Laskutuspalveluja tarjoavan yrityksen liikevaihtoon merkittävistä eristä, kun laskutuspalveluasiakkaana on yksityishenkilö

Julkaisuajankohta 7.6.2022 0.00
Tiedote 2028

Numero

2028

Asiasanat

Laskutuspalveluyritys. Entiteettiperiaate. Liikevaihto. Yksityishenkilö asiakkaana.

1. Hakemus

Hakija (- - -) pyytää lausuntoa laskutuspalveluja tarjoavan yrityksen liikevaihtoon luettavista eristä, erityisesti hakija tiedustelee menettelyistä tilanteessa, jossa laskutuspalveluyrityksen asiakkaana on luonnollinen henkilö, jolla ei ole Y-tunnusta (jäljempänä ”kevytyrittäjä”). Kirjanpitolautakunta on aikaisemmin käsitellyt laskutuspalveluyrityksen tuloslaskelmaan merkittäviä eriä lausunnossa KILA 2018/2021.  

Hakijan näkemyksen mukaan bruttoperiaatteella, jossa kevytyrittäjien laskusummat on luettu hakijan liikevaihtoon, laadittu tuloslaskelma antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnasta. 

Hakija on lisäselvityksenä muun ohella esittänyt, ettei se käytä minkäänlaista asiakasvaratiliä, vaan loppuasiakas maksaa suorituksen hakijan pankkitilille, josta se maksetaan vasta palvelumaksun, ennakonpidätyksen ym. pidättämisen jälkeen palkkana kevytyrittäjän omalle pankkitilille. Varojen ollessa hakijan pankkitilillä niitä ei pidetä erillään hakijan omista eikä muiden kevytyrittäjien varoista. Siten ne kuuluisivat esimerkiksi insolvenssitilanteessa hakijan varallisuuteen. Kevytyrittäjällä ei ole käyttöoikeutta hakijan tilillä oleviin varoihin. 

2. Lausunto

2.1. Kirjanpitolautakunta toteaa perustavansa vastauksensa yksinomaan kirjanpito-oikeudellisiin näkökohtiin. Lautakunta ei siten ota kantaa vero-, yhtiö- tai työoikeudellisiin kysymyksiin eikä muita lakeja koskeviin velvoitteisiin.

2.2. Kunkin kirjanpitovelvollisen kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun liikevaihtoon merkitään tuotot sen omista suoritteista mainitussa lainkohdassa mainituilla erillä vähennettyinä. Lisäselvityksessä esitetty, kuten se seikka, että kevytyrittäjien varoja ei käsitellä hakijayrityksessä asiakasvaroina, ei lautakunnan käsityksen mukaan täytä edellytystä siitä, että ainoastaan ne kirjanpitovelvollisen omat suoritteet, jotka kirjanpitovelvollinen on toimittanut ja joista kirjanpitovelvollinen vastaa, ovat liikevaihdon perustana. Sopimusehdoista ilmenee, ettei hakija ota vastuuta kevytyrittäjien suoritteista loppuasiakkaisiin nähden.

Kirjanpitolautakunta toteaa, että hakemuksessa tarkoitettujen kevytyrittäjien suoritteista perittyjen veloitusten lukeminen laskutuspalveluyrittäjän liikevaihtoon ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista, koska kevytyrittäjien suoritteet eivät ole laskutuspalveluyrityksen omia suoritteita. 

Lautakunta korostaa vielä, että kirjanpidollisen entiteettiperiaatteen mukaisesti kunkin talousyksikön kirjanpitoon merkitään ainoastaan sen omat liiketapahtumat, ei muiden talousyksikköjen liiketapahtumia riippumatta siitä, ovatko nämä ulkopuoliset itse kirjanpitovelvollisia vai eivät.