Dispens från kravet på att dotterbolagets bok-slut ska ha samma räkenskapsperiod som kon-cernbolaget

22.9.2020 0.00 | Publicerad på svenska 8.3.2021 kl. 12.25
Pressmeddelande 2004

Nr

2004

Dispens. Koncernbolag. Kravet på samma räkenskapsperiod. 
 
1. Ansökan

Sökanden (- - -) är ett finländskt aktiebolag som hos bokföringsnämnden ansöker om dispens från kravet på samma räkenskapsperiod enligt 6 kap. 5 § 1 mom. i bokfö-ringslagen (1336/1997, nedan BokfL), som gäller finländska dotterföretag vars bok-slut ska sammanställas med koncernbokslutet. Moderföretagets räkenskapsperiod går ut den 31 december 2020. Räkenskapsperioden för det dotterföretag som uppstod vid fissionen gick ut den 30 april 2020. 
Enligt sökanden baserar sig de ändringar i räkenskapsperioderna som skett i samband med fissionen på företagsekonomiska orsaker. Avsikten är att moderbolagets räken-skapsperiod efter den 31 december 2020 ska ändras så att den motsvarar dotterbola-gets räkenskapsperiod som är 1.5–30.4. Avsikten är också att betala ut koncernbidrag, vilket enligt 7 § 2 punkten i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) förutsätter att både givarens och mottagarens räkenskapsperioder utgår samtidigt, om inte bokföringsnämnden beviljat undantag.  

 
2. Bestämmelser som beslutet grundar sig på

Kravet på samma räkenskapsperiod enligt 6 kap. 5 § 1 mom. i bokföringslagen (1336/1997, nedan BokfL) gäller enbart finländska dotterföretag vars bokslut ska sammanställas med koncernbokslutet. Om räkenskapsperioden för ett dotterbolag går ut över tre månader före eller efter utgången av moderföretagets räkenskapsperiod, ska dotterföretaget upprätta ett mellanbokslut för sammanställningen. Om avvikelsen i utgången av räkenskapsperioderna är högst tre månader, räcker det med de tilläggs-uppgifter specificeras närmare i 6 kap. 5 § 2 och 3 mom. i BokfL för de avvikande bokslutsdagarna.

Bokföringsnämnden kan av särskilda skäl för viss tid med stöd av 8 kap. 2 § 2 mom. i BokfL i enskilda fall bevilja undantag från kravet enligt 6 kap. 5 § 1 mom. i BokfL. En förutsättning för beviljande av undantag är att det inte strider mot Europeiska un-ionens bestämmelser om bokslut och koncernbokslut. 

3. Bokföringsnämndens dispens

Bokföringsnämnden anser att tillfälligt avvikande räkenskapsperioder samt bevil-jande av koncernbidrag är sådana särskilda skäl som avses i 6 kap. 5 § 1 mom. i BokfL. 

Undantaget hindras inte heller av Europeiska unionens bokslutsdirektiv (2013/34/EU) som avses i 8 kap. 2 § 2 mom. i BokfL. Nämnden beviljar således sökanden rätt att till utgången av 2020 avvika från kravet på samma räkenskapsperiod enligt BokfL 6 kap. 5 § 1 mom. som gäller koncernbolag. Således får ett koncernbokslut upprättas för den räkenskapsperiod som gäller år 2020 i enlighet med detta undantag. Nämnden har inte behörighet att bevilja permanent dispens från kravet i 6 kap. 5 § i BokfL. 

Utan hinder av detta undantag är moderföretaget och dotterföretaget skyldiga att iaktta 6 kap. 5 § 2 och 3 mom. i BokfL om upprättande av mellanbokslut samt om lämnande av tilläggsuppgifter i bokslutet om sådana händelser som är viktiga vid be-dömningen av dotterföretagets finansiella ställning och resultat och som har inträffat mellan dotterföretagets och moderföretagets bokslutsdagar.

Ändring i nämndens beslut får inte sökas genom besvär (BokfL 8 kap. 2 § 8 mom.).