Mediasuoritteiden toteuttamisen ajankohtia, mutta määrittää prosentuaalisen palautusarvon (20 – 100 %) korvaukselle, jonka Hakija suorittaa Vastapuolelle, jos Mediasuorite peruuntuu tai siirretään tai se toteutetaan suppeampana kuin oli tarkoitus.
vi)    Hakijalle aiheutuvat vuosittaisen kulut Mediasopimuksen toteuttamisesta eivät kohdennu välittömästi yksittäisille Mediasuoritteille vaan ovat yleisinä luonteeltaan välillisiä kuluja.

Hakijan mukaan Mediasopimusta on käsitelty yleissopimuksena kokonaisuudelle. Siten Mediasopimukseen perustuvat korvaukset voitaisiin tulouttaa lineaarisesti kullekin kuukaudelle jyvitettynä. 

2. Lautakunnan kannanotto 

Lautakunta katsoo, ettei lausuntopyynnön tarkoittamassa tilanteessa ole perustetta poiketa kirjanpitolain (1336/1997) 1:3.1 §:ssä ja 3:3.1 §:n 6 kohdassa tarkoitetusta suoriteperusteesta: Tulon kirjaamisperusteena on suoritteen luovuttaminen riippumatta suoritteeseen perustuvan maksun saamispäivästä. Jos se ajankohta, jolloin kirjanpitovelvollinen on luovuttanut suoritteensa, kuuluu kuluvaan tilikauteen, merkitään suoritteeseen perustuva tulo tuloslaskelmaan tuotoksi tälle tilikaudelle. 

Siltä osin kuin Vastapuoli maksaa Hakijalle ennen kuin Hakija on luovuttanut maksua vastaavan Mediasuoritteen, merkitään ennakkomaksu rahatilille taseen vastaavaa-puolelle ja vastakirjaus saaduksi ennakkomaksuvelaksi vastattavaa-puolelle. Vasta Mediasuoritteen luovuttamisen myötä sen arvoa vastaava osuus saadusta ennakkomaksusta kypsyy merkittäväksi tuloksi tuloslaskelmaan.

Lautakunta viittaa myös lausunnossa KILA 2058/2024 saatujen ennakkomaksujen käsittelystä esitettyyn. 

Lautakunta katsoo, ettei hakijan esittämää ”lineaarista” tulouttamista voida pitää kirjanpitolain 1:3 §:ssä säädetyn hyvän kirjanpitotavan mukaisena menettelynä hakemuksen tarkoittamassa tilanteessa.