Latenta skattskulder och skattefordringar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2006 0.00
Pressmeddelande 068c67b8efea2e4f9b65d1a6a9f6fc4775bbff03_1158008400000
Nyckelord
inkomstskatt, omräkningsdifferens, periodiseringsskillnad, skattefordring, skatteskuld
Denna allmänna anvisning ersätter den äldre motsvarande anvisningen från 11.1.1999.
Voimassaolevat