Ansökan om undantagstillstånd för upprättande av koncernbokslut

Utgivningsdatum 9.8.2022 0.00 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 16.26
Pressmeddelande 2029

1 Ansökan

Sökanden (- - -; nedan ”moderföretaget”) är ett finskt aktiebolag som ansöker om undantagstillstånd för upprättande av koncernbokslut och förlängning av sin räkenskapsperiod
1.1 - 30.4.2022.

Enligt den utredning som moderföretaget lagt fram har bolaget i juli 2022 fått ett beslut om inledning av företagssanering. Ett av dotterbolagen har ansökt om konkurs i juni och två andra dotterbolag har ansökt om företagssanering i juli 2022. 

2 Bestämmelser

Den första meningen i 8 kap. 2 § 2 mom. bokföringslagen (1336/1997, nedan även BokfL) ger bokföringsnämnden befogenhet att ”av särskilda skäl” för viss tid och i enskilda fall bevilja undantag från 3 kap. 6 § (”Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall upprättas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång”) och 6 kap. 5 § 1 mom. (”Ett finländskt dotterföretag vars bokslut skall sammanställas med koncernbokslutet skall ha samma räkenskapsperiod som moderföretaget”) i bokföringslagen.

En förutsättning för att undantag ska kunna beviljas är att undantaget inte strider mot Europeiska unionens bestämmelser om bokslut och koncernbokslut (andra meningen i 8 kap. 2 § 2 mom. i BokfL). EU:s bestämmelser om bokslut och koncernbokslut i direktivet om bokslut 2013/34/EU gäller dock inte tiden för upprättande av bokslut.

I den andra meningen i 3 § 1 mom. i förordningen om bokföringsnämnden (784/1973) finns en bestämmelse om tidsfristen för ansökan om undantag. Enligt bestämmelsen ska ”[a]nsökan om undantag i stadgandena angående bokslut [skall] göras i så god tid att beslutet kan fattas innan bokslutet skall göras enligt bokföringslagen.” 

Bestämmelserna om offentliggörande av bokslut i aktiebolagslagen (624/2006, nedan även ABL) begränsar maximitiden för undantagstillstånd. Enligt 5 kap. 3 § 1 mom. i ABL ska ordinarie bolagsstämma hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Handlingar som gäller bokslutet och kopior av dem ska hållas tillgängliga i minst en veckas tid före stämman (5 kap. 21 § 1 mom. i ABL).  Dessutom förutsätter 3 kap. 6 § 1 mom. i revisionslagen (1141/2015) att revisorn ska lämna revisionsberättelsen till aktiebolagets styrelse senast två veckor före det sammanträde där bokslutet ska läggas fram för fastställelse.

3 Motiveringar

3.1 Tidsfrist

Moderföretaget har lämnat in sin ansökan om undantagstillstånd till bokföringsnämnden den 4 augusti 2022, dvs. inom den tidsfrist på fyra månader från räkenskapsperiodens utgång (30.4.2022) som avses i 3 kap. 6 § i BokfL. Ansökan om undantagstillstånd kan därför utredas i bokföringsnämnden.

3.2 Upprättande av koncernbokslut

Enligt utredningen i punkt 1 har företagssanering inletts för moderföretaget och av företagets tre dotterföretag har två ansökt om sanering och ett om konkurs.

Till principerna för upprättande av bokslut hör att den bokföringsskyldige ska förutsättas fortsätta sin verksamhet (3 kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i BokfL). Bokföringsnämnden anser att den situation som ansökan om undantagstillstånd avser där dotterföretagen är föremål för ansökan om företagssanering eller konkurs innebär att verksamhetens fortsättning i dem kan ifrågasättas. Relevant är även att beslutanderätten i dotterföretagen både inom företagssanerings- och konkursförfarandet på ett väsentligt sätt överförs till förfarandeförvaltningen trots moderföretagets formella bestämmande inflytande i enlighet med 1 kap. 5 § i bokföringslagen.

3.3 Förlängning av räkenskapsperioden 

Bokföringsnämnden har möjlighet att på det sätt som avses i punkt 2 ovan förlänga tidsfristen på fyra månader för upprättandet av bokslut, men nämnden har inte befogenhet att förlänga den räkenskapsperiod som gick ut den 30 april 2022 på det sätt som moderföretaget föreslår.

På denna punkt tolkar nämnden moderföretagets ansökan om undantagstillstånd som att begäran om förlängning av tiden för upprättande av moderföretagets bokslut är sekundär. 

4 Bokföringsnämndens undantagstillstånd

4.1. Sökanden får låta bli att upprätta ett koncernbokslut, eftersom alla de dotterföretag i vilka företaget har formellt bestämmande inflytande är föremål för en ansökan om sanering eller konkurs i enlighet med det som anges i punkt 3.2.

4.2. Under förutsättning att bestämmelserna i aktiebolagslagen och revisionslagen samt eventuella bestämmelser om revision och bolagsstämma i sökandens bolagsordning uppfylls, får sökanden senast den 31 oktober 2022 upprätta sitt bokslut för den räkenskapsperiod som gick ut den 30 april 2022. 

I detta beslut får ändring inte sökas genom besvär (8 kap. 2 § 8 mom. i BokfL).