Bokföringsnämndens sammansättning

Statsrådet utser bokföringsnämndens ledamöter för tre kalenderår i sänder.

 • Ledamöterna ska vara väl förtrogna med bokföring
 • Minst en ledamot och dennes ersättare ska ha juris kandidatexamen
 • Strävan är att sammansättningen ska vara sådan att ledamöternas yrkesskicklighet och erfarenhet är så täckande och mångsidig som möjligt med tanke på bokföringsnämndens uppgifter.

Ordförande:

Timo Kaisanlahti, jur. dr, ekon. mag., ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande, ersättare inom parentes:

Anders Tallberg, Senior Fellow, Hanken & SSE Executive Education (Tapani Kykkänen, universitetslektor, handelshögskolan vid Aalto-universitetet)

Ledamöter, ersättare inom parentes

 • Tom Strandström, försäkringsöversinspektör, social- och hälsovårdsministeriet (Pirjo Saarelainen, redovisningsexpert, Finanssialan Keskusliitto)
 • Tarja Järvinen, specialsakkunnig, finansministeriet (Tommi Toivola, sakkunnig, Finlands näringsliv)
 • Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet (Marja-Liisa Ylitalo, sakkunnig, Finlands Kommunförbund)
 • Virpi Haaramo, ledande redovisningsexpert, Finansinspektionen (Reija Anttila, redovisningsexpert, Sampo Abp)
 • Jouko Karttunen, ekon. mag., EBR-bokförare, Tiliaktiiva Oy (Soile Tomperi, ekon. mag., företagare)
 • Erkki K. Mäkinen, GRM-revisor, Vammalan Tilitoimisto Oy (Toni Koivu, GRM-revisor, Tase-Koivu Oy)
 • Tuomas Honkamäki, CGR-revisor, PricewaterhouseCoopers Oy (Nina Johansson, CGR-revisor, KPMG Oy Ab)
 • Tuula Appelqvist,Vice president, Kemira Oyj (Hannu Ylänen, sakkunnig, Finlands näringsliv)
 • Sari Pohjonen, CFO, Fiskars Oyj Abp (Anssi Leppänen, magister i förvaltningsvetenskaper, överinspektör, Skatteförvaltningen)
 • Leena Rekola-Nieminen, EBR-bokförare, ekonom, Rekola-Nieminen (Antti Fredriksson, ekon. dr, Åbo universitet, Åbo handelshögskola)

Sekreterare: Mika Björklund

Teknisk sekreterare för nämnden är administrativa medarbetaren Marja Jarva, tfn 029 504 9041, marja.jarva(at)tem.fi

Bokföringsnämnden har en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/1995) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den. Länk till kommunsektionens sida