Pienyrityksen ja pienkonsernin raja-arvojen arvioimisesta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2018 0.00
Tiedote 1982
Numero
1982

Pienyritys. Pienkonserni. Raja-arvot. Kaksi peräkkäistä tilikautta. 

1. Hakemus

Hakija (- - -) on pyytänyt lausuntoa kirjanpitolain (1336/1997, ”KPL”) 1 luvun 4 a §:n tarkoittamista pienyrityksen raja-arvoista. 

Hakijan kysymyksenä on, onko yhtiön laadittava pienyritystä suuremmalta kirjanpitovelvolliselta edellytettävä tilinpäätös ja toimintakertomus tilanteessa, jossa päättyneellä tilivuodella 20x7 ylittyy kaksi kriteeriä ja edellisellä tilivuodella 20x6 ei ylity yksikään lain tarkoittamista kriteereistä. Vai ylittääkö yhtiö pienen kirjanpitovelvollisen raja-arvot vasta tilikaudella 20x8, jos kaksi raja-arvoa kolmesta ylittyy myös silloin?

2. Lausunto

2.1. Kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 4 a §:

Tässä laissa tarkoitetaan pienyrityksellä kirjanpitovelvollista, jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:

1) taseen loppusumma 6 000 000 euroa;2) liikevaihto 12 000 000 euroa;
3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

2.2. Vastaus. Kirjanpitolautakunta toteaa, että pienyrityksen määritelmää sovellettaessa ei ensinnäkään ole merkitystä, mikä tai mitkä 1) - 3)-kohdissa tarkoitetuista raja-arvoista ylittää kriteerin. Toiseksi, jotta yritys on pienyritys, tulee enintään yksi luetelluista raja-arvoista ylittyä kahtena peräkkäisenä tilikautena. Siten ei ole merkitystä, että viimeisellä tilikaudella ylittyy vaikka kaikki kolme raja-arvoa, jos viimeistä edellisellä on ylittynyt enintään yksi taikka ei yhtään.  Molempien ehtojen tulee siis toteutua. Vastauksena hakijan kysymykseen kirjanpitolautakunta toteaa, että kysymyksen tarkoittama kirjanpitovelvollinen on tilivuoden 20x7 päättyessä pienyritys. Jos taas tilivuodella 20x8 ylittyy edelleen kaksi raja-arvoa, lakkaa yritys olemasta pienyritys tilivuonna 20x8.

2.3. Pienkonserni. KPL 1:6 a § kuuluu:

Pien- ja suurkonserni

Tässä laissa tarkoitetaan:1) pienkonsernilla konsernia, jossa ylittyy enintään yksi 4 a §:ssä säädetyistä raja-arvoista;
2) suurkonsernilla konsernia, jossa ylittyy vähintään kaksi 4 c §:ssä säädetyistä raja-arvoista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen raja-arvojen ylittyminen määritetään konserniyritysten yhteenlaskettujen lukujen perusteella emoyrityksen tilinpäätöspäivänä.

Konsernimääritelmän tulkinnasta lautakunta toteaa käsityksenään, että tarkastelu tehdään yksittäisestä kirjanpitovelvollisesta poikkeavasti ainoastaan viimeisimmän päättyneen tilinpäätöksen perusteella, ei kahden viimeisimmän tilinpäätöksen yhtenäistarkasteluna. Siten esimerkiksi pienkonserni muodostuu tilanteessa, jossa lainkohdan tarkoittamat kriteerit toteutuvat päättyneellä tilikaudella, mutta eivät sitä edeltävällä.