Bokföringsnämndens sammansättning

Statsrådet utser bokföringsnämndens ledamöter för tre kalenderår i sänder.

 • Ledamöterna ska vara väl förtrogna med bokföring
 • Minst en ledamot och dennes ersättare ska ha juris kandidatexamen
 • Strävan är att sammansättningen ska vara sådan att ledamöternas yrkesskicklighet och erfarenhet är så täckande och mångsidig som möjligt med tanke på bokföringsnämndens uppgifter.

Ordförande:

Timo Kaisanlahti, jur. dr, ekon. mag., ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande, ersättare inom parentes:

Anders Tallberg, Senior Fellow, Hanken & SSE Executive Education (Tapani Kykkänen, universitetslektor, handelshögskolan vid Aalto-universitetet)

Ledamöter, ersättare inom parentes

 • Tom Strandström, försäkringsöversinspektör, social- och hälsovårdsministeriet (Pirjo Saarelainen, redovisningsexpert, Finanssialan Keskusliitto)
 • Tarja Järvinen, specialsakkunnig, finansministeriet (Tommi Toivola, sakkunnig, Finlands näringsliv)
 • Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet (Marja-Liisa Ylitalo, sakkunnig, Finlands Kommunförbund)
 • Virpi Haaramo, ledande redovisningsexpert, Finansinspektionen (Reija Anttila, redovisningsexpert, Sampo Abp)
 • Jouko Karttunen, ekon. mag., EBR-bokförare, Tiliaktiiva Oy (Soile Tomperi, ekon. mag., företagare)
 • Erkki K. Mäkinen, GRM-revisor, Vammalan Tilitoimisto Oy (Toni Koivu, GRM-revisor, Tase-Koivu Oy)
 • Tuomas Honkamäki, CGR-revisor, PricewaterhouseCoopers Oy (Nina Johansson, CGR-revisor, KPMG Oy Ab)
 • Tuula Appelqvist,Vice president, Kemira Oyj (Hannu Ylänen, sakkunnig, Finlands näringsliv)
 • Sari Pohjonen, CFO, Fiskars Oyj Abp (Anssi Leppänen, magister i förvaltningsvetenskaper, överinspektör, Skatteförvaltningen)
 • Leena Rekola-Nieminen, EBR-bokförare, ekonom, Rekola-Nieminen (Antti Fredriksson, ekon. dr, Åbo universitet, Åbo handelshögskola)

Sekreterare: Mika Björklund, tfn 029 506 3586, mika.bjorklund(at)tem.fi

Teknisk sekreterare för nämnden är administrativa medarbetaren Marja Jarva, tfn 029 504 9041, marja.jarva(at)tem.fi

Bokföringsnämnden har en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/1995) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den. Länk till kommunsektionens sida