Om hur gränsvärdena för småföretag och små koncerner ska bedömas

Arbets- och näringsministeriet
11.4.2018 0.00
Pressmeddelande 1982
Nummer
1982
Nyckelord
Gränsvärden, Små koncerner, Småföretag, Två på varandra följande räkenskapsperioder

 

1. Ansökan

Sökande (- - -) har bett om utlåtande gällande de gränsvärden för ett småföretag som avses i bokföringslagen (1336/1997, ”BokFL”) 1 kap. 4 a §. 

Sökande frågar om bolaget ska upprätta ett sådant bokslut och verksamhetsberättelse som krävs av en bokföringsskyldig som är större än ett småföretag i en situation där två kriterier uppfylls under den avslutade räkenskapsperioden 20x7 medan inte ett enda av de kriterier som avses i lagen uppfylldes föregående räkenskapsperiod 20x6. Överskrider bolaget gränsvärdet för ett litet bolag alternativt först räkenskapsperioden 20x8, om två gränsvärden av tre överskrids även då?

2. Utlåtande

2.1. Bokföringslagen (1336/1997) 1 kap. 4 a §:

I denna lag avses med små företag bokföringsskyldiga för vilka högst ett av följande tre gränsvärden överskrids på bokslutsdagen för både den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden:

1)      balansomslutning 6 000 000 euro,

2)      omsättning 12 000 000 euro,

3) genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden 50 personer.

2.2. Svar. Bokföringsnämnden konstaterar att det vid tillämpningen av definitionen på småföretag för det första inte har någon betydelse vilket eller vilka av de gränsvärden som avses i punkterna 1) - 3) som överskrider kriteriet. För det andra, för att företaget ska vara ett småföretag krävs det att högst ett av de uppräknade gränsvärdena överskrids under två på varandra följande räkenskapsperioder. Därmed är det irrelevant att exempelvis samtliga tre gränsvärden överskrids under den senaste räkenskapsperioden, om endast ett eller inget gränsvärde har överskridits under den senast föregående räkenskapsperioden. Båda villkoren bör alltså uppfyllas. Som svar på sökandes fråga konstaterar bokföringsnämnden att den bokföringsskyldige som avses i frågan vid utgången  av räkenskapsperioden 20x7 var ett småföretag. Om å sin sida två gränsvärden fortfarande överskrids räkenskapsperioden 20x8 upphör företaget att vara ett småföretag räkenskapsperioden 20x8.

2.3. Små koncerner. BokFL 1:6 a § lyder:

I denna lag avses med

1)      små koncerner sådana koncerner där högst ett av de gränsvärden som anges i 4 a § överskrids,

2)      stora koncerner sådana koncerner där minst två av de gränsvärden som anges i 4 c § överskrids.

Överskridande av gränsvärdena enligt 1 mom. bestäms på moderföretagets bokslutsdag utifrån koncernföretagens sammanräknade tal.

Gällande tolkningen av definitionen av koncern är nämndens uppfattning att granskningen avvikande från den enskilda bokföringsskyldige endast sker utgående från det senast avslutade bokslutet, inte utgående från de två senaste boksluten tillsammans. Därmed uppstår en småkoncern till exempel i en situation där de kriterier som avses i lagrummet uppfylls under den avslutade räkenskapsperioden, men inte under den föregående.