Ansökan för förlängning av tiden för upprättande av bokslut

Utgivningsdatum 7.5.2024 0.00 | Publicerad på svenska 8.5.2024 kl. 11.20
Pressmeddelande 2065

Nummer

2065

1. Ansökan

- - (senare också Bolaget), ansöker om förlängning för upprättande av bokslut fram till den 30 juni 2024 angående den räkenskapsperiod som gick ut den 31 december 2023.

Bolaget är grundat 2016. Bolagets verksamhet är att köpa kreditfordringar. Bolaget är ett helägt dotterbolag till [*] AB som i sin tur är ett helägt dotterbolag till [*] som är moderbolag i [*] koncernen.

Bolaget ansöker på basen av föregående om undantag från tiden för upprättande av bokslut på grund av övergång till internationella redovisningsstandarder (IFRS) enligt finska bokföringslagen (1336/1997, nedan BFL) 7a:3 § och därmed kommer upprättande av bokslutet att ta längre tid. Bolaget ansöker om en två (2) månaders förlängning för upprättande av bokslut.

2. Bestämmelser

Den första meningen i 8:2.2 § i BFL bemyndigar bokföringsnämnden att av ”särskilda skäl” i enskilda fall för viss tid bevilja undantag från BFL 3:6 § (”Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall upprättas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång”) och BFL 6:5.1 §. (”Ett finländskt dotterföretag vars bokslut skall sammanställas med koncernbokslutet skall ha samma räkenskapsperiod som moderföretaget”).

En förutsättning för beviljande av undantag är att undantaget inte strider mot Europeiska unionens bestämmelser om bokslut och koncernbokslut (BFL 8:2.2 § andra meningen). Bestämmelserna om bokslut och koncernredovisning i redovisningsdirektivet 2013/34/EU gäller dock inte tidpunkten för upprättande av bokslut.

I andra meningen i 3.1 § i förordning om bokföringsnämnden (784/1973) föreskrivs om tidsfrister för ansökan om dispens. Enligt bestämmelsen ”[a]nsökan om undantag i stadgandena angående bokslut skall göras i så god tid att beslutet kan fattas innan bokslutet skall göras enligt bokföringslagen.”

Bestämmelserna i finska aktiebolagslagen (624/2006, nedan FABL) om offentliggörande av bokslut begränsar maximitiden för dispens. Enligt FABL 5:3.1 § ska den ordinarie bolagsstämman hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Bokslutshandlingarna och kopior av dem ska hållas framlagda minst en vecka före bolagsstämman (FABL 5:21.1 §). Dessutom förutsätter 3:6.1 § i revisionslagen (1141/2015) att revisorn ska överlämna revisionsberättelsen till aktiebolagets styrelse senast två veckor före det bolagstämma vid vilket bokslutet föreslås bli fastställt.

3. Motivering

Bolaget har lämnat in sin ansökan om dispens till bokföringsnämnden 24.4.2024, dvs. inom den tidsfrist på 4 månader från räkenskapsperiodens utgång (31.12.2023) som förutsätts i BFL 3.6 §. Ansökningarna kan således prövas av nämnden.

Bokföringsnämnden anser att den situation som beskrivs i ansökan ska betraktas som en sådan särskild orsak som avses i BFL 8:2.2 §.

4. Bokföringsnämndens dispens

Förutsatt att bestämmelserna i aktiebolagslagen och revisionslagen samt eventuella bestämmelser om revision och bolagsstämma i sökandens bolagsordning uppfylls, får sökanden upprätta sitt bokslut för den räkenskapsperiod som gått ut 31.12.2023 senast 30.6.2024.

Ändring i detta beslut får inte sökas genom besvär (BFL 8:2.8 §).