Bokföringsnämndens utlåtande om redovisning av överlåtelseskatt som betalas i samband med förvärv av egna aktier

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2022 0.00 | Publicerad på svenska 11.2.2022 kl. 12.25
Pressmeddelande 2021

Nr

2021

Anskaffningsutgift. Egna aktier.

1. Ansökan    

Sökanden ber bokföringsnämnden ta ställning till hur överlåtelseskatt som betalas i samband med förvärv eller inlösen av egna aktier ska redovisas. 

Sökanden framför följande: 

  • Enligt aktiebolagslagen utgör förvärv och inlösen av egna aktier utbetalning av medel, varför det egna kapitalet ska minskas med det belopp som har betalats för egna aktier, dvs. vederlaget. Vanligen minskas vinstmedlen eller fonden för inbetalt fritt eget kapital med det belopp som har betalats för egna aktier.
  • Om ett bolag köper ett annat bolags aktier aktiveras anskaffningsutgiften för aktierna i balansräkningen, och även överlåtelseskattebeloppet aktiveras i balansräkningen som en del av anskaffningsutgiften. Detta talar för att det egna kapitalet ska minskas med anskaffningsutgiften, eftersom en aktivering inte kan göras på aktivsidan i balansräkningen. Vid förvärv av aktier får aktieägaren å andra sidan som utbetalning av medel endast det belopp som har betalats för aktien i pengar eller annan egendom. Detta talar för att överlåtelseskatten inte ska redovisas i det egna kapitalet.
  • Sökanden undrar om det egna kapitalet ska minskas med överlåtelseskatten som en del av anskaffningsutgiften för aktierna eller om överlåtelseskatten ska bokföras som övriga utgifter för affärsverksamheten i resultaträkningen.

2. Grunder för utlåtandet

2.1. Avgränsning av utlåtandet. I enlighet med bokföringsnämndens behörighet begränsas ställningstagandet endast till bokföringsrättsliga aspekter. Till exempel eventuella bolagsrättsliga frågor omfattas inte av nämndens behörighet.

2.2. Bokföringslagen. Enligt 4:5.1 § i bokföringslagen (1336/1997, ”BokfL”) avses med anskaffningsutgift de direkta utgifterna för anskaffning och tillverkning av en tillgång.

2.3. Bokföringsnämndens ställningstagande

2.3.1. Överlåtelseskatt vid förvärv av egna aktier. Förvärv av egna aktier är ett utbetalningssätt (aktiebolagslagen 624/2004, ”ABL” 13:1.1 § 1 punkten). Enligt ABL 15:7 § ska i ett beslut om förvärv av egna aktier bland annat nämnas:

  • det vederlag som ska betalas för aktierna och motiveringen till bestämmande av vederlaget samt, om vederlaget består av annan egendom än pengar, en utredning om egendomens värde (5 punkten), samt
  • hur förfarandet påverkar bolagets eget kapital (7 punkten).

Av det som anges framgår det att ett bolag vid ett beslut om förvärv av egna aktier tar ställning till det vederlag som betalas för aktierna och till förvärvets inverkan på det egna kapitalet. 

Bokföringsnämnden är av den uppfattningen att betald överlåtelseskatt enligt etablerad bokföringssed anses utgöra direkta utgifter orsakade av anskaffningen av aktierna. Nämnden anser att detta motsvarar ovannämnda BokfL 4:5.1 §, enligt vilken alla direkta utgifter för anskaffning av en tillgång räknas som anskaffningsutgifter. 

Därmed påverkar det faktum att utgiften är knuten till förvärv av bolagets egna aktier inte tillämpningen av BokfL 4:5.1 §. Eftersom det vid förvärv av egna aktier är fråga om utbetalning av medel, utgör eventuell överlåtelseskatt i anslutning till förvärvet enligt nämndens uppfattning inte en affärsmässig utgift för det bolag som delar ut medel (nedan ”det utdelande bolaget”). Därför ska den inte tas upp i resultaträkningen, utan det är fråga om en post som direkt påverkar beloppet av det egna kapitalet i balansräkningen.

I en sådan förvärvssituation minskas det utdelande bolagets vinstmedel (fritt eget kapital) med det penningbelopp som har använts för att förvärva egna aktier. Situationen motsvarar en situation där bolaget delar ut annan egendom, till exempel fastigheter. Inte heller i det fallet dras överlåtelseskattens andel vid utbetalningen av medel av från den bokföringsmässiga, oavskrivna anskaffningsutgiften för en fastighet som bolaget tidigare har förvärvat, utan vinstmedlen minskas med det fulla beloppet av fastighetens bokföringsvärde.  

Det är uttryckligen bokföringsförfarandet i det utdelande bolaget som granskas. Det faktum att det utdelande bolagets motpart – dvs. den aktör som säljer aktier till det utdelande bolaget, eller någon annan överlåtande aktör – inte för överlåtelsen får ett penningbelopp som motsvarar minskningen av det utdelande bolagets eget kapital, är därmed irrelevant med tanke på det utdelande bolagets bokföring. 

Överlåtelseskatten för egna aktier som förvärvas på det sätt som beskrivs ovan påverkar direkt det vinstmedelsbelopp som finns tillgängligt för utdelning av medel. Detta bör beaktas när det utdelande bolaget gör beräkningar som grundar sig på bokföringen innan det fattar ett bolagsrättsligt beslut om utdelning av medel. 

2.3.2. Överlåtelseskatt som eventuellt betalas för förvärvarens räkning i samband med överlåtelse av aktier 

Om det utdelande bolaget i samband med överlåtelse av egna aktier förbinder sig att för förvärvarens räkning betala en eventuell överlåtelseskatt är det fråga om en utgift för det utdelande bolaget, som hänför sig till den räkenskapsperiod under vilken skyldigheten att betala överlåtelseskatt uppkom.