Utlåtande om de poster som ska tas upp i omsättningen för företag som erbjuder faktureringstjänster när faktureringskunden är en privatperson

Utgivningsdatum 7.6.2022 0.00 | Publicerad på svenska 15.6.2022 kl. 13.45
Pressmeddelande 2028

Nr

2028

Faktureringsföretag. Entitetsprincipen. Omsättning. Privatperson som kund.

1. Ansökan

Sökanden (- - -) begär utlåtande om de poster som ska tas upp i omsättningen för företag som erbjuder faktureringstjänster. Sökandens förfrågan gäller särskilt förfarandet i situationer där faktureringsföretagets kund är en fysisk person som inte har ett FO-nummer (nedan ”lättföretagare”). Bokföringsnämnden har tidigare behandlat de poster som ska tas upp i faktureringsföretagens resultaträkningar i utlåtandet KILA 2018/2021.

Sökanden anser att resultaträkningen genom bruttoprincipen, där lättföretagarnas fakturasummor räknas in i sökandens omsättning, ger en korrekt och tillräcklig bild av bolagets verksamhet. 

Som tilläggsutredning har sökanden utöver annat påvisat att sökanden inte använder någon form av kundmedelskonto, utan slutkunden betalar prestationen till sökandens bankkonto, och därifrån betalas prestationen som lön till lättföretagarens eget bankkonto först när serviceavgiften, förskottsinnehållningen och dylikt har dragits av. När medlen finns på sökandens bankkonto hålls de inte separerade från sökandens egna medel eller från andra lättföretagares medel. Således ingår medlen, till exempel vid insolvens, i sökandens förmögenhet. Lättföretagarna har inte rätt att använda medlen på sökandens konto.

2. Utlåtande

2.1. Bokföringsnämnden konstaterar att svaret grundar sig uteslutande på bokföringsrättsliga aspekter. Nämnden tar således inte ställning till frågor som gäller skatterätt, bolagsrätt eller arbetsrätt eller till skyldigheter i andra lagar.

2.2. Alla bokföringsskyldiga ska i sin omsättning, som det finns bestämmelser om i 4 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997), ange intäkterna från sina egna prestationer med avdrag för de poster som nämns i bestämmelsen. Det som påvisats i tilläggsutredningen, såsom att lättföretagarnas medel inte behandlas som kundmedel i det sökande företaget, uppfyller enligt bokföringsnämnden inte förutsättningen att det enbart är de bokföringsskyldigas egna prestationer, som de bokföringsskyldiga har levererat och som de ansvarar för, som utgör grunden för omsättningen. Av avtalsvillkoren framgår att sökanden inte ansvarar för lättföretagarnas prestationer i fråga om slutkunderna.

Eftersom lättföretagarnas prestationer inte är faktureringsföretagets egna prestationer, anser bokföringsnämnden att det inte är i enlighet med god bokföringssed att de prestationer som betalats in av de lättföretagare som avses i ansökan räknas in i faktureringsföretagarens omsättning.

Bokföringsnämnden betonar att enligt entitetsprincipen inom bokföring ska i varje ekonomisk enhets bokföring noteras endast den ekonomiska enhetens egna affärshändelser och inte andra ekonomiska enheters affärshändelser, oavsett om dessa utomstående enheter är bokföringsskyldiga eller inte.