Behandlingen av tillgångar som genererar inkomst under flera räkenskapsperioder i fysiska personers enkla bokföring

Utgivningsdatum 6.9.2022 0.00 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 16.40
Pressmeddelande 2030

1. Ansökan

Sökanden (- - -) begär ett utlåtande om behandling av avskrivningar på långfristiga anläggningstillgångar i bokföringen i en situation där den bokföringsskyldige tillämpar enkel bokföring enligt kontantprincipen. Sökanden frågar 

  • om långfristiga anläggningstillgångar får avdras som den bokföringsskyldiges avskrivningar i enkel bokföring enligt kontantprincipen som inte omfattar en balansräkning, om tillgångens ekonomiska livslängd är mer än tre år.
  • om den får använda exempelvis ett enskilt inventariekonto för att redovisa anskaffningar med en verkningstid på över tre år (företagets bilar, arbetsmaskiner och övriga större inventarier) och göra årliga utgiftsrestavskrivningar på 25 procent på dem utan att en egentlig balansräkning bildas. 
  • om det är möjligt att använda ett enskilt lånekonto för att redovisa ett företagslån utan ett en egentlig balansräkning bildas. 
  • om de ovannämnda kontona och avskrivningen på utgiftsresten på den enskilda näringsidkarens skattedeklaration ger en tillräckligt exakt och korrekt bild av bokföringen.

2. Inledning

2.1. Bokföringsnämnden grundar sitt svar uteslutande på bokföringsrättsliga aspekter. Nämnden tar således inte ställning till frågor som gäller skatterätt eller skyldigheter i andra lagar.

2.2. Undantag från bokföringsskyldigheten som gäller fysiska personer. Enligt 1 kap. 1a § 2 mom. i bokföringslagen (1336/1997, ”BokfL”) tillåts fysiska personer som utövar ett yrke eller driver en rörelse ha enkel bokföring om de gränsvärden som fastställs i paragrafen underskrids. Personen kan även låta bli att upprätta ett bokslut (1 kap. 1a § 3 mom. i BokfL).  Dock är en fysisk person alltid skyldig att iaktta vad som föreskrivs om bokföringsskyldigheten någon annanstans i lag eller bestäms eller föreskrivs med stöd av en sådan lag, om det yrke som personen utövar eller den rörelse som personen driver kräver tillstånd eller om verksamheten annars är ställd under myndighetstillsyn (1 kap. 1a § 4 mom. i BokfL). 

3. Utlåtande

3.1. Lakttagandet av värderings- och periodiseringsbestämmelserna i en situation där den bokföringsskyldige tillämpar enkel bokföring. Värderings- och periodiseringsbestämmelserna i 5 kap. i bokföringslagen innehåller inte undantag för fysiska personer ens när de tillämpar enkel bokföring. Med beaktande även av målet om att värderings- och periodiseringsbestämmelserna ska tillämpas konsekvent och oberoende av bokföringsmetoden, konstaterar bokföringsnämnden att de allmänna principerna i 5 kap. i bokföringslagen är tillämpliga på fysiska personers resultaträkning som baserar sig på enkel bokföring. 

3.2. Tillämpning av avskrivningsbestämmelserna när en fysisk person ska upprätta ett bokslut. Vad gäller skyldigheten enligt 5 kap. 5 § i bokföringslagen att göra avskrivningar planenligt och möjligheten till undantag från denna skyldighet i 5 kap. 12 § i bokföringslagen, konstaterar nämnden att när en fysisk person måste upprätta ett bokslut enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i bokföringslagen på grund av att gränsvärdena enligt 1 kap. 1a § 3 mom. i samma lag överskrids, ska anskaffningsutgiften för tillgångar som hör till bestående aktiva avskrivas under sin verkningstid.  Det bokslut som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. i bokföringslagen ska alltid upprättas fullständigt så att det omfattar de beräkningar som anges i lagrummet, dvs. en balansräkning, en resultaträkning och noter.

