Bokföringsnämnden


Bokföringsnämnden finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Uppgifter

Bokföringsnämnden ger på ansökan anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av bokföringslagen.

Ansökan kan lämnas in av

  • myndigheter
  • organisationer för näringsidkare eller kommunorganisationer
  • bokföringsskyldiga
  • Nämnden ger också allmänna råd och anvisningar om tillämpningen av bokföringslagen och om bokföring i syfte att främja god bokföringssed.

Bokföringsnämnden har dessutom följande uppgifter:

  • att bevilja undantag i enskilda fall eller branschvis från särskilt angivna bestämmelser i bokföringslagen. En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att undantaget inte strider mot Europeiska unionens bestämmelser om bokslut och koncernbokslut.
  • att till arbets- och näringsministeriet göra framställningar som nämnden anser behövliga
  • att på begäran ge utlåtanden till arbets- och näringsministeriet.

Ansökningar och allmänna anvisningar

Ansökan om utlåtande eller undantag ska göras skriftligen. Ansökan får vara fritt formulerad och ska innehålla de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Ansökan sänds till bokföringsnämnden, som har följande adress: Arbets- och näringsministeriet, Bokföringsnämnden, PB 32, 00023 STATSRÅDET

Bokföringsnämnden sammanträder ungefär varannan vecka. Bokföringsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. När nämnden behandlar ansökningar om undantag ska minst en av de närvarande ha juris kandidatexamen.

De allmänna anvisningar som nämnden meddelar bereds i olika arbetsgrupper som består av ledamöter i bokföringsnämnden och deras ersättare samt vid behov utomstående sakkunniga.

Bestämmelser om bokföringsnämnden finns i 8 kap. 2 och 3 § i bokföringslagen (30.12.1997/1336) och i förordningen om bokföringsnämnden (19.10.1973/784).

Bokföringsnämdens sammansättning