Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion

Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion ger anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av bestämmelserna om bokföring, bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kommunallagen och lagen om välfärdsområden samt av statsrådets förordningar om bokslutsuppgifter. 

Nämndens anvisningar och utlåtanden utgör en del av iakttagandet av god bokföringssed i kommunerna och samkommunerna.

Arbets- och näringsministeriet tillsätter bokföringsnämnden och dess välfärdsområdes- och kommunsektion för tre år i sänder. Sektionen har en ordförande, en vice ordförande och fyra till sex andra medlemmar. Två av medlemmarna utnämns från finansministeriet och en från de personer som företräder arbets- och näringsministeriet samt tre till fem från de personer som företräder å ena sidan välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna och å andra sidan kommunerna och samkommunerna. Ordförande är en medlem som representerar finansministeriet och vice ordförande en medlem som representerar arbets- och näringsministeriet. 

Sektionens sammansättning under mandatperioden 2022–2024  

Ordförande

 • Pasi Leppänen, finansråd, finansministeriet
  (ersättare: Hanna-Mari Talka, konsultativ tjänsteman, finansministeriet)

Vice ordförande

 • Hannu Ojala, professor, Östra Finlands universitet 
  (Mika Björklund, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet)

Medlemmar

 • Vesa Lappalainen, finansråd, finansministeriet 
  (Jaana Kettunen, biträdande professor, svenska handelshögskolan)
 • Jorma Nurkkala, CGR, OFGR (KPMG Oy)
  (Eeva Koivula, CGR, OFGR  (BDO Oy)
 • Jonna Ranne, ekonomiexpert, Sarastia Oy 
  (Olli Nurminen, servicechef, Monetra Pirkanmaa Oy)
 • Kristiina Syrjälä, chef för ekonomitjänster, Västra Nylands välfärdsområde
  (Tero Mäkiranta, ekonomidirektör, Satakunta sjukvårdsdistrikt)
 • Tiina Turunen, specialplanerare, Helsingfors stad 
  (Niina Vasarinen, specialplanerare, Helsingfors stad)
 • Marja-Liisa Ylitalo, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund rf 
  (Mikko Mehtonen, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund rf)

Sekreterare

 • Sari Korento, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund rf
 • Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, finansministeriet