3.3. Tillämpning av avskrivningsbestämmelserna i en situation där en fysisk person inte har skyldighet att upprätta ett bokslut. Det som konstaterats ovan i punkt 3.2 om avskrivningar är också tillämpligt på frivillig resultaträkning för fysiska personer som tillämpar enkel bokföring även i det fall att denna inte har skyldighet att upprätta ett bokslut enligt 3 kap. 1 § 1 mom. i bokföringslagen. I detta fall anser nämnden att det är förenligt med god bokföringssed (1 kap. 3 § i BokfL) att de tillgångar som genererar inkomst under flera räkenskapsperioder som avses i 5 kap. 5 § i BokfL följs upp i form av en i bokföringsmaterialet inkluderad beräkning av vilken framgår anskaffningsutgiften och ändringarna per räkenskapsperiod för varje tillgång.   

3.4. Behandling av företagslån i enkel bokföring. Det som angetts ovan i punkt 3.3 är tillämpligt även på sökandens fråga om redovisning av företagslån utan att en egentlig balansräkning bildas. Det är förenligt med god bokföringssed att i bokföringsmaterialet inkludera en beräkning av ändringarna per räkenskapsperiod för lånet. 

3.5. Förhållande till de informationskrav som beror på beskattningen. Även när man tillämpar enkel bokföring är det viktigt att producera den information som behövs för att uppfylla skattskyldigheterna. I och med kravet på verifieringskedja (2 kap. 6 § i BokfL) ska bokföringen ordnas så att sambandet mellan affärshändelser, verifikationer och noteringar dels via eventuella delbokföringar och huvudbokföringen och dels vidare till bokslutet utan svårighet kan konstateras i båda riktningarna; detta krav gäller också de regelbundna anmälningar och deklarationer till myndigheterna som är nödvändiga exempelvis för mervärdesbeskattningen och inkomstbeskattningen. För de tillgångar som generar inkomst under flera räkenskapsperioder som avses ovan i punkt 3.2 och 3.3 måste således ordnas en uppföljning som uppfyller specifikationerna enligt kravet på verifieringskedja exempelvis genom egna huvudbokskonton för varje tillgång. Behandling av sådana tillgångar endast på ett samlingskonto, dvs. utan möjlighet till tillgångsspecifik uppföljning är inte förenligt med god bokföringssed. 

3.6. Dubbel bokföring och dess prioritet. Den bokföringsskyldige kan alltid vid behov tillämpa dubbel bokföring. Om den fysiska personens verksamhet till sin omfattning blir sådan att verksamheten förknippas med betydande materiella tillgångar som genererar inkomst under flera räkenskapsperioder och som omfattas av aktiveringsskyldigheten enligt 5 kap. 5 § i BokfL samt skuldposter som är större än ringa, är det ändamålsenligt att övergå till dubbel bokföring för att säkerställa myndigheternas och övriga intressentgruppers informationsbehov. 

3.7. I punkt 11.4.1 i den allmänna anvisningen om avskrivningar enligt plan (16.10.2007) behandlas avskrivningsplanen för en liten bokföringsskyldig som kan ge handledning även för enkel bokföring: 

Enligt principen om att det skall vara ekonomiskt lönsamt att producera information kan det för små bokföringsskyldiga vara motiverat att anpassa avskrivningarna enligt plan med avskrivningarna i beskattningen, om förfarandet uppfyller kraven på väsentlighet och försiktighet.  [..]

Om en liten bokföringsskyldig har fattat beslut om användning av avskrivningar på utgiftsresten för avskrivningarna av maskiner och inventarier skall avskrivningarna göras som en post på utgiftsresten enligt avskrivningsplanen.  För tillgångar vars ekonomiska livslängd är väsentligt mycket längre än för de övriga tillgångarna och anskaffningsutgiften utgör en väsentlig del av bokföringsvärdet för den bokföringsskyldiges bestående aktiva skall dock en tillgångsspecifik avskrivningsplan upprättas.