Ansökan om undantagstillstånd för förlängning av tiden för upprättande av bokslut

Utgivningsdatum 15.3.2022 0.00 | Publicerad på svenska 25.3.2022 kl. 17.43
Pressmeddelande 2023

Nr

2023

Ansökan om undantagstillstånd för förlängning av tiden för upprättande av bokslut

1. Ansökan

Sökanden (- - -) är ett finskt aktiebolag som ansöker om anstånd fram till 15.6.2022 med att upprätta bokslut över den räkenskapsperiod som gått ut 31.12.2021.

Bolaget ansöker om anstånd eftersom läget i Ukraina och de sanktioner som hänför sig till det har betydande inverkan på bolagets verksamhet och eftersom det för närvarande är omöjligt att bedöma de eventuella konsekvenserna och riskerna i bokslutet; detta gäller i synnerhet 3 kap. 2 § i bokföringslagen (en rättvisande bild i bokslutet) och 3 kap. 1 a § i bokföringslagen (bestämmelser om verksamhetsberättelsen; uppgifter om väsentliga händelser som inträffat under och efter räkenskapsperioden samt risker och osäkerhetsfaktorer och en uppskattning av framtida utveckling). Sökanden uppskattar att osäkerheten kommer att vara stor och att läget kommer att vara fortsättningsvis oklart också efter slutet av april. På grund av detta ansöker bolaget om undantagstillstånd för förlängning av den tid under vilken bokslutet och verksamhetsberättelsen ska upprättas fram till den 15 juni 2022.

2. Motiveringar till beslutet

2.1.    Bestämmelser

Enligt 3 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997, nedan också BokfL) ska bokslutet och verksamhetsberättelsen upprättas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång. Bokföringsnämnden kan av särskilda skäl för viss tid och i enskilda fall bevilja undantag från denna tid. En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att undantaget inte strider mot Europeiska unionens bestämmelser om bokslut och koncernbokslut (BokfL 8 kap. 2 § 2 mom.).

Europeiska unionens bestämmelser om bokslut och koncernbokslut gäller inte tiden för upprättande av bokslut.

I den andra meningen i 3 kap. 1 § i förordningen om bokföringsnämnden (784/1973) föreskrivs om tidsfristerna för ansökan om undantagstillstånd. Enligt bestämmelsen ska ansökan om undantag i stadgandena angående bokslut göras i så god tid att beslutet kan fattas innan bokslutet ska göras enligt bokföringslagen.

Bestämmelserna i aktiebolagslagen (624/2006, nedan också ABL) om publicering av bokslutet begränsar maximitiden för undantagstillståndet. Enligt 5 kap. 3 § 1 mom. i ABL ska ordinarie bolagsstämma hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. De handlingar som hänför sig till bokslutet och kopior av dem ska i minst en veckas tid före stämman hållas tillgängliga (ABL 5 kap. 21 § 1 mom.). Dessutom förutsätts det enligt 3 kap. 6 § 1 mom. i revisionslagen (1141/2015) att revisorn ska lämna revisionsberättelsen till styrelsen för aktiebolaget senast två veckor före det sammanträde där bokslutet läggs fram för fastställelse.

Utöver bestämmelserna ovan ska också eventuella särskilda bestämmelser i det ansökande bolagets bolagsordning beaktas.

2.2.    Förutsättningar för beviljande av undantagstillstånd

Ansökan har inkommit till bokföringsnämnden 8.3.2022, vilket innebär att den kan anses ha inkommit i tid enligt förordningen om bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden anser att den motivering sökanden lägger fram – att i bokslutet beakta konsekvenserna av läget i Ukraina som har stor inverkan på bolagets verksamhet, i synnerhet med tanke på den rättvisande bild i bokslutet som förutsätts enligt 3 kap. 2 § i BokfL – kan ses som ett sådant särskilt skäl enligt 8 kap. 2 § 2 mom. i BokfL på grundval av vilket undantagstillstånd kan beviljas.

3. Bokföringsnämndens undantagstillstånd

Förutsatt att bestämmelserna i aktiebolagslagen och revisionslagen och de eventuella bestämmelserna om revision och bolagsstämma i det ansökande bolagets bolagsordning uppfylls får det ansökande bolaget upprätta sitt bokslut för den räkenskapsperiod som gått ut 31.12.2021 senast 15.6.2022.

Ändring i detta beslut får inte sökas genom besvär (BokfL 8 kap. 2 § 8 mom.).