Hoppa till innehåll

Om hur en fusionsvinst ska upptas i resultaträkningen

Arbets- och näringsministeriet
9.5.2018 0.00
Pressmeddelande 1984
Nummer
1984
Nyckelord
Fusionsvinst, Hantering i resultaträkningen

1. Ansökan

Sökande (- - -) hör sig för hur en fusionsvinst ska hanteras i bokföringen och frågar vilken den rätta platsen är för fusionsvinsten.

Sökande presenterar följande bakgrund.

Sökande har uppfattat det så att fusionsvinsten ska upptas bland övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. Om en fusionsförlust bokförs som övriga rörelsekostnader bör fusionsvinsten på motsvarande sätt bokföras bland övriga rörelseintäkter. Vid en fusion överförs rörelsen och de tillgångsposter som anknyter till rörelsen på det mottagande bolaget och de producerar i fortsättningen inkomst i det mottagande bolaget. Det är inte fråga om en slutlig vinst eller förlust på överlåtelsen av dotterbolagsaktierna utan en intäkt i anknytning till den fortsatta affärsverksamheten.

Enligt ett ställningstagande bör fusionsvinsten bokföras som finansiell intäkt. Motiveringarna är: fusionsvinsten utgör inte en intäkt i anknytning till rörelsen och därmed skulle en presentation under övriga rörelseintäkter placera sig "för högt uppe" i resultaträkningsschemat. Vinsten på försäljning av dotterbolagsaktier, dividender och samtliga övriga poster i anknytning till dotterbolagen bokförs som finansiella poster, vilket betyder att även fusionsvinsten bör bokföras där i samband med en fusion. Vid försäljning av aktier upphör hela den aktuella verksamheten och det logiska är att bokföra försäljningsvinsten under finansiella intäkter eftersom det gäller en slutlig inkomst från aktierna. Den skapar inte längre omsättning och innehavet ombildas till pengar. Vid en fusion tar man emot en rörelse, som fortsätter som en del i det mottagande bolaget och också i fortsättningen bidrar till omsättningen. Det kan inte vara av typ finansiell kostnad eller intäkt, utan bör ses som en kostnad eller intäkt i rörelsen och den fortsatta affärsverksamheten.

2. Utlåtande

Enligt bokföringsnämndens uppfattning är det vid dotterbolagsfusioner som regel förenligt med god bokföringssed att uppta fusionsvinsten som övriga rörelseintäkt i resultaträkningen på samma sätt som en fusionsförlust upptas som övrig rörelsekostnad. Stöd för detta hittar man bl.a. i att det tidigare, före lagreformen 2016, var vanligt att uppta fusionsresultatet som extraordinär intäkt/kostnad. Då den aktuella posten avlägsnades ur resultaträkningsschemat i enlighet med kraven i direktivet ska de intäkter som tidigare har upptagits som extraordinära poster nu upptas i följande post i resultaträkningen: Övriga rörelseintäkter.

Nämnden konstaterar dock att den inte utesluter möjligheten att uppta en fusionsvinst under finansiella poster, om den bokföringsskyldige med motiveringar visar att fusionsvinsten till sin karaktär är en post som kan jämställas med finansiella intäkter. I så fall bör motiveringar till detta framgå av bokslutsprinciperna och noterna.