Bokföringsnämndens sammansättning

Statsrådet utser bokföringsnämndens ledamöter för tre kalenderår i sänder.

 • Ledamöterna ska vara väl förtrogna med bokföring
 • Minst en ledamot och dennes ersättare ska ha juris kandidatexamen
 • Strävan är att sammansättningen ska vara sådan att ledamöternas yrkesskicklighet och erfarenhet är så täckande och mångsidig som möjligt med tanke på bokföringsnämndens uppgifter.

Ordförande:

Timo Kaisanlahti, jur. dr, ekon. mag., ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande, ersättare inom parentes:

Anders Tallberg, Senior Fellow, Hanken & SSE Executive Education (Hannu Ojala, biträdande professor, Östra Finlands universitet)

Ledamöter, ersättare inom parentes

 • Tom Strandström, försäkringsöversinspektör, social- och hälsovårdsministeriet (Teija Rehn, ledande sakkunnig, Finanssiala r.f.)
 • Tarja Järvinen, specialsakkunnig, finansministeriet (Toni Hagner, överinspektör,  Skatteförvaltningen)
 • Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet (Marja-Liisa Ylitalo, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund r.f.)
 • Sirkku Palmuaro, ledande redovisningsexpert, Finansinspektionen (Marketta Lindén, redovisningsexpert, Finansinspektionen)
 • Jouko Karttunen, ekon. mag., EBR-bokförare, Tiliaktiiva Oy AB (Tapio Tikkanen, EBR-bokförare, Veromo Oy Ab)
 • Erkki K. Mäkinen, GRM-revisor, EK-Tilit Oy Ab (Toni Koivu, GRM-revisor, Tase-Koivu Oy Ab)
 • Karoliina Tiainen, CGR-revisor, KPMG Oy Ab (Erika Grönlund, CGR-revisor, Ernst & Young Oy Ab)
 • Tuula Appelqvist, Senior Vice President, Global Finance & Accountig, KemiraKemi Ab (Hannu Ylänen, sakkunnig, Finlands näringsliv)
 • Maria Kortene, Vice President, UPM-Kymmene Oyj Abp (Tommi Toivola, direktör, Finlands näringsliv)
 • Leena Rekola-Nieminen, EBR-bokförare, ekonom, Tmi Rekola-Nieminen (Antti Miihkinen, universitetslektor, Åbo universitet, Åbo handelshögskola)

Sekreterare: Mika Björklund, tfn 029 506 3586, mika.bjorklund(at)gov.fi

Teknisk sekreterare för nämnden är Saija Havukunnas, tfn 029 504 7324, saija.havukunnas(at)gov.fi

Bokföringsnämnden har en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/1995) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den. Länk till kommunsektionens sida