Hoppa till innehåll

Om tillämpning av BokfL 5:5 b §

Arbets- och näringsministeriet 27.6.2018 0.00
Pressmeddelande 1988
Nummer
1988
Nyckelord
BokfL 5:5b §, IFRS 16, Leasingavtal, Tillämpning

 

1. Ansökan

Finansinspektionen har bett om ett ställningstagande gällande innehållet i 5 kap. 5b § och specifikt första meningen i paragrafen avseende möjligheten att i Finland ta i bruk standaren IFRS 16 Leasingavtal, som träder i kraft i början av 2019.

2. Lagstiftning

Bokföringslagen (1336/1997; ”BokfL”) 5:5b § lyder: ”När den bokföringsskyldige har ingått ett leasingavtal som innebär att de risker och förmåner som är förknippade med tillgångarna till väsentliga delar övergår på leasingtagaren när avtalsperioden börjar, får leasinggivaren ta upp tillgångarna i sitt bokslut som om de hade sålts, medan leasingtagaren får ta upp dem som om de hade köpts. Om den bokföringsskyldige väljer detta bokföringssätt, ska det tillämpas på alla sådana avtal som avses i detta moment. När det gäller upptagande och presenterande i bokslutet ska de redovisningsstandarder iakttas som antagits genom IAS-förordningen. Bestämmelser om undantag från tillämpning av standarderna eller från sådana tilläggskrav på de uppgifter som läggs fram i bokslutet eller i verksamhetsberättelsen och som baserar sig på tillämpningen av standarderna får utfärdas genom förordning av statsrådet.”

3. Utlåtande

Bokföringsnämnden konstaterar att avsikten med BokfL 5:5b § har varit att möjliggöra ett förfarande i enlighet med IFRS-bestämmelserna. Den inledande satsen till lagrummets första mening beskriver i informationssyfte den standard som gällde då lagen gavs. Då statsrådet inte har stiftat någon förordning med undantag till tillämpningen av standarderna, kräver BokfL 5:5b § enligt nämndens uppfattning att man – vid tillämpning av standarderna – ska följa de genom IAS-förordning godkända bokslutsstandarderna för upptagning och presentation av leasingavtalen, det vill säga från och med början av 2019 standarden IFRS 16 Leasingavtal.