Bokföringsnämndens utlåtande om vissa frågor som hänför sig till koncernbokslutet, när moderföretaget är ett mikro- eller småföretag

Utgivningsdatum 6.10.2020 0.00 | Publicerad på svenska 28.1.2021 kl. 12.49
Pressmeddelande 2006

Nr

2006

Koncernbokslut. Noter till moderföretaget. Ett småföretag som moderbolag. Verksamhetsberättelse.  

1. Ansökan

Den sökande (- - -) frågar:

  1. Enligt vilken förordning och i vilken omfattning ska noterna till moderbolagets bokslut upprättas när koncernen är större än en liten koncern, men moderbolaget inte överskrider storleksgränserna för ett småföretag?
  2. Kan verksamhetsberättelsen utelämnas när koncernens moderbolag är ett privat aktiebolag i storleksklassen mikro- eller småföretag som inte är ett företag av allmänt intresse även om koncernen är större än en småkoncern?

Som bakgrund presenterar den sökande följande:

När det gäller privata aktiebolag lämnar bestämmelserna om upprättande av bokslut och koncernbokslut rum för tolkning i fråga om omfattningen av noterna i en situation där moderbolaget är av storleksklassen mikro- eller småföretag, men koncernen är större än en småkoncern.

Koncernboksluten presenteras i allmänhet antingen så att koncernens och moderbolagets andelar i följd presenteras som separata helheter (koncernens resultaträkning, balansräkning, eventuell finansieringsanalys och noter och därefter motsvarande uppgifter om moderbolaget) eller så att siffrorna i koncernens och moderbolagets bokslut presenteras parallellt åtminstone i fråga om noterna.

Ett moderföretag i aktiebolagsform är skyldigt att upprätta och i sitt bokslut inkludera ett koncernbokslut när det bildar en större koncern än en småkoncern.

Bestämmelser om notkraven i mikro- och småföretags bokslut finns i förordningen om små och medelstora företag (1753/2015; ”SMF”) och bestämmelser om notkraven i fråga om företag som är större än småföretag finns i bokföringsförordningen (1339/1997; ”BokfF”). Bestämmelser om koncernbokslutets innehåll finns i 3 och 4 kap i BokfF.

I 3:1.3 § i bokföringslagen (1336/1997; ”BokfL”) åläggs ett privat aktiebolag som är större än ett småföretag att upprätta en verksamhetsberättelse. Enligt BokfL 6:2.3 § ska moderföretagets verksamhetsberättelse också innehålla de uppgifter om koncernen som BokfL förutsätter.

2. Utlåtande

2.1. När det gäller fråga 1 konstaterar bokföringsnämnden att det inte finns något hinder för att upprätta bokslut, inklusive noter, i sin helhet för ett mikroföretag eller småföretag som är moderföretag i enlighet med bestämmelserna för den juridiska personen i fråga, det vill säga SMF. Den i redovisningsdirektivet införda principen om maximal harmonisering (2013/34/EU; artikel 16.3) förbjuder en medlemsstat att kräva att ett småföretag lämnar uppgifter som överskrider det som föreskrivs i direktivet. I Finland ingår direktivkraven till denna del i SMF. Ett mikro- eller småföretag kan dock alltid på eget initiativ tillämpa BokfF i sin helhet eller endast delvis, om det anser det vara ändamålsenligt att ge bokslutsinformation på ett mer täckande sätt än vad SMF förutsätter.

2.2. När det gäller fråga 2 fäster nämnden uppmärksamhet vid BokfL 6:2.3 §, vars första mening lyder: ”Verksamhetsberättelsen för moderföretaget ska innehålla upplysningar enligt 3 kap. 1 a § även för koncernens del.” Nämnden anser att bestämmelsen innebär att det till koncernbokslutet över en helhet som är större än en småkoncern alltid ska fogas en verksamhetsberättelse på det sätt som BokfL förutsätter. I annat fall skulle täckningen av den information som lämnas om en sådan ekonomisk helhet kunna begränsas genom artificiella arrangemang inom koncernstrukturen. Helheten av de handlingar som koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen bildar och således också innehållet beskriver inte nödvändigtvis koncernen som en ekonomisk helhet i dess fulla omfattning som om den vore ett enda företag. Detta skulle äventyra uppnåendet av målet att ge en rättvisande bild.