Valtiovarainministeriön asetuksessa (538/2002) tarkoitetun tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatiminen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2002 0.00
Tiedote 3749a9f33d7ee5bd25e5bbb9c3f29ee07f6ecd46_1035842400000
Asiasanat
antioikaisut, osavuosikatsaus, tilinpäätös, tilinpäätöstiedote, tunnusluvut, vuosikatsaus
Yleisohjeen perustana oleva valtiovarainministeriön asetus on kumottu 15.2.2007. Arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen ja samana päivänä voimaan tulleiden muutosten (L 152/2007) jälkeen yleisohjeessa tarkoitettujen ohjeiden anto-oikeus on siirtynyt kirjanpitolautakunnalta Rahoitustarkastukselle.