Oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittelystä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2017 0.00
Tiedote 1976
Numero
1976
Asiasanat
Oma-aloitteiset verot, Omavero, Viivästysmaksut, Vähäisten erien netottaminen tilinpää-töksessä

Omavero. Oma-aloitteiset verot. Viivästysmaksut. Vähäisten erien netottaminen tilinpäätöksessä.

1. Lausuntopyyntö

Hakija (- - -) pyytää kirjanpitolautakunnalta ohjeistusta arvonlisäverojen ja muiden oma-aloitteisten verojen sekä niiden viivästysmaksujen käsittelystä kirjanpidossa uuden omaveron aikana.

2. Lausunto

2.1. Kirjanpitolautakunta viittaa arvonlisäverosta annettuun yleisohjeeseen 31.10.2017, jonka kohdassa 4.11 esitetään veronlisäysten ja veronkorotusten käsittelystä seuraavaa:

- 4.11.1. Arvonlisäverotuksen ilmoittamis- ja maksumenettelyn virheisiin ja laiminlyönteihin perustuvat veronlisäykset ja -korotukset, laiminlyönti ja myöhästymismaksut kirjataan kirjanpitoon suoriteperusteisesti viimeistään tilinpäätöksessä. Merkitykseltään vähäiset erät saadaan kirjata maksuun perustuen (KPL 3:4 §). Veronlisäys, joka on koron luonteinen, aikaan sidottu erä, kirjataan korkomenoksi. Sanktionluonteiset maksut - laiminlyönti-, myöhästymismaksu, veronkorotus merkitään tuloslaskelmaan liiketoiminnan muiden kulujen ryhmään.

- 4.11.2. Jos määrätään maksettavaksi aikanaan maksamatta jäänyt tai liikaa palautettu arvonlisävero (OVML 40 §), kirjataan veron määrä tilille, jolle se olisi alun perin tullut kirjata. Jos esimerkiksi verottomana käsitellystä myynnistä joudutaan myöhemmin maksuunpanolla suorittamaan arvonlisävero, kirjataan veron määrä kyseiselle myyntitilille myyntien vähennykseksi (tai jollekin muulle tilille samassa tiliryhmässä). Vastaavasti, jos ostojen perusteella on tehty aiheeton vähennys, jokamyöhemmin maksuunpannaan, kirjataan veron määrä kyseisten ostojen tilille (tai jollekin muulle tilille samassa tiliryhmässä). Jos maksuunpano kohdistuu pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintaan, joiden hankintameno on aktivoitu, lisätään veron määrä menojäännökseen. Tarvittaessa oikaistaan suunnitelman mukaisia poistoja.

- 4.11.3. Jos aikaisempiin tilikausiin kohdistuvan maksuunpanon tai palautuksen merkitys ei ole vähäinen, siitä on esitettävä tilinpäätöksessä liitetieto (KPA 2:2.1 § 5 kohta). Tämä ei kuitenkaan koske mikroyritystä (PMA 1:3.2 §).

- 4.11.4. Jos aikaisempiin tilikausiin kohdistuva virheeseen perustuva maksuunpano tai palautus on kirjanpitovelvollisen kannalta olennainen, tehdään oikaisu taseen omassa pääomassa edellisten tilikausien voitto/tappio -tiliä veloittaen tai hyvittäen eikä enää tulosvaikutteisesti (ks. tarkemmin KILA 1750/2005).

- 4.11.5. Verohallinto määrää verovelvollisen maksettavaksi myöhästymismaksun, jos veroilmoitus annetaan säädetyn ajankohdan jälkeen (OVML 35 §). Myöhästymismaksua ei määrätä, jos myöhässä ilmoitetulle verolle määrätään veronkorotus.

- 4.11.6. Veronkorotus määrätään, jos veroilmoitus tai muu ilmoitus taikka muu säädetty tieto tai selvitys on annettu puutteellisena tai virheellisenä taikka on jätetty kokonaan antamatta (OVML 37§).

- 4.11.7. Verovelvolliselle määrätään laiminlyöntimaksu, jos Verohallinnon
- kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä velvollisuuden antaa perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoitus, AVL 209 b §:ssä velvollisuuden antaa lasku, AVL 134 e §:ssä tai OVML 26 §:ssä säädetyn verotusta koskevan kirjanpitovelvollisuuden taikka 27 §:ssä säädetyn verotusta koskevan muistiinpanovelvollisuuden tai AVL 209 e tai 209 f §:ssä säädetyn laskumerkintöjen tekemistä koskevan velvollisuuden (OVML 39 §).

- 4.11.8. Verohallinto on 19.6.2017 antanut ohjeen (dnro A144/200/2017) Seuraamusmaksut oma-aloitteisessa verotuksessa.

2.2. Edellä olevan ohjeistuksen ohella lautakunta toteaa juoksevan kirjanpidon osalta, että sen järjestämisessä kirjanpitovelvollisella on laaja valinnanvapaus. Siten useat menettelytavat verojen kirjaamisessa ovat mahdollisia käytännössä. Kirjanpitovelvollisen kannattaa ottaa käyttöön itselleen tarkoituksenmukaisin tilikartta. Tällöin harkittavaksi tulee, avataanko eri verolajitilien lisäksi erillinen omaverotili, jolla voitaisiin seurata omaveroon siirrettyjä eriä ja joka voitaisiin täsmäyttää verottajan tiliotetta vastaan. Merkinnät kirjanpitoon tehdään kulloinkin parhaan ja viimeisimmän käytössä olevan tiedon perusteella, viimeistään kuitenkin siinä ajassa, että ilmoitukset viranomaiselle verotusta tai muuta tarkoitusta varten voidaan laatia ajantasaisesta kirjanpidosta ja että se, joka on yhteisön tai säätiön kirjanpidosta vastuussa, voi täyttää valvontavelvollisuutensa (KPL 2:4.3 §).

2.3. Mitä puolestaan tulee tilinpäätöskäsittelyyn, lautakunta toteaa, että viimeistään tilinpäätöksessä on selvitettävä ja täsmäytettävä eri verovelat ja mahdolliset verosaamiset sekä niihin liittyvät viivästysmaksut.  Tilinpäätöksessä eri verolajien verovelat ja niihin liittyvät muut maksut esitetään yleensä muina lyhytaikaisina velkoina. Lautakunnan käsityksenä on, että kun on kyse sellaisista eristä, joiden määrät eivät ole KPL 3:2a §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisia, voidaan nämä määrät - kuten omavero-tilin vähäiset korkomenot ja -hyvitykset - netottaa tilinpäätöksessä.