Upprättande av koncernbokslut

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2000 0.00
Pressmeddelande 8b97a3bde6c4fee9a9a58101d445d2e92cc8649a_951084000000
Nyckelord
dotterföretag, förvärvsmetod, intresseföretag, koncernbokslut, moderföretag, pooling
Denna allmänna anvisning ersatte den allmänna anvisningen som bokföringsnämnden publicerat 1.11.1993 och har ersatts av den nyare motsvarande anvisningen från 7.11.2000.
Aikaisemmat