Tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä konsernitilinpäätökseen

Julkaisuajankohta 12.1.2021 0.01
Tiedote 2012

Numero

2012

Asiasanat

Konsernitilinpäätös. Tytäryhtiönä pörssiyhtiö, jolla IFRS-konsernitilinpäätös. 

1. Hakemus

Hakija (---) kysyy, onko konsernitilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, jos pörssiyhtiö NN:n kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laadittava konsernitilinpäätös yhdistellään i) joko sellai-senaan; taikka ii) soveltaen pääomaosuusmenetelmää hakijan suomalaisen kir-janpitonormiston (FAS) mukaan laadittavaan konsernitilinpäätökseen. 


2. Lausunto

Kirjanpitovelvollinen vastaa itse tilinpäätöksensä säännöstenmukaisuudesta


Kirjanpitolautakunta toteaa, että se ei voi ottaa kantaa yksittäisen kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen säännöstenmukaisuuteen, se on viime kädessä tuomioistuimen tehtävä. Kirjanpitovelvollinen itse ja sen toimivaltaisen toimielimen jäsenet vastaavat tilinpäätöksen säännöstenmukaisuudesta. 


Lautakunnalla ei myöskään ole toimivaltaa myöntää poikkeuksia konsernitilinpäätöksen laatimista koskevista säännöksistä. 


Säännökset


Kirjanpitolain (1336/1997) 6:4 §:ssä on säännökset täkäläisen eli FAS-perusteisen konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteista. Lainkohdan mukaan: 


Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on noudatettava jatkuvasti samoja periaatteita. Niitä saadaan muuttaa vain, jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.


Konserniyritysten tilinpäätökset tulee ennen yhdistelyä muuttaa siten, että niissä sovelletaan yhtenäisesti joko emoyrityksessä tai konsernin pääasiallisessa toiminnassa noudatettuja tämän lain mukaisia tilinpäätösperiaatteita. Tästä saadaan poiketa erityisestä syystä.


IFRS-konsernitilinpäätöksen tietojen hyödyntämisestä


Kirjanpitolautakunta toteaa yleisesti, että sillä ei sinällään ole huomaut-tamista tytäryrityksen IFRS-konsernitilinpäätöksen tietojen hyödyntämiseen emoyrityksen FAS-konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Välttämätön edellytys tällöin on kuitenkin, että kirjanpitolaissa edellytetyt ehdot täyttyvät ja että kirjanpitovelvollinen on varmistunut, että oikean ja riittävän kuvan vaatimus täyttyy kulloinkin sovellettavassa menettelyssä. Ratkaisun siitä, yhdistelläänkö IFRS-tytärkonsernitilinpäätöksen tiedot sellaisenaan vai pääomaosuusmenetelmää noudattaen, tekee kirjanpitovelvollinen itse. 


Kirjanpitovelvollisen on aina niin erillistilinpäätöksen kuin konsernitilinpäätöksenkin osalta huolehdittava, että tilinpäätökseltä edellytettävä oikean ja riittävän kuvan vaatimus täyttyy, vastuu siitä on tilinpäätöksen allekirjoittajilla